Pris uchel teyrnas Dduw

523 pris uchel teyrnas dduw Mae'r penillion yn Marc 10,17: 31-9 yn perthyn i adran sy'n amrywio o Marc 10 i XNUMX. Gellid dwyn yr adran hon yn "Bris Uchel Teyrnas Dduw". Mae'n disgrifio'r cyfnod ychydig cyn diwedd oes Iesu ar y ddaear.

Mae Pedr a'r disgyblion eraill yn dechrau deall mai Iesu yw'r Meseia addawedig. Ac eto nid ydyn nhw'n deall eto mai Iesu yw'r Meseia a fydd yn dioddef i wasanaethu ac i achub. Nid ydyn nhw'n deall pris uchel teyrnas Dduw - y pris y mae Iesu'n ei dalu gydag ymroddiad ei fywyd i fod yn frenin y deyrnas hon. Nid ydynt ychwaith yn deall yr hyn y bydd yn ei gostio iddynt fel disgyblion Iesu i ddod yn ddinasyddion yn nheyrnas Dduw.

Nid yw'n ymwneud â sut y gallwn brynu mynediad i Deyrnas Dduw - mae'n ymwneud â rhannu gyda Iesu yn ei fywyd brenhinol a thrwy hynny gysoni ein bywyd â ffordd o fyw yn ei deyrnas. Mae pris i’w dalu amdano, ac mae Marc yn dangos hyn yn yr adran hon trwy dynnu sylw at chwe rhinwedd Iesu: dibyniaeth weddigar, hunanymwadiad, ffyddlondeb, haelioni, gostyngeiddrwydd, a ffydd barhaus. Byddwn yn edrych ar bob un o'r chwe eiddo, gan roi sylw arbennig i'r pedwerydd: haelioni.

Y caethiwed gweddigar

Yn gyntaf rydyn ni'n mynd at Marc 9,14: 32-XNUMX. Mae dau beth yn peri tristwch i Iesu: ar y naill law, y gwrthsafiad y mae athrawon y gyfraith yn cwrdd ag ef ac, ar y llaw arall, yr anghrediniaeth y mae'n ei gweld ymhlith yr holl bobl lawer ac ymhlith ei ddisgyblion ei hun. Y wers yn yr adran hon yw nad yw buddugoliaeth teyrnas Dduw (yn yr achos hwn dros afiechyd) yn dibynnu ar lefel ein ffydd, ond ar lefel y ffydd y mae Iesu'n ei rhannu â ni trwy'r Ysbryd Glân yn ddiweddarach.

Yn yr amgylchedd hwn, lle mae gwendidau dynol yn y cwestiwn, mae Iesu’n egluro mai rhan o gost uchel Teyrnas Dduw yw troi ato mewn gweddi gydag agwedd o ddibyniaeth. Beth yw'r rheswm? Oherwydd ei fod ef yn unig yn talu pris llawn Teyrnas Dduw trwy aberthu ei fywyd drosom yn fuan wedi hynny. Yn anffodus, nid yw'r disgyblion yn deall hynny eto.

Hunan-wadu

Mae Marc 9,33: 50-XNUMX yn dangos ymhellach i’r disgyblion mai rhan o gost teyrnas Dduw yw rhoi’r gorau i’ch awydd eich hun am oruchafiaeth a phwer. Hunan-wadiad yw'r llwybr sy'n gwneud teyrnas Dduw yn fawr, y mae Iesu'n ei darlunio gan gyfeirio at blant gwan, diymadferth.

Nid oedd disgyblion Iesu yn gallu gwadu eu hunain yn llwyr, felly mae'r cerydd hwn yn tynnu sylw at Iesu sy'n berffaith ar ei ben ei hun. Fe'n gelwir i ymddiried ynddo - i dderbyn ei berson ac i ddilyn ei ffordd o fyw o deyrnas Dduw. Nid yw dilyn Iesu yn ymwneud â bod y mwyaf neu'r mwyaf pwerus, ond yn hytrach gwadu'ch hun i wasanaethu Duw trwy wasanaethu pobl.

