Rhestr

Y bydysawd sy'n ehangu

Dywedwch wrthyn nhw eich bod chi'n eu caru!

Mae Duw yn ein caru ni

Sut mae cael doethineb?

Y broblem gyda chariad

cerrig gwrthod

Boncyff coeden yn yr ystafell fyw

gweddi dros bawb

Ein Calon — Llythyr oddiwrth Grist

Llythyr oddiwrth Grist

galw adref

Iesu yw ein cyfryngwr

Pan fydd bondiau mewnol yn disgyn

Y bywyd yn Nghrist

Pa bryd y cawsoch eich achub?

Yr Ysbryd Glân: Anrheg!

Ar ddelw Duw

Gwledd Esgyniad Iesu

Cyngor da neu newyddion da?

Beth yw neges Iesu?

Tyrd i weld!

Iesu - Dŵr y Bywyd

Nid yw'n deg

Cyffwrdd Duw

Dameg y crochenydd

caewch eich llygaid ac ymddiriedwch

Rydych chi'n perthyn

Mae'n arogli fel bywyd

Meddyliwch am Iesu gyda llawenydd

Y Sarff Efydd

Mae teyrnas Dduw yn agos

Ydy Duw yn byw ar y ddaear?

Y fynedfa i'r cysegr

Y stori fugeiliol

Nid oes gan Dduw unrhyw anghenion

Colledion poenus

Pa mor hir fydd hi?

Iesu yw'r ffordd

Gras a gobaith

Yr alaw driphlyg

Y brenin newydd-anedig

Daeth y gair yn gnawd

Stori am ofod ac amser

O dywyllwch i olau

Rhagweld a rhagweld

Pryd ddaw Iesu eto?

Y gwahoddiad i fywyd

Y darn arian coll

A yw Duw yn dal y tannau yn ei law?

Yn llif bywyd

Dewisodd Maria y gorau

Iesu a'r menywod

Y briodferch a'r priodfab

Dewch i yfed

Fy hunaniaeth newydd

Cyfiawn heb weithredoedd

Trosi, edifeirwch ac edifeirwch

Crist ynoch chi

fod yn Nghrist

Croeshoeliwyd yng Nghrist

Bartimaeus

Penderfyniadau ym mywyd beunyddiol

Hunan bortread

Digofaint Duw

Gweddi ddiolchgar

Yr Ysbryd Glân: Mae'n byw ynom ni!

Pentecost: nerth i'r efengyl

Proffesiwn a galw

Yn wir, ef yw Mab Duw

Daeth Iesu dros bawb

Wedi'i ddileu am byth

Ymgyfarwyddo â Iesu

Y bedd gwag: beth sydd ynddo i chi?

Dau wledd

Mab Dyrchafedig y Dyn

Geiriau ystyrlon

Teithio: prydau bythgofiadwy

archifau

Y jwg wedi torri

Il Divino y Dwyfol

Hanes Mefi-Boschets

Canhwyllau pen-blwydd

Dydd San Ffolant - Diwrnod y cariadon

Adduned y Flwyddyn Newydd orau

Nadolig gartref

Y golau go iawn

Duw gyda ni

Y winwydden a'r canghennau

Gwin priodas

Mae gan ddynolryw ddewis

A yw Duw yn ein caru ni o hyd?

Sicrwydd iachawdwriaeth

I fod yn gawr ffydd

Lle Presenoldeb Duw

Immanuel - Duw gyda ni

DNA y greadigaeth newydd

Gwaith galar

Gwahanu gwenith oddi wrth siffrwd

Peiriant ateb

Ar y pwynt isel

Torri blodau sy'n gwywo

Cymharu, gwerthuso a barnu

A yw gras yn goddef pechod?

