Disgynyddion Abraham

296 disgynyddion AbrahamYr eglwys yw ei gorff ac mae'n byw ynddo gyda'i holl gyflawnder. Yr hwn sy'n llenwi popeth a phawb gyda'i bresenoldeb (Effesiaid 1:23).

Y llynedd gwnaethom gofio'r rhai a dalodd yr aberth mwyaf mewn rhyfel i sicrhau ein bod yn goroesi fel cenedl. Mae cofio yn dda. Mewn gwirionedd, mae'n ymddangos ei fod yn un o hoff eiriau Duw oherwydd ei fod yn ei ddefnyddio'n amlach. Mae bob amser yn ein hatgoffa i fod yn ymwybodol o'n gwreiddiau a'n dyfodol. Mae'n ymwneud â'n hatgoffa pwy ydyw a faint y mae'n poeni amdanom; mae am inni wybod pwy ydym ni ac nid oes unrhyw reswm i deimlo'n ansicr, yn aneffeithiol neu'n ddi-rym; canys y mae genym nerth y bydysawd sydd yn trigo ynom fel corff Crist; gweler uchod yr ysgrythur. Nid yn unig y mae'r rhodd pŵer anhygoel hon yn byw ynom ni, ond mae'n llifo allan i rymuso eraill. «Joh. 7:37 "Os oes unrhyw un yn credu ynof fi, bydd afonydd o ddŵr byw yn llifo y tu mewn."

Ond yn anffodus, fel bodau dynol, rydyn ni'n anghofio hyn yn rhy aml. Ar y sioe deledu "Pwy ydych chi'n ei olygu pwy ydych chi?" mae gan y cyfranogwyr gyfle i ddod i adnabod eich hynafiaid, i ddod i'w hadnabod, eu ffordd o fyw ac yn bwysig iawn hyd yn oed i weld lluniau ohonoch chi. Mae gen i fy hun luniau o fy ngwraig, mam, nain a hen-nain ond mae'r lluniau hyn yn datgelu i'm mab ei fam, ei nain, ei hen nain a'i hen-hen-nain! Ac wrth gwrs mae'n golygu i'w fab gael cipolwg ar ei nain, ei hen-nain, ei hen hen hen nain a'i hen-hen-hen-hen-nain! Mae hyn yn fy atgoffa o adran o'r Ysgrythur yr oeddwn wedi'i hanghofio ers amser maith.

Eseia 51: 1-2 “Gwrandewch arnaf, y rhai sy'n erlid ar ôl cyfiawnder, sy'n ceisio'r Arglwydd! Edrychwch ar y graig y gwnaethoch chi dynnu ohoni a'r ffynnon y gwnaethoch chi gloddio ohoni! Edrychwch ar Abraham, eich tad, ac ar Sara, a esgorodd arnoch chi! Oherwydd i mi ei alw fel unigolyn, ac mi wnes i ei fendithio a'i gynyddu.

Gadewch inni fynd un cam ymhellach, mae Paul yn ein hysbysu yn Galatiaid 3:27 - 29 «Oherwydd mae pob un ohonoch sydd wedi cael eich bedyddio i Grist wedi denu Crist. Mae'r gwahaniaeth rhwng Iddew a Groeg, caethwas a charwr, dyn a dynes wedi diflannu - rydych chi i gyd yn un yng Nghrist Iesu. Ac os ydych chi'n perthyn i Grist, yna rydych chi'n wir ddisgynyddion Abraham, rydych chi'n wir etifeddion ei addewid. » Os awn yn ôl ychydig yn y testun a darllen adnodau 6 - 7, dywedir wrthym: «Credai Dduw ac fe'i cyfrifwyd yn gyfiawnder. Felly cydnabyddwch: plant Abraham yw'r rhai sydd o ffydd. » Fe'n sicrheir yma fod pawb sy'n credu yn Nuw yn ddisgynyddion go iawn i Abraham. Yma mae Paul yn pwyntio'n ôl at y Tad Abraham, at y graig y cawsom ein tynnu ohoni ac felly rydyn ni'n dysgu gwers arbennig o ffydd ac ymddiriedaeth ganddo!

Gweddi

Dad, diolch am y tad Abraham a'i esiampl arbennig i ni. Amen

gan Cliff Neill


pdfDisgynyddion Abraham