Y bydysawd sy'n ehangu

730 y bydysawd ehangolPan gyhoeddodd Albert Einstein ei ddamcaniaeth gyffredinol o berthnasedd yn 1916, newidiodd y byd gwyddoniaeth am byth. Mae un o'r darganfyddiadau mwyaf arloesol a luniodd yn ymwneud ag ehangiad parhaus y bydysawd. Mae’r ffaith ryfeddol hon yn ein hatgoffa nid yn unig pa mor eang yw’r bydysawd, ond hefyd o’r hyn a ddywedodd y salmydd: “Trugarog a graslon yw’r Arglwydd, amyneddgar a helaeth mewn caredigrwydd. Ni fydd bob amser yn dadlau ac ni fydd yn dal yn ddig am byth. Ni wnaeth efe â ni yn ôl ein pechodau, ac ni thal i ni yn ôl ein camweddau. Canys cyn uched a'r nefoedd sydd goruwch y ddaear, felly y mae ei drugaredd ef ar y rhai a'i hofnant ef; cyn belled ag y mae y dwyrain o’r gorllewin, efe a symudodd oddi wrthym ein camweddau” (Salm 103,8-11 UDA).

Ydy, mor anhygoel o real yw gras Duw oherwydd aberth ei unig Fab, ein Harglwydd Iesu Grist. Mae llunio'r salmydd: "Cyn belled ag y mae'r dwyrain o'r gorllewin" yn fwriadol yn ffrwydro ein dychymyg o faint sydd hyd yn oed yn rhagori ar y bydysawd canfyddadwy. Telesgop James Webb sy'n cyflwyno'r delweddau cyntaf. Cyflwynodd NASA y ddelwedd isgoch graffaf a dyfnaf o'r bydysawd hyd yma, gan agor safbwyntiau newydd ar hanes ein bydysawd.

O ganlyniad, ni all neb ddychmygu maint ein hiachawdwriaeth yng Nghrist, yn enwedig pan ystyriwch yr hyn y mae'r cyfan yn ei olygu. Mae ein pechodau yn ein gwahanu oddi wrth Dduw. Ond newidiodd marwolaeth Crist ar y groes bopeth. Mae'r gagendor rhwng Duw a ni ar gau. Yng Nghrist, cymododd Duw y byd ag ef ei hun. Fe'n gwahoddir i'w gymdeithas fel teulu, i berthynas berffaith â'r Duw Triunaidd am byth. Mae'n anfon yr Ysbryd Glân atom i'n helpu i ddod yn agos ato a gosod ein bywydau dan ei ofal er mwyn inni ddod yn debyg i Grist.

Y tro nesaf y byddwch chi'n edrych i mewn i awyr y nos, cadwch mewn cof bod gras Duw yn fwy na holl ddimensiynau'r bydysawd a bod hyd yn oed y pellteroedd hiraf sy'n hysbys i ni yn fyr yn erbyn maint ei gariad tuag atom ni.

gan Joseph Tkach