Mae Iesu wedi codi, mae'n fyw

Iesu: Bara'r Bywyd

Cael bywyd tragwyddol

Yr Athrawiaeth Rapture

Byddwch yn deulu

Diwinyddiaeth Drindodaidd, sy'n canolbwyntio ar Grist

Cam ffydd

Mae Crist wedi codi

Gwraig Pilat ydw i

Gobaith yn marw ddiwethaf

O'r lindysyn i'r glöyn byw

Y darlun cyfan o Iesu

Pas preswyl ar gyfer Teyrnas Dduw

Y greadigaeth newydd

Calon newydd

Ysbryd y gwirionedd

Y bywyd achubol

Cyfamod maddeuant

Argyfwng firws Corona

Anadlu'r awyr

Byw i Dduw neu yn Iesu

Ymddiriedaeth ddall

Mae'r golau'n tywynnu

Goleuni Crist yn y byd

Rhodd Duw i ddynoliaeth

Y stori eni fwyaf

Byddwch yn fendith i eraill

Dewch ataf!

Cyflawnder diderfyn Duw

Arwydd yr amseroedd

Plentyn anodd

Baich trwm pechod

Swper Olaf Iesu

Newyddion ffug?

Y gorau o'r holl roddion

Perthynas wedi torri

Er mwyn cyflawni'r gyfraith

Y Farn Olaf

Profwch ryddid go iawn

Gwir addoliad

Y dewis gorau

Bywyd cyflawn?

utgyrn

Gorffwys yn Iesu

Pwy yw Nicodemus?

Bod gyda'ch gilydd gyda Iesu

iaith y corff

Cyfoeth o gyfoeth

Cam mawr i ddynolryw

Grace yr athro gorau

Ffynhonnell y dŵr byw

Mae Iesu yn eich adnabod yn union

Y gwir eglwys

Cymrodoriaeth gyda Duw

Perthynas gynnes

Mae'r Ysbryd Glân yn byw ynoch chi!

Pentecost

Iesu, y cyfamod cyflawn

Yn y lle iawn ar yr adeg iawn

Ofn y llys diwethaf?

Mae Iesu'n byw!

Ffydd - gweler yr anweledig

Pwy yw Barabbas?

Mae Lasarus yn dod allan!

Bywyd newydd

Pedair sefydliad am Dduw

Addoli neu addoli eilun

Byw yng nghariad Duw

Pris uchel teyrnas Dduw

Mae'n gallu ei wneud!

Profi Duw gyda'r holl synhwyrau

Y bydysawd

Mae Crist yn byw ynoch chi!

cyfiawnhad

Iesu: Teyrnas Dduw

gwrthod

Y ddaear gem las

Beth yw eich barn chi am y gair Duw?

Ble wyt ti?

Iesu: yr addewid

Pan oedd yr amser yn iawn

Mae Duw gyda ni

Eich taith nesaf

Mae Duw wedi ein bendithio!

Salm 8: Arglwydd yr Anobaith

Y ci ffyddlon

Teyrnas Dduw Rhan 1

Ar yr adeg iawn yn y lle iawn

Rwy'n gweld Iesu ynoch chi

Cariad radical

Deall y deyrnas

Ein gwir werth

Perthynas: enghraifft Crist

Chwilio am heddwch mewnol

Yr Efengyl - Eich Gwahoddiad i Deyrnas Dduw

Mae Duw yn rhoi bywyd go iawn inni

Pum egwyddor sylfaenol addoli

Rwy'n gaeth

Mae'n fy ngharu i

Dyna yr wyf yn ei garu am Iesu

Rhoddion neis

Beth yw'r anrhegion da?

Chi yn gyntaf!

Beth yw eich barn chi am bobl nad ydynt yn gredinwyr?

Gobaith i'r deillion

Mae llawer i'w ysgrifennu o hyd

Gadewch i olau Crist ddisgleirio

Arwydd yr amseroedd

Pam mae proffwydoliaethau?

Geiriau yn unig

Ydych chi'n addfwyn?

Iesu - yr aberth gorau

Arhoswch yng Nghrist

Gadewch i Dduw fod fel y mae

Y grawn gwenith

Iesu y cyntafblaniad

Yr angor am oes

Iesu - y doethineb yn bersonol!

