Pam mae proffwydoliaethau?

477 proffwydoliaethBydd rhywun bob amser yn honni ei fod yn broffwyd neu sy'n credu y gallant gyfrifo dyddiad dychwelyd Iesu. Yn ddiweddar gwelais gyfrif o rabbi y dywedwyd ei fod yn gallu cysylltu proffwydoliaethau Nostradamus â'r Torah. Roedd rhywun arall yn rhagweld y byddai Iesu'n dychwelyd yn y Pentecost 2019 bydd yn digwydd. Mae llawer o gariadon proffwydoliaeth yn ceisio gwneud cysylltiad rhwng newyddion sy’n torri a phroffwydoliaeth y Beibl. Anogodd Kark Barth bobl i aros yn gadarn yn yr Ysgrythur wrth iddo ymdrechu i ddeall y byd modern sy'n newid yn barhaus yn well.

Pwrpas yr ysgrythur Feiblaidd

Dysgodd Iesu mai pwrpas yr Ysgrythur yw datgelu Duw - ei gymeriad, ei bwrpas a'i natur. Mae'r Beibl yn gwasanaethu'r pwrpas hwn trwy bwyntio at Iesu, sef datguddiad llawn a therfynol Duw. Mae darlleniad o’r Ysgrythur sy’n canolbwyntio ar Grist yn ein helpu i aros yn driw i’r pwrpas hwn ac yn ein helpu i osgoi camddehongli’r proffwydoliaethau.

Dysgodd Iesu mai Ef yw canolfan fyw pob datguddiad Beiblaidd ac y dylem ddehongli’r holl Ysgrythur (gan gynnwys proffwydoliaeth) o’r canol hwnnw. Beirniadodd Iesu y Phariseaid yn hallt am fethu ar y pwynt hwn. Er iddynt chwilio’r Ysgrythurau am fywyd tragwyddol, nid oeddent yn cydnabod Iesu fel ffynhonnell y bywyd hwnnw (Ioan 5,36-47). Yn eironig, mae eu rhag-ddealltwriaeth o'r Ysgrythur wedi eu dallu i gyflawniad yr Ysgrythur. Dangosodd Iesu sut i ddehongli’r Beibl yn gywir trwy ddangos sut mae’r holl Ysgrythur yn pwyntio ato Ef fel ei chyflawniad (Luc 24,25-27; 44-47). Mae tystiolaeth yr apostolion yn y Testament Newydd yn cadarnhau y dull hwn o ddehongli Crist-ganolog.

Fel delw berffaith y Duw anweledig (Colosiaid 1,15) Mae Iesu’n datgelu natur Duw trwy ei ryngweithio, sy’n dynodi cyd-ddylanwad Duw a dynolryw. Mae hyn yn beth pwysig i'w gofio wrth ddarllen yr Hen Destament. Mae hyn yn arbennig o berthnasol i’n cadw rhag gwneud pethau fel ceisio cymhwyso stori Daniel yn ffau’r llewod i sefyllfa gyfoes yn ein byd, megis pleidleisio dros swydd wleidyddol. Nid yw proffwydoliaethau Daniel i fod i ddweud wrthym pwy i'w ddewis. Yn hytrach, mae llyfr Daniel yn cofnodi dyn a gafodd ei fendithio am ei ffyddlondeb i Dduw. Mae Daniel yn pwyntio at y Duw ffyddlon sydd bob amser yno i ni.

Ond a yw'r Beibl yn bwysig?

Mae llawer o bobl yn cwestiynu y gall llyfr mor hen â'r Beibl fod yn berthnasol heddiw. Wedi'r cyfan, nid yw'r Beibl yn dweud dim am bethau modern fel clonio, meddygaeth fodern a theithio i'r gofod. Mae gwyddoniaeth a thechnoleg fodern yn codi cwestiynau a rhigolau nad oeddent yn bodoli yn y cyfnod Beiblaidd. Serch hynny, mae'r Beibl yn bwysig iawn yn ein hamser oherwydd mae'n ein hatgoffa nad yw ein datblygiadau technolegol wedi newid cyflwr dynol na bwriadau da a chynlluniau Duw ar gyfer dynoliaeth.

