Y cyfrwng yw'r neges

y cyfrwng yw'r negesMae gwyddonwyr cymdeithasol yn defnyddio geiriau diddorol i ddisgrifio'r amser rydyn ni'n byw ynddo. Mae'n debyg eich bod wedi clywed y geiriau "premodern", "modern" neu "postmodern". Yn wir, mae rhai yn galw'r amser rydyn ni'n byw mewn byd ôl-fodern. Mae gwyddonwyr cymdeithasol hefyd yn cynnig gwahanol dechnegau ar gyfer cyfathrebu effeithiol ar gyfer pob cenhedlaeth, boed yr “adeiladwr”, y “boomer”, y “busters”, yr “X-ers”, yr “Y-ers”, “Z-ers” neu'r "brithwaith".

Ond ni waeth ym mha fyd yr ydym yn byw, dim ond os yw'r ddwy ochr yn cyrraedd lefel o ddealltwriaeth y tu hwnt i glywed a siarad y mae cyfathrebu go iawn yn digwydd. Dywed arbenigwyr cyfathrebu wrthym nad yw siarad a gwrando yn ddiben ynddo'i hun, ond yn fodd i ben. Dealltwriaeth wirioneddol yw nod cyfathrebu. Dim ond oherwydd bod rhywun yn teimlo'n well oherwydd ei fod "wedi tywallt ei feddyliau" neu ar y llaw arall yn meddwl ei fod wedi cyflawni ei rwymedigaeth oherwydd ei fod wedi gwrando ar y person arall a gadael iddo ddweud nad yw o reidrwydd yn golygu ei fod wedi'i ddeall mewn gwirionedd. A phan nad oeddech chi wir yn deall eich gilydd, nid oeddech chi wir yn cyfathrebu - roeddech chi ddim ond yn siarad ac yn gwrando heb ddeall. Mae'n wahanol gyda Duw. Mae Duw nid yn unig yn rhannu ei feddyliau gyda ni ac yn gwrando arnom ni, mae'n cyfathrebu â ni gyda dealltwriaeth.

Yn gyntaf oll: Mae'n rhoi'r Beibl inni. Nid llyfr yn unig mo'r Beibl; hunan-ddatguddiad Duw i ni ydyw. Trwy'r Beibl, mae Duw yn cyfleu pwy ydyw, faint y mae'n ein caru ni, yr anrhegion y mae'n eu rhoi inni, sut y gallwn ddod i'w adnabod, a'r ffordd orau i drefnu ein bywydau. Mae'r Beibl yn fap stryd o fywyd yn helaeth y mae Duw eisiau ei roi inni fel Ei blant. Ond mor fawr â'r Beibl, nid dyma'r math uchaf o gyfathrebu. Y math uchaf o gyfathrebu gan Dduw yw datguddiad personol trwy Iesu Grist - ac rydyn ni'n dysgu ohono trwy'r Beibl.

Mae un man lle gwelwn hyn yn Hebreaid 1,1-3: «Ar ôl i Dduw siarad lawer gwaith ac mewn sawl ffordd â'r tadau trwy'r proffwydi, yn y dyddiau diwethaf hyn fe siaradodd â ni trwy'r Mab, a benododd i etifeddu dros bopeth, trwy'r hwn y gwnaeth y byd hefyd. Mae'n adlewyrchiad o'i ogoniant a delwedd ei fod ac yn cario popeth gyda'i air cryf. " Mae Duw yn cyfleu ei gariad tuag atom trwy ddod yn un ohonom, rhannu ein dynoliaeth, ein poen, ein treialon, ein pryderon, a chymryd ein pechodau arno'i hun, gan faddau iddyn nhw i gyd a lle i ni gyda Iesu wrth ochr y Tad yn paratoi.

Mae hyd yn oed enw Iesu yn cyfleu cariad Duw tuag atom: ystyr yr enw “Iesu” yw “Yr Arglwydd yw Iachawdwriaeth”. Ac enw arall ar Iesu yw "Immanuel", sy'n golygu "Duw gyda ni". Mae Iesu nid yn unig yn Fab Duw, ond hefyd yn Air Duw, sy'n datgelu Tad ac Ewyllys y Tad inni.

Mae Efengyl Ioan yn dweud wrthym:
"A daeth y Gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith, a gwelsom ei ogoniant, gogoniant fel unig anedig Fab y Tad, yn llawn gras a gwirionedd" (Ioan 1,14) ». Fel ni Iesu yn Ioan 6,40 yn dweud mai ewyllys y Tad «yw bod pwy bynnag sy'n gweld y Mab ac yn credu ynddo yn cael bywyd tragwyddol» Cymerodd Duw ei hun y fenter inni fel y gallwn ddod i'w adnabod, ac mae'n ein gwahodd i gwrdd ag ef yn bersonol i gyfathrebu trwy ddarllen yr ysgrythurau, trwy weddi, a thrwy gymrodoriaeth â phobl eraill sy'n ei adnabod. Mae eisoes yn eich adnabod chi. Onid yw'n bryd ichi gwrdd ag ef?

gan Joseph Tkach


pdfY cyfrwng yw'r neges