Pwll neu afon?

Mae iachawdwriaeth yn fater Duw

Dewch o hyd i heddwch yn Iesu

Bywyd yn helaeth

Dyfodiad yr Arglwydd

Pwyllwch

Dewch, Arglwydd Iesu

Nid oes dim yn ein gwahanu oddi wrth gariad Duw

Yr Efengyl - Y Newyddion Da!

Heddwch ar Ddydd y Mamau

Mae'r Ysbryd Glân yn ei gwneud yn bosibl

Dylai'r cyntaf fod yr olaf!

Gwers o'r golchdy

Rhufeinig 10,1-15: Newyddion da i bawb

Mae'n wirioneddol gyflawn

Canolbwyntiwch ar Iesu

Gorchmynnwch eich gweithredoedd i'r Arglwydd

Perthynas Duw â'i bobl

Matthew 9: Pwrpas yr Iachau

Y Farn Olaf

Nodyn atgoffa ar yr adeg iawn

Gweld efengylu trwy sbectol Iesu

Iesu: Y rhaglen iachawdwriaeth berffaith

Penderfyniadau neu weddi

Ydych chi'n aros am eich fflat nefol?

Geni Forwyn Iesu

Tri yn unsain

Tlodi a haelioni

Mae gan eiriau bŵer

Gwyrth yr aileni

Beth yw ystyr bod yng Nghrist?

Gogoniant maddeuant Duw

Dywedodd Iesu, Fi yw'r gwir

Ble oedd Duw?

Y cyfrwng yw'r neges

Gydag amynedd i weithio

Cymerodd ofal amdani

Penderfynwch wenu

Perthynas Duw â'i bobl

Matthew 7: Y Bregeth ar y Mwnt

hunan-reolaeth

Defnyddiwch y rhodd o amser

Sut y caiff eich cydwybod ei hyfforddi?

Codwch yr Arglwydd, fy enaid

Mae Duw yn caru pawb

Gwyrth iachaol

Rydym yn dathlu Esgyniad

Beth ydych chi'n ei feddwl am eich ymwybyddiaeth?

Y mwyngloddiau Rhan y Brenin Solomon 22

Cyd-fyw gyda Duw

Matthew 6: Y Bregeth ar y Mwnt

Clecs

Y trap gofalu

Brysiwch ac arhoswch!

Gyda pha gorff y caiff y meirw eu hatgyfodi?

Nid yw'n deg!

Y diwedd yw'r dechrau newydd

A yw cyfraith Moses hefyd yn berthnasol i Gristnogion?

Gerddi a diffeithdiroedd

Beth mae Iesu'n ei ddweud am yr Ysbryd Glân

Matthew 5: Y Bregeth ar y Mwnt

Gyda hyder cyn yr orsedd

Cipolwg ar dragwyddoldeb

Mwyngloddiau'r Brenin Solomon (rhan 21)

Perthynas Duw â'i bobl yn y salmau

Maddeuant: allwedd hanfodol

Crist ein cig oen

Hanfod gras

Gras Duw

Duw yw ...

Wrth ymyl y gwasanaeth

Mae fy llygaid wedi gweld eich iachawdwriaeth

Holl arfwisg Duw

Ein haddoliad rhesymol

A yw Crist yn y man lle mae Crist wedi'i ysgrifennu?

Er mwyn cyflawni'r gyfraith

Ysgrifennwyd ar ei law

Y newyn dwfn y tu mewn i ni

Byddaf yn ôl ac yn aros am byth!

Pam gweddïo, pan fydd Duw yn gwybod popeth?

pregethau

Dydd i ddydd

Iachawdwriaeth i bawb

swyddi

Crefydd anffyddiaeth newydd

Dydd i ddydd

Gobaith i bawb

Gras Duw

Y dyfodol

Siarad am Fywyd

i feddwl

Beth yw eich barn chi am bobl nad ydynt yn gredinwyr?