Treue

Mae Marc 10,1: 16-XNUMX yn disgrifio sut y defnyddiodd Iesu briodas i ddangos bod cost uchel teyrnas Dduw yn cynnwys ffyddlondeb yn y perthnasoedd agosaf. Yna mae Iesu'n ei gwneud hi'n glir sut mae plant bach diniwed yn gosod enghreifftiau cadarnhaol. Dim ond y rhai sy'n derbyn teyrnas Dduw sydd â ffydd syml (ymddiriedaeth) plentyn sy'n profi'n wirioneddol sut beth yw perthyn i deyrnas Dduw.

Haelioni

Pan aeth Iesu allan eto, daeth dyn i redeg, taflu ei hun ar ei liniau o'i flaen a gofyn: "Feistr da, beth sy'n rhaid i mi ei wneud i gael bywyd tragwyddol?" Pam ydych chi'n fy ngalw'n dda? Atebodd Iesu? "Dim ond Duw sy'n dda, neb arall. Rydych chi'n gwybod y gorchmynion: ni ddylech lofruddio, ni ddylech odinebu, ni ddylech ddwyn, ni ddylech wneud datganiadau ffug, ni ddylech ladd unrhyw un, anrhydeddu'ch tad a'ch mam! Meistr, atebodd y dyn, rwyf wedi dilyn yr holl orchmynion hyn o fy ieuenctid. Edrychodd Iesu arno gyda chariad. Dywedodd wrtho: Mae un peth yn dal ar goll: ewch, gwerthwch bopeth sydd gennych a rhowch yr elw i'r tlodion, a bydd gennych drysor yn y nefoedd. Ac yna dewch i ddilyn fi! Effeithiwyd yn ddwfn ar y dyn pan glywodd hyn a gadawodd yn drist oherwydd bod ganddo ffortiwn fawr.

Edrychodd Iesu ar ei ddisgyblion fesul un a dweud: Mor anodd yw hi i bobl sydd â llawer i fynd i mewn i deyrnas Dduw! Roedd y disgyblion yn siomedig wrth ei eiriau; ond dywedodd Iesu eto: Blant, mor anodd yw mynd i mewn i deyrnas Dduw! Mae camel yn fwy tebygol o fynd trwy lygad nodwydd na dyn cyfoethog i fynd i mewn i deyrnas Dduw. Roeddent wedi dychryn hyd yn oed yn fwy. Yna pwy all gael ei achub o gwbl? Gofynasant i'w gilydd. Edrychodd Iesu arnynt a dweud: Mae'n amhosibl gyda bodau dynol, ond nid gyda Duw; mae unrhyw beth yn bosibl i Dduw. Yna dywedodd Pedr wrth Iesu: Wyddoch chi, fe wnaethon ni adael popeth ar ôl a'ch dilyn chi. Atebodd Iesu: Rwy'n dweud wrthych: Mae pawb sy'n gadael tŷ, brodyr, chwiorydd, mam, tad, plant neu gaeau ar ôl er fy mwyn i ac er mwyn yr Efengyl yn cael popeth yn ôl ganwaith drosodd: nawr, ar yr adeg hon, tai, brodyr, chwiorydd, mamau, Plant a meysydd - er dan erledigaeth - ac yn y byd sydd i ddod, bywyd tragwyddol. Ond bydd llawer sydd gyntaf nawr yn olaf, a'r olaf fydd gyntaf "(Marc 10,17: 31-XNUMX, Cyfieithu New Genefa).

Yma daw Iesu'n glir iawn beth yw pris uchel teyrnas Dduw. Roedd y dyn cyfoethog a drodd at Iesu yn berchen ar bopeth ond yr hyn sy'n wirioneddol bwysig: bywyd tragwyddol (bywyd yn nheyrnas Dduw). Er ei fod am dderbyn y bywyd hwn, nid yw'n fodlon talu'r pris uchel i fod yn berchen arno. Mae'r un peth yn digwydd yma ag yn stori adnabyddus y mwnci nad yw'n gallu tynnu ei law allan o'r trap oherwydd nad yw'n barod i ollwng gafael ar yr hyn sydd yn ei law; felly nid yw hyd yn oed y dyn cyfoethog yn barod i dorri i ffwrdd oddi wrth ei sefydlogrwydd ar gyfoeth materol.

