Byddwch yn fendith i eraill

574 fod yn fendith i eraill Mae'r Beibl yn siarad yn benodol am y fendith mewn mwy na 400 o leoedd. Yn ogystal, mae yna lawer mwy sy'n delio'n anuniongyrchol ag ef. Does ryfedd fod Cristnogion yn hoffi defnyddio'r term hwn yn eu bywyd gyda Duw. Yn ein gweddïau gofynnwn i Dduw fendithio ein plant, wyrion, priod, rhieni, perthnasau, ffrindiau, cydweithwyr a llawer o bobl eraill. Ar ein cardiau cyfarch rydym yn ysgrifennu "Bendith Duw chi" ac yn defnyddio ymadroddion fel "Habacuc diwrnod bendigedig". Nid oes gair gwell i ddisgrifio daioni Duw inni, a gobeithio ein bod yn diolch iddo bob dydd am ei fendithion. Rwy'n credu ei bod yr un mor bwysig bod yn fendith i eraill.

Pan ofynnodd Duw i Abraham adael ei famwlad, dywedodd wrtho beth yr oedd yn ei gynllunio: "Fe'ch gwnaf yn bobl wych a byddaf yn eich bendithio ac yn eich gwneud yn enw gwych, a byddwch yn fendith" (Genesis 1, 12,1- 2). Dywed rhifyn Beibl Newydd Bywyd: "Rwyf am eich gwneud yn fendith i eraill". Rwy'n bryderus iawn gyda'r darn hwn yn y Beibl ac rwy'n aml yn gofyn i mi fy hun: "Ydw i'n fendith i eraill?"

Gwyddom fod rhoi yn fwy bendigedig na derbyn (Actau 20,35:XNUMX). Rydym hefyd yn gwybod rhannu ein bendithion ag eraill. Credaf, o ran bod yn fendith i eraill, fod mwy iddo. Mae'r fendith yn cyfrannu'n sylweddol at hapusrwydd a lles neu'n rhodd o'r nefoedd. A yw pobl yn teimlo'n well neu hyd yn oed wedi eu bendithio yn ein presenoldeb? Neu a fyddai'n well gennych chi fod gyda rhywun arall sy'n llawer mwy hyderus mewn bywyd?

Fel Cristnogion rydyn ni i fod yn olau'r byd (Mathew 5,14: 16-XNUMX). Nid datrys problemau'r byd yw ein tasg, ond disgleirio fel golau yn y tywyllwch. Oeddech chi'n gwybod bod golau yn teithio'n gyflymach na sain? A yw ein presenoldeb yn bywiogi byd y rhai rydyn ni'n cwrdd â nhw? Ydyn ni felly'n fendith i eraill?

Nid yw bod yn fendith i eraill yn dibynnu ar ein bywyd yn mynd yn dda. Pan oedd Paul a Silas yn y carchar, fe wnaethant benderfynu peidio â melltithio eu sefyllfa. Fe wnaethant barhau i foli Duw. Roedd eu hesiampl yn fendith i’r carcharorion eraill a gwarchodwyr y carchar (Actau 16,25: 31-XNUMX). Weithiau gall ein gweithredoedd yn ystod amseroedd anodd fod yn fuddiol i eraill ac ni fyddwn hyd yn oed yn gwybod amdanynt. Os ydym wedi ymroi i Dduw, fe all wneud pethau gwyrthiol trwom heb inni hyd yn oed sylweddoli hynny.

Pwy all wybod faint o bobl y bydd yn dod i gysylltiad â nhw? Dywedir y gall un person effeithio ar hyd at 10.000 o bobl yn ystod ei fywyd. Oni fyddai'n hyfryd pe gallem fod yn fendith i bob un o'r bobl hyn, waeth pa mor fach? Mae'n bosibl. Nid oes ond angen i ni ofyn: "Arglwydd, gwna fi'n fendith i eraill!"

Awgrym ar y diwedd. Byddai'r byd yn lle gwell pe byddem yn gweithredu rheol bywyd John Wesley:

"Gwnewch gymaint o dda ag y gallwch
gyda'r holl foddion sydd ar gael ichi
ym mhob ffordd bosibl
pryd bynnag a lle bynnag y gallwch
tuag at bawb a
cyhyd ag y bo modd. »
(John Wesley)

gan Barbara Dahlgren