Yn poeni am eich iachawdwriaeth?

Ydych chi'n teimlo'n euog?

Ydyn ni'n addysgu'r Holl Gymod?

Y rapture - dychweliad Iesu

Yr hyn y mae Mathew 24 yn ei ddweud am “y diwedd”

A fyddaf yn mynd i ffwrdd ag ef?

Mwynhewch y daith

Ffordd well

Dewch yn Ddiemwnt Ysbrydol

Yn well na morgrug

Pam nad yw Duw yn ateb fy ngweddi?

Wedi'i ddewis gan Dduw

Ewyllys da dieithriaid

Amddiffynnwr y ffydd

Byddwch yn fendith i eraill

Beth yw eich barn chi am bobl nad ydynt yn gredinwyr?

Cyffes "Cyfreithiwr Dienw"

Gyda chalon newydd i mewn i'r flwyddyn newydd!

Ydyn ni'n pregethu "gras rhad"?

Problem drwg yn y byd hwn

Dechreuwch y diwrnod gyda Duw

Mathew 5: Y Bregeth ar y Mynydd (Rhan 1)

Mwyngloddiau'r Brenin Solomon (rhan 20)

Yn y ghetto

Dim i'w wneud

Amddiffyn fi rhag eich olynwyr

Yr anrheg Nadolig orau

1914-1918: "Y rhyfel a laddodd Dduw": Un ateb

Mwyngloddiau'r Brenin Solomon (rhan 13)

Teyrnas Dduw (rhan 2)

Y brenin gostyngedig

Pryd gafodd Iesu ei eni?

Nadolig - Nadolig

Dim ond ar gyfer eich llygaid chi

Gwyrth genedigaeth Iesu

Ganwyd i farw

Adfent a'r Nadolig

Yn ofalus yn Nuw

Manteisiwch i'r eithaf ar bob cyfle

Dirgelion a chyfrinachau

Nid yw Duw byth yn stopio ein caru ni!

Ydyn ni'n byw yn yr ychydig ddyddiau diwethaf?

Mae'r anweledig yn dod yn weladwy

Peidiwch â cham-drin gras Duw

Disgynyddion Abraham

Cymerwch eich cleddyf!

Ar genhadaeth gyfrinachol

Beth yw iachawdwriaeth?

Dim dianc

Duw mewn bocs

Ffugrwydd a theyrngarwch

Etifeddiaeth annirnadwy

Salm 9 a 10: canmoliaeth a galwad

Mwyngloddiau'r Brenin Solomon (rhan 14)

Teyrnas Dduw (rhan 3)

Pe bawn i'n Dduw

Nid wyf yn 100% Venda

Ein gwir hunaniaeth a'n hystyr

Ailddarganfod y Llythyr at y Rhufeiniaid

Gosodwch y blaenoriaethau

paradocs

Beth yw bedydd?

Martin Luther

Lasarus a'r dyn cyfoethog - stori o anghrediniaeth

Trawsnewid dŵr yn win

Karl Barth: Proffwyd yr Eglwys

Pam mae Duw yn gwneud i Gristnogion ddioddef?

Mae Crist yma!

Perthynas gytbwys â Duw

Tormentau tragwyddol uffern - dial dwyfol neu ddynol?

UN ffordd yn unig?

ymddiriedaeth

Pechod ac nid anobaith?

Rhowch ffrwythau da

Ffydd - gweler yr anweledig

Rhowch eich gwaethaf i'r meistr

Llythyr trawsnewidiol

Iachawdwriaeth y byd i gyd

Yr efengyl - datganiad cariad Duw tuag atom ni

Pwy oedd Iesu cyn iddo gael ei eni?

Mwyngloddiau'r Brenin Solomon (rhan 19)

Gras Duw - rhy dda i fod yn wir?

Dewis edrych at Dduw

Ar ochr arall y darn arian

Colledion. , ,

Ydy Duw yn rhoi ail gyfle?