Er ei fod yn amlwg yn hoffus ac yn eiddgar; ac yn ddi-os yn foesol unionsyth, mae'r dyn cyfoethog yn methu ag wynebu'r hyn y bydd yn ei olygu iddo (o ystyried ei sefyllfa) os yw'n dilyn Iesu (sef bywyd tragwyddol). Felly yn anffodus mae'r dyn cyfoethog yn gadael Iesu ac nid ydym yn clywed ganddo bellach. Gwnaeth ei ddewis, am hynny o leiaf.

Mae Iesu'n asesu sefyllfa'r dyn ac yn dweud wrth ei ddisgyblion ei bod hi'n anodd iawn i ddyn cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw. Mewn gwirionedd, mae'n gwbl amhosibl heb gymorth Duw! Er mwyn ei wneud yn arbennig o fyw, mae Iesu'n defnyddio dywediad doniol - yn hytrach mae camel yn mynd trwy lygad nodwydd!

Mae Iesu hefyd yn dysgu y bydd rhoi arian i’r tlodion ac aberthau eraill rydyn ni’n eu gwneud dros deyrnas Dduw yn talu ar ei ganfed (adeiladu trysor) i ni - ond dim ond yn y nefoedd, nid yma ar y ddaear. Po fwyaf a roddwn, y mwyaf y byddwn yn ei gael. Fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu y byddwn yn cael llawer mwy yn gyfnewid am yr arian a roddwn i waith Duw, fel y'i dysgir gan rai grwpiau sy'n pregethu efengyl iechyd a chyfoeth.

Mae'r hyn y mae Iesu'n ei ddysgu yn golygu y bydd gwobrau ysbrydol yn nheyrnas Dduw (nawr ac yn y dyfodol) yn llawer uwch nag unrhyw aberthau y gallem eu gwneud nawr i ddilyn Iesu, hyd yn oed os yw'r canlynol yn cynnwys amseroedd o angen ac erledigaeth.

Wrth iddo sôn am y caledi hyn, mae Iesu’n ychwanegu cyhoeddiad arall yn manylu ar ei ddioddefaint sydd ar ddod:

"Roedden nhw ar eu ffordd i fyny i Jerwsalem; aeth Iesu yn ei flaen. Roedd y disgyblion yn anesmwyth, ac roedd ofn ar y lleill a aeth gyda nhw. Cymerodd y deuddeg o'r neilltu eto a chyhoeddi iddyn nhw beth fyddai'n digwydd iddo." Rydyn ni. mynd i fyny i Jerwsalem nawr, meddai. “Yno rhoddir Mab y Dyn i rym yr offeiriaid a'r ysgrifenyddion blaenllaw. Byddan nhw'n ei gondemnio i farwolaeth a'i drosglwyddo i'r Cenhedloedd nad ydyn nhw'n adnabod Duw. Byddan nhw'n ei wawdio, ei boeri arno, ei chwipio a'i ladd o'r diwedd. Ond dridiau yn ddiweddarach fe fydd yn codi "(Marc 10,32: 34-XNUMX, cyfieithiad New Genefa).

Mae rhywbeth yn ymddygiad Iesu, ond hefyd yn ei eiriau, yn syfrdanu’r disgyblion ac yn dychryn y dorf sy’n eu dilyn. Rhywsut maen nhw'n teimlo bod argyfwng ar fin digwydd a dyna'r ffordd y mae. Mae geiriau Iesu yn ein hatgoffa’n fyw o bwy yn y pen draw sy’n talu’r pris uchel iawn i Deyrnas Dduw - ac mae Iesu’n ei wneud drosom ni. Peidiwch byth ag anghofio hynny. Ef yw'r mwyaf hael a gelwir arnom i'w ddilyn i rannu yn ei haelioni. Beth sy'n ein cadw rhag bod yn hael fel Iesu? Mae hyn yn rhywbeth y dylem feddwl amdano a gweddïo amdano.

