Geiriau yn unig

466 gair yn unigWeithiau rwy'n mwynhau mynd ar daith gerddorol i'r gorffennol. Daeth hen Bee Gees a drawwyd o'r 1960au â mi at fy mhwnc heddiw wrth wrando ar y cyflwyniad o "Geiriau". "Dim ond geiriau ydyw, a geiriau yw'r cyfan sy'n rhaid i mi ennill eich calon."

Beth fyddai caneuon heb eiriau? Ysgrifennodd y cyfansoddwyr Schubert a Mendelssohn nifer fawr o “Songs without Words”, ond dwi ddim yn cofio unrhyw un ohonyn nhw'n arbennig. Beth fyddai ein gwasanaethau heb eiriau? Pan rydyn ni'n canu caneuon newydd, rydyn ni'n talu sylw manwl i'r geiriau, hyd yn oed os nad yw'r alaw mor fachog â hynny. Mae gan areithiau enwog, pregethau symudol, llenyddiaeth wych, barddoniaeth ysbrydoledig, hyd yn oed arweinlyfrau teithio, straeon ditectif a straeon tylwyth teg i gyd un peth yn gyffredin: geiriau. Teitl Iesu, Gwaredwr rhyfeddol yr holl ddynoliaeth, yw "Logos" neu "Y Gair". Mae Cristnogion yn cyfeirio at y Beibl fel gair Duw.

Rhoddwyd iaith i ni hefyd fodau dynol adeg y greadigaeth. Siaradodd Duw yn uniongyrchol ag Adda ac Efa, a heb os, fe wnaethant siarad â'i gilydd hefyd. Defnyddiodd Satan eiriau demtasiwn iawn i ddylanwadu ar galon Eve, ac fe’i hailadroddodd mewn fersiwn a addaswyd ychydig i Adda. Roedd y canlyniad yn drychinebus, a dweud y lleiaf.

Ar ôl y llifogydd, roedd pawb yn siarad yr un iaith. Roedd cyfathrebu llafar yn hanfodol bwysig ar gyfer cynllunio'r twr, sef "cyrraedd y nefoedd". Ond roedd y fenter hon yn gwrthgyferbynnu'n uniongyrchol â gorchymyn Duw i luosi a phoblogi'r ddaear, ac felly penderfynodd roi diwedd ar "gynnydd". sut gwnaeth e hynny? Fe wnaeth ddrysu eu hiaith, gan ei gwneud hi'n amhosib iddyn nhw ddeall geiriau ei gilydd.

Ond daeth dechrau newydd gyda'r Cyfamod Newydd. Daeth llawer o grwpiau o bobl o wahanol wledydd i Jerwsalem a chasglu ar ddiwrnod y Pentecost i ddathlu'r wyl. Digwyddodd yr wyl yn fuan ar ôl croeshoeliad ac atgyfodiad Iesu. Rhyfeddodd y rhai a glywodd sgwrs Peter y diwrnod hwnnw ei glywed yn pregethu'r efengyl yn eu hiaith eu hunain! P'un a oedd y wyrth yn gwrando neu'n siarad, codwyd y rhwystr iaith. Roedd tair mil o bobl yn deall digon i brofi edifeirwch a maddeuant. Dyna'r diwrnod y dechreuodd yr Eglwys.

Meistrolaeth ar y tafod

Gall geiriau brifo neu wella, tristau neu greu argraff. Pan ddechreuodd Iesu ei weinidogaeth, roedd pobl wrth eu bodd â'r geiriau caredig a ddaeth allan o'i geg. Yn ddiweddarach, pan drodd rhai o'r disgyblion i ffwrdd, gofynnodd Iesu i'r deuddeg: "Ydych chi am fynd i ffwrdd hefyd?" Atebodd Simon Peter, nad oedd yn brin o eiriau yn aml: “Arglwydd, i ble dylen ni fynd? Mae gennych eiriau bywyd tragwyddol »(Johannes 6,67-68).

Mae gan lythyr Iago rywbeth i'w ddweud am ddefnydd y tafod. Mae James yn ei gymharu â gwreichionen sy'n ddigon i roi coedwig gyfan ar dân. Yma yn Ne Affrica rydyn ni'n gwybod hynny'n ddigon da! Gall ychydig o eiriau sbeitlyd ar gyfryngau cymdeithasol ddechrau rhyfel o eiriau sy'n annog casineb, trais ac elyniaeth.

Felly sut dylen ni Gristnogion ddelio â'n geiriau? Cyn belled â'n bod wedi ein gwneud o gnawd a gwaed, ni fyddwn yn gallu gwneud hyn yn berffaith. Mae James yn ysgrifennu: "Ond mae'r dyn nad yw'n methu yn y gair yn ddyn perffaith" (James 3,2). Dim ond un person a fu'n berffaith; nid oes yr un ohonom yn llwyddo. Roedd Iesu'n gwybod pryd yn union i ddweud rhywbeth a phryd oedd hi'n well bod yn dawel. Ceisiodd y Phariseaid ac athrawon y gyfraith dro ar ôl tro ei "ddal yn ei eiriau" ond methu.

Gallwn weddïo mewn gweddi y byddwn yn rhannu'r gwir mewn cariad. Weithiau gall cariad fod yn "gariad caled" pan fydd angen peidio â minsio geiriau. Gall hefyd olygu ystyried yr effaith ar eraill a dod o hyd i'r geiriau cywir.

Gallaf gofio yn dda iawn pan oeddwn yn blentyn a dywedodd fy nhad wrthyf: "Mae gen i air i'w ddweud wrthych." Ni allai ond olygu y byddai cerydd, ond pan ebychodd, "Oes gennych chi eiriau o hyd!" Roedd fel arfer yn golygu rhywbeth da.

Mae Iesu yn ein sicrhau: “Bydd y nefoedd a’r ddaear yn marw; ond ni fydd fy ngeiriau yn marw "(Mat 24,35). Mae fy hoff ddarn o'r Beibl ar ddiwedd Datguddiad Ioan, lle mae'n dweud y bydd Duw yn gwneud popeth yn newydd, yn nefoedd newydd ac yn ddaear newydd, lle na fydd mwy o farwolaeth, na thristwch, na sgrechiadau na phoen. Cyfarwyddodd Iesu Ioan: "Ysgrifennwch, oherwydd mae'r geiriau hyn yn wir ac yn sicr!" (Parch 21,4-5). Geiriau Iesu, yn ogystal â'r Ysbryd Glân ymbleidiol, yw'r cyfan sydd gennym a'r hyn sydd ei angen arnom i fynd i mewn i deyrnas ogoneddus Duw.

gan Hilary Jacobs


pdfGeiriau yn unig