CROESO!

Rydyn ni'n rhan o gorff Crist ac mae gennym ni genhadaeth i bregethu'r efengyl, newyddion da Iesu Grist. Beth yw'r newyddion da? Mae Duw wedi cymodi’r byd ag ef ei hun trwy Iesu Grist ac yn cynnig maddeuant pechodau a bywyd tragwyddol i bawb. Mae marwolaeth ac atgyfodiad Iesu yn ein cymell i fyw iddo, i ymddiried ein bywydau iddo a'i ddilyn. Rydyn ni'n hapus i'ch helpu chi i fyw fel disgyblion Iesu, dysgu oddi wrth Iesu, dilyn ei esiampl a thyfu yng ngras a gwybodaeth Crist. Gyda'r erthyglau rydyn ni am drosglwyddo dealltwriaeth, cyfeiriadedd a chymorth bywyd mewn byd aflonydd wedi'i siapio gan werthoedd ffug.

CYFARFOD NESAF
Calendr Gwasanaeth eglwysig yn Basel
dyddiad 17.12.2022 Cloc 10.30

yn y CF Spittler-Haus yn 4051 Basel

 
CYLCHGRAWN

Archebwch y tanysgrifiad am ddim i'n
cylchgrawn «IESU FFOCWS»

Ffurflen Cyswllt

 
CYSWLLT

Ysgrifennwch atom os oes gennych unrhyw gwestiynau! Rydyn ni'n edrych ymlaen at ddod i'ch adnabod chi!

Ffurflen Cyswllt

GRACE DUW   Y DYFODOL   HOPE I BAWB

Y bywyd yn Nghrist

Fel Cristnogion edrychwn ar farwolaeth gyda gobaith am atgyfodiad corfforol yn y dyfodol. Mae ein perthynas â Iesu nid yn unig yn gwarantu maddeuant y gosb am ein pechodau oherwydd Ei farwolaeth, mae hefyd yn gwarantu buddugoliaeth dros rym pechod oherwydd atgyfodiad Iesu. Mae’r Beibl hefyd yn sôn am atgyfodiad rydyn ni’n ei brofi yma ac yn awr. Mae'r atgyfodiad hwn yn ...

Ydy Duw yn byw ar y ddaear?

Mae dwy hen gân efengyl adnabyddus yn dweud: “Mae fflat anghyfannedd yn aros amdanaf” a “Mae fy eiddo ychydig y tu ôl i'r mynydd”. Mae'r geiriau hyn yn seiliedig ar eiriau Iesu: «Yn nhŷ fy Nhad y mae llawer o blastai. Oni bai felly, a fyddwn i wedi dweud wrthych, 'Yr wyf yn mynd i baratoi'r lle i chi?' (Ioan 14,2). Mae'r penillion hyn yn aml yn cael eu dyfynnu mewn angladdau oherwydd...

Y gwahoddiad i fywyd

Mae Eseia yn gwahodd pobl bedair gwaith i ddod at Dduw. «Wel, bawb sy'n sychedig, dewch i'r dŵr! Ac os nad oes gennych arian, dewch yma, prynwch a bwyta! Dewch yma i brynu gwin a llaeth heb arian ac am ddim! " (Isa 55,1). Mae’r gwahoddiadau hyn yn berthnasol nid yn unig i bobl Israel, ond i bobl yr holl genhedloedd: “Wele, byddwch yn galw pobloedd nad ydych yn eu hadnabod, a...
CYLCHGRAWN "LLWYDDIANT"   CYLCHGRAWN «IESU FFOCWS»   CREDOAU
how_we_get_doethineb

Sut mae cael doethineb?

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng dyn selog ei ddeall a dyn diystyriol o anwybodus? Y mae y craffwr diwyd yn ymdrechu yn galed i ennill doethineb. “Fy mab, gwrando ar fy ngeiriau a chofio fy ngorchmynion. Gwrandewch ar y doethineb a cheisiwch ei deall â'ch calon. Gofynnwch am ddoethineb a dirnadaeth, a cheisiwch hwy wrth geisio arian, neu...

Daeth Iesu dros bawb

Yn aml mae'n helpu i edrych yn agos ar ysgrythurau. Gwnaeth Iesu ddatganiad arddangosiadol a hollgynhwysol trawiadol yn ystod sgwrs â Nicodemus, ysgolhaig blaenllaw a rheolwr yr Iddewon. "Canys felly y carodd Duw y byd, fel y rhoddodd ei uniganedig Fab, fel na ddifethir pawb sy'n credu ynddo, ond cael bywyd tragwyddol" (Jn 3,16). Iesu…

Ar ddelw Duw

Ysgrifennodd Shakespeare unwaith yn ei ddrama "As You Like It": Llwyfan yw'r byd i gyd a dim ond chwaraewyr arno ni yw bodau dynol! Po hiraf y meddyliaf am hyn a geiriau Duw yn y Beibl, mwyaf eglur y gwelaf fod rhywbeth i'r gosodiad hwn. Mae'n ymddangos ein bod ni i gyd yn byw ein bywydau yn ôl sgript a ysgrifennwyd yn ein pennau...
ERTHYGL «CYFATHREBU GRACE»   "Y BEIBL"   «GAIR BYWYD»