Mae’r Beibl yn ein galluogi i ddeall ein rôl yng nghynllun Duw, gan gynnwys cyflawnder ei deyrnas. Mae’r Ysgrythur yn ein helpu i ddarganfod ystyr a phwrpas ein bywydau. Mae hi'n ein dysgu nad yw ein bywyd yn gorffen mewn dim, ond yn arwain at aduniad gwych lle byddwn yn cwrdd â Iesu wyneb yn wyneb. Mae’r Beibl yn datgelu i ni fod pwrpas mewn bywyd – cawsom ein creu i fod mewn undod a chymdeithas â’n triun Dduw. Mae’r Beibl hefyd yn ganllaw i’n harfogi ar gyfer y bywyd cyfoethog hwnnw (2. Timotheus 3,16-17). Mae hi’n gwneud hyn drwy ein pwyntio’n gyson at Iesu, yr un sy’n rhoi bywyd helaeth inni drwy roi mynediad inni at y Tad (Ioan 5,39) ac anfon i ni yr Ysbryd Glân.

Ydy, mae'r Beibl yn ddibynadwy, gyda nod unigryw, hynod berthnasol. Serch hynny, mae llawer o bobl yn ei wrthod. Rhagwelodd yr athronydd Ffrengig Voltaire yn yr 17eg ganrif y byddai'r Beibl yn diflannu yn nhywyllwch hanes mewn 100 mlynedd. Wel, roedd yn anghywir. Mae Guinness World Records yn cofnodi mai'r Beibl yw'r llyfr sydd wedi gwerthu orau erioed. Hyd yma, mae dros 5 biliwn o gopïau wedi'u gwerthu a'u dosbarthu. Mae'n ddoniol ac yn eironig bod tŷ Voltaire yng Ngenefa, y Swistir, wedi'i brynu gan Gymdeithas Feiblaidd Genefa a'i wasanaethu fel canolfan ddosbarthu'r Beibl. Cymaint i'r rhagfynegiadau!

Pwrpas proffwydoliaethau

Yn wahanol i’r hyn y mae rhai yn ei gredu, nid pwrpas proffwydoliaeth Feiblaidd yw ein helpu i ragweld y dyfodol, ond ein helpu i gydnabod Iesu fel Arglwydd hanes. Mae'r proffwydoliaethau'n paratoi'r ffordd ar gyfer Iesu ac yn tynnu sylw ato. Sylwch ar yr hyn a ysgrifennodd yr apostol Pedr am alwad y proffwydi:

Yr iachawdwriaeth hon [fel y disgrifir yn y saith adnod flaenorol] a geisiwyd ac a chwiliwyd gan y proffwydi oedd yn proffwydo am y gras a dynnodd i chwi, ac a chwiliasant at ba amser a pha amser y pwyntiodd Ysbryd Crist, pwy oedd ynddynt, ac a dystiolaethodd ymlaen llaw o'r dyoddefiadau oedd i ddyfod ar Grist, a'r gogoniant oedd i ddilyn. Amlygwyd iddynt na ddylent wasanaethu eu hunain ond chwi â'r hyn a bregethir i chwi yn awr trwy'r rhai a bregethodd yr efengyl i chwi trwy'r Ysbryd Glân a anfonwyd o'r nef" (1. Petrus 1,10-un).

Dywed Pedr mai Ysbryd Crist (yr Ysbryd Glân) yw ffynhonnell proffwydoliaethau ac mai eu pwrpas yw rhagweld bywyd, marwolaeth, ac atgyfodiad Iesu. Mae'n awgrymu, os ydych chi wedi clywed neges yr efengyl, eich bod chi wedi clywed popeth sydd angen i chi ei wybod am broffwydoliaeth. Ysgrifennodd yr apostol Ioan am hyn mewn ffordd debyg: “Addoli yn hytrach Dduw! Oherwydd proffwydoliaeth Ysbryd Duw yw neges Iesu" (Datguddiad 1 Cor9,10b, cyfieithiad Genefa Newydd).

Mae'r ysgrythurau'n glir: "Iesu yw prif thema'r proffwydoliaethau". Mae'r proffwydoliaethau Beiblaidd yn dweud wrthym pwy yw Iesu, beth mae wedi'i wneud, a beth fydd yn ei wneud. Rydym yn canolbwyntio ar Iesu a'r bywyd y mae'n ei roi inni mewn cymundeb â Duw. Nid yw'n seiliedig ar gynghreiriau geopolitical, rhyfeloedd masnach nac a oedd rhywun yn rhagweld rhywbeth mewn pryd. Mae'n gysur mawr gwybod mai Iesu yw sylfaen a chwblhad ein ffydd. Mae ein Harglwydd yr un peth ddoe, heddiw ac am byth.

Mae cariad Iesu ein Gwaredwr yng nghanol yr holl broffwydoliaeth.

Joseph Tkach

Präsident

CYFLWYNO CYMUNED GRACE


pdfPam mae proffwydoliaethau?