Mor rhyfeddol yw cariad Duw

Iesu yw ein cymod

Beth Dr. Nid oedd Faustus yn gwybod

Mwyngloddiau'r Brenin Solomon (rhan 15)

Teyrnas Dduw (rhan 4)

O blaid y brenin

Grace mewn dioddefaint a marwolaeth

Sul y Pasg

Mae Lasarus yn dod allan!

Mae Duw hefyd yn caru anffyddwyr

Nid oedd Iesu ar ei ben ei hun

Y bydysawd sy'n ehangu

Yn rhy dda i fod yn wir

A oes cosb dragwyddol?

Diwrnod Trwmped: Gwledd a gyflawnwyd yng Nghrist

Gweddi - llawer mwy na geiriau yn unig

Iesu a'r Eglwys yn Datguddiad 12

Mwyngloddiau'r Brenin Solomon (rhan 18)

Ein hunaniaeth newydd yng Nghrist

Atgyfodiad a dychweliad Iesu Grist

Penderfynwch am y presennol

(K) dychwelyd i normal

Gyda Iesu mewn llawenydd a thristwch

Yr Efengyl - Eitem wedi'i Brandio?

Ein gwir hunaniaeth

Adolygiad o'r WKG

Rhodd mamolaeth

Chwe swyddogaeth yr eglwys

Dyrchafael ac Ail Ddyfodiad Crist

Mabwysiadwyd gan Iesu

Pam y bu'n rhaid i Iesu farw?

Pwy yw'r dyn hwn?

Rheswm dros y gobaith

Cymerwch y plymio

Gras anesmwyth, gwarthus

Trugaredd i bawb

Undod mewn amrywiaeth

Daeth â heddwch

Y barnwr nefol

Teyrnas Dduw heddiw ac yn y dyfodol

Y diwedd

Mae'r awyr i fyny yno - ynte?

meddwl byr

Siarad am Fywyd

Tywysog Heddwch

Ioan Fedyddiwr

Hunaniaeth yng Nghrist

Cysoniad - beth ydyw?

Crist, diwedd y gyfraith

Gwaith Duw ydym ni

A yw Duw yn dal i garu chi?

Duw y crochenydd

Brysiwch ac arhoswch!

Newyddion da'r efengyl?

Neugepflanzt

Mae bywyd Crist yn dywallt

Teyrnas Dduw (rhan 5)

Mae'n rhoi'n llawn i ni

Penillion Lwmp Aur

GPS Duw

Cyfraith a gras

Arfwisg Duw

Duw: Tri duw?

Allwch chi ddod o hyd i'r Drindod yn y Beibl?

Cwestiynau am y Drindod

Iesu gwaith perffaith iachawdwriaeth

Ble mae Iesu'n byw?

Pwy sy'n pennu ein gweithredoedd?

Anrhydeddwch Dduw bob dydd

Creaduriaid newydd

Dewch i adnabod Iesu

gan Tammy Tkach

Ydych chi'n credu?

Aberth ysbrydol

Wedi'i sefydlu ar drugaredd

Ar eu ffrwythau

Credoau

Y dyfodol

Proffwydoliaeth y Beibl

Hanes Jeremy

gwybodaeth amdanom ni

Y mwyngloddiau Rhan y Brenin Solomon 17

Rhoddir rhoddion ysbrydol am wasanaeth

Nid ydym ar ein pennau ein hunain

Dewch o hyd i'n muse

Yr Ysbryd Glân

Yr Ysbryd Glân

Pentecost

pregethau

Duw - cyflwyniad

Y byd ysbryd

Llythyr cyflogai gan J. Tkach

Credoau hanesyddol

Y mileniwm

Y wladwriaeth ganolradd

Himmel

uffern

Y Farn Olaf [dyfarniad tragwyddol]

