Cael bywyd tragwyddol

601 cael bywyd tragwyddolAr ddiwrnod braf o wanwyn, siaradodd Iesu â’r bobl yn yr ardal o amgylch Môr Galilea ac iacháu llawer o bobl sâl. Tua'r hwyr dywedodd Iesu wrth Philip, un o'i ddisgyblion, "Ble y gallwn brynu bara iddynt i'w fwyta?" (Ioan 6,5). Nid oedd ganddynt ddigon o arian i roi ychydig o fara i bawb. Cafodd plentyn bum torth haidd a dau bysgodyn, ond pa le y mae hyny yn ddigon i tua 5000 o wŷr ynghyd â'u gwragedd a'u plant.

Gorchmynnodd Iesu i bobl wersylla yn y gwair mewn grwpiau. Cymerodd y bara, edrych ar yr awyr, diolch iddo a'i roi i'r disgyblion. Roedd y rhain yn trosglwyddo bara a physgod i'r bobl. Digwyddodd y cynnydd rhyfeddol trwy ddosbarthiad y bwyd. Pan oedden nhw'n llawn, fe gasglodd y disgyblion fwy o fara nag oedd ganddyn nhw i ddechrau.

Synnwyd y bobl pan welsant yr arwydd hwn, a dywedasant: "Yn wir, dyma'r proffwyd sydd i ddod i'r byd" (Ioan). 6,14). Sylwodd Iesu eu bod nhw eisiau ei wneud yn frenin ac aeth allan ar ei ben ei hun. Y bore wedyn dyma'r bobl yn edrych am Iesu, a daethant o hyd iddo ar lan y môr yng Nghapernaum. Ceryddodd Iesu hwy am beidio â'i geisio am y wyrth, ond oherwydd eu bod wedi bwyta digon o fara a physgod a'u bod yn llawn. Fodd bynnag, roedd Iesu yn ymwneud â mwy na bwydo’r bobl yn unig. Rhybuddiodd hwy: 'Yn lle ymdrechu'n unig am y bwyd sy'n darfod, ceisiwch y bwyd sy'n para ac sy'n dod â bywyd tragwyddol. Bydd Mab y dyn yn rhoi’r bwyd hwn i chi, oherwydd mae Duw’r Tad wedi ei gadarnhau fel ei allu.” (Ioan 6,27 cyfieithiad Genefa Newydd).

Gofynnodd y bobl iddo beth ddylen nhw ei wneud i blesio Duw? Atebodd yntau, "Dyma waith Duw, eich bod yn credu yn yr hwn a anfonodd" (Ioan 6,29).

Beth mae Duw yn ceisio ei ddweud wrthych chi gyda'r stori hon? Mae ef ei hun yn llawen yn rhoi ffydd i chi yn Iesu, negesydd Duw. Mae hynny'n golygu eich bod yn cytuno â Iesu ei fod am roi bywyd tragwyddol i chi. Os ydych chi'n cymryd rhan yn Iesu fel y gwir fwyd a'i waed yn wir ddiod, yn atgof o faddeuant eich pechodau, rydych chi'n derbyn bywyd tragwyddol. Mae Iesu'n dweud wrthych chi'n bersonol mai ef yw bara'r bywyd ac ni fyddwch byth yn newynu eto ac ni fyddwch byth yn sychedig eto. " Pwy bynag a gredo hwn, y mae ganddo fywyd tragywyddol" (loan 6,47).

Dyna pam yr wyf yn falch o roi bara bywyd ichi gyda'r meddyliau hyn heddiw. Yng nghariad Iesu

Toni Püntener