Gostyngeiddrwydd

Yn yr adran ar gost uchel Teyrnas Dduw, rydyn ni'n dod at Marc 10,35: 45-XNUMX. Mae Iago ac Ioan, meibion ​​Sebede, yn mynd at Iesu i ofyn iddo am le uchel yn ei deyrnas. Mae'n anodd credu eu bod yn gwthio'u hunain ymlaen ac mor hunan-ganolog. Fodd bynnag, gwyddom fod agweddau o'r fath wedi'u gwreiddio'n ddwfn yn ein natur ddynol syrthiedig. Pe bai'r ddau ddisgybl wedi bod yn ymwybodol o wir gost safle mor uchel yn nheyrnas Dduw, ni fyddent wedi meiddio gwneud y cais hwn i Iesu. Mae Iesu'n eu rhybuddio y byddan nhw'n dioddef. Fodd bynnag, nid yw hyn o reidrwydd yn golygu y bydd hyn yn dod â safle uchel iddynt yn nheyrnas Dduw, oherwydd mae'n rhaid i bawb ddioddef. Duw yn unig sydd â hawl i swydd uchel.

Mae'r disgyblion eraill, sydd, heb os, mor hunan-ganolog â James ac John, wedi eu cythruddo ar eu cais. Mae'n debyg bod y swyddi hyn o bŵer a bri hefyd eisiau un. Dyna pam mae Iesu unwaith eto yn egluro'n amyneddgar iddynt werth hollol wahanol Teyrnas Dduw, lle dangosir gwir fawredd mewn gwasanaeth gostyngedig.

Iesu ei hun yw prif enghraifft y gostyngeiddrwydd hwn. Daeth i roi ei fywyd fel gwas dioddefus i Dduw, fel y proffwydwyd yn Eseia 53, fel "pridwerth i'r nifer."

Cred barhaus

Mae'r adran ar ein pwnc yn gorffen gyda Marc 10,46: 52-XNUMX, sy'n disgrifio sut mae Iesu a'i ddisgyblion yn symud o Jericho i Jerwsalem, lle bydd yn dioddef ac yn marw. Ar y ffordd maen nhw'n cwrdd â dyn dall o'r enw Bartimaeus sy'n galw ar Iesu am drugaredd. Mae Iesu'n ymateb trwy roi golwg i'r dyn dall a dweud wrtho "mae eich ffydd wedi eich helpu chi". Ar hynny mae Bartimaeus yn ymuno â Iesu.

Yn gyntaf, mae'n wers ar gred ddynol, sy'n amherffaith ac eto'n effeithiol os yw'n barhaus. Yn y pen draw, mae'n ymwneud â ffydd barhaus, berffaith Iesu.

casgliad

Ar y pwynt hwn dylid crybwyll pris uchel Teyrnas Dduw eto: dibyniaeth weddigar, hunanymwadiad, teyrngarwch, haelioni, gostyngeiddrwydd a ffydd barhaus. Rydyn ni'n profi Teyrnas Dduw pan rydyn ni'n derbyn ac yn ymarfer y rhinweddau hyn. A yw hynny'n swnio ychydig yn frawychus? Ydym, nes inni sylweddoli bod y rhain yn rhinweddau Iesu ei hun - rhinweddau y mae'n eu rhannu trwy'r Ysbryd Glân gyda'r rhai sy'n ymddiried ynddo ac sy'n ei ddilyn yn hyderus.

Nid yw ein cyfranogiad mewn bywyd yn Nheyrnas Iesu byth yn berffaith, ond pan ddilynwn Iesu, mae'n "trosglwyddo" i ni. Dyna ffordd olyniaeth Gristnogol. Nid yw'n ymwneud ag ennill lle yn nheyrnas Dduw - mae gennym ni'r lle hwnnw yn Iesu. Nid yw'n ymwneud ag ennill ffafr Duw - diolch i Iesu mae gennym ffafr Duw. Mae'n hanfodol ein bod ni'n rhannu yng nghariad a bywyd Iesu. Mae ganddo'r holl rinweddau hyn yn llawn ac yn helaeth ac mae'n barod i'w rhannu gyda ni, a dyna'n union y mae'n ei wneud trwy wasanaeth yr Ysbryd Glân. Annwyl ffrindiau a dilynwyr Iesu, agorwch eich calonnau a'ch bywyd cyfan i Iesu. Dilynwch ef a derbyn ganddo! Dewch i gyflawnder ei deyrnas.

gan Ted Johnston