Etifeddiaeth y ffyddloniaid

Ail ddyfodiad Crist

Proffwydoliaeth Beiblaidd

Strwythur rheoli'r eglwys

Stiwardiaeth ariannol

Swper yr Arglwydd

bedydd

addoli

sancteiddiad

edifeirwch

Y Saboth Gristnogol

cyfiawnhad

sicrwydd iachawdwriaeth

Yr iachawdwriaeth

Ffydd yn Nuw

pechod

Gras Duw

Ymddygiad Cristnogol

Yr efengyl

Satan

Satan y diafol

Y byd angylion

Byd yr angylion

Y Cristion

Yr eglwys

Yr Ysgrythur Sanctaidd

Dyn [dynoliaeth]

Teyrnas Dduw

Yr Ysbryd Glân

Bendith Iesu

Beth yw'r gorchymyn cenhadaeth mawr?

Portread o Dr. Joseph Tkach

Iesu: Myth yn unig?

Duw, y mab

Bwyd i feddwl gan Joseph Tkach

Beth yw addoli?

Beth yw'r Cyfamod Newydd?

Pwy neu beth yw Satan?

Nid yw Satan yn ddwyfol

Beth yw'r eglwys?

Beth yw bedydd?

Beth yw pechod?

Pwy neu beth yw'r Ysbryd Glân?

Y Duw tyner

Duw, y tad

chwilio

Credo

Maddeuwch inni am ein camymddwyn

Tasg yr Eglwys

Eglwys, a anwyd eto

Y Beibl - Gair Duw?

Sut mae Duw?

Pwy yw Iesu Grist?

Beth yw neges Iesu Grist?

cwrs Beibl

llyfrynnau

Duw y Tad

Pwy yw Iesu Grist?

Yr Ysbryd Glân - ymarferoldeb neu bersonoliaeth?

Iesu yn yr Hen Destament

Allwch Chi Ymddiried yn yr Ysbryd Glân?

Gwybodaeth am Iesu Grist

Gwireddu realiti Duw I

Gwireddu Realiti Duw II

Duw

Ymddiried yn Nuw

Doethineb Duw

Iesu, yr unig ffordd?

Beth sydd mor arbennig am Iesu?

Rhannwch y ffydd

Pwy yw fy ngelyn?

Bydd rhywun arall yn ei wneud

Gwrth-histamin i'r enaid

Beth yw rhyddid?

dyfyniadau

trinity

trinity

Mae Duw yn emosiynol

Rhyddhau grym Duw mewn gweddi

Teyrnas Dduw (rhan 6)

Mwyngloddiau'r Brenin Solomon (rhan 16)

Wedi'u coroni â drain

Yr eglwys

Beth yw'r eglwys?

Pwy yw Duw?

Diwinyddiaeth yr Ysbryd Glân

rhestr ddarllen

Map o'r safle

Amdanom ni

WKG International

cyfryngau

Wedi'i demtio er ein mwyn ni

Ein Duw buddugoliaethus: cariad byw

Nid oes gan Dduw ddim yn eich erbyn

Profiadau gyda Duw

Cyffwrdd Duw

Sut dylwn i weddïo'n effeithiol?

Annibyniaeth

Y ffordd anodd

Yn fras, dod i gasgliadau

Darn fesul darn

Estroniaid lleol

Mae'r hyn y mae Duw yn ei ddatgelu yn effeithio ar bob un ohonom

Angen mwyaf dynoliaeth

Y cyfryngwr yw'r neges

Iesu: Y glanhawr

Iesu: Myth yn unig?

Dewch fel y mae!

Hapusrwydd eiliad

Iesu ddoe, heddiw ac am byth

Goleuni, duw a gras

Arhoswch yn canolbwyntio ar ras Duw

Ymarfer gweddi

Diwinyddiaeth Drindodaidd

Gwerthfawrogiad ein bedydd

Dathlwch atgyfodiad Iesu

Gwelededd anweledig

Haelioni

Mae goleuni Crist yn tywynnu mewn tywyllwch

Hafan