CROESO!

Rydyn ni'n rhan o gorff Crist ac mae gennym ni genhadaeth i bregethu'r efengyl, newyddion da Iesu Grist. Beth yw'r newyddion da? Mae Duw wedi cymodi’r byd ag ef ei hun trwy Iesu Grist ac yn cynnig maddeuant pechodau a bywyd tragwyddol i bawb. Mae marwolaeth ac atgyfodiad Iesu yn ein cymell i fyw iddo, i ymddiried ein bywydau iddo a'i ddilyn. Rydyn ni'n hapus i'ch helpu chi i fyw fel disgyblion Iesu, dysgu oddi wrth Iesu, dilyn ei esiampl a thyfu yng ngras a gwybodaeth Crist. Gyda'r erthyglau rydyn ni am drosglwyddo dealltwriaeth, cyfeiriadedd a chymorth bywyd mewn byd aflonydd wedi'i siapio gan werthoedd ffug.

CYFARFOD NESAF
Calendr Gwasanaeth dwyfol yn Uitikon
dyddiad 22.10.2022 Cloc 14.00

yn yr Üdiker-Huus yn 8142 Uitikon

 
CYLCHGRAWN

Archebwch y tanysgrifiad am ddim i'n
cylchgrawn «IESU FFOCWS»

Ffurflen Cyswllt

 
CYSWLLT

Ysgrifennwch atom os oes gennych unrhyw gwestiynau! Rydyn ni'n edrych ymlaen at ddod i'ch adnabod chi!

Ffurflen Cyswllt

GRACE DUW   Y DYFODOL   HOPE I BAWB

Y bywyd yn Nghrist

Fel Cristnogion edrychwn ar farwolaeth gyda gobaith am atgyfodiad corfforol yn y dyfodol. Mae ein perthynas â Iesu nid yn unig yn gwarantu maddeuant y gosb am ein pechodau oherwydd Ei farwolaeth, mae hefyd yn gwarantu buddugoliaeth dros rym pechod oherwydd atgyfodiad Iesu. Mae’r Beibl hefyd yn sôn am atgyfodiad rydyn ni’n ei brofi yma ac yn awr. Mae'r atgyfodiad hwn yn ...

Beth yw neges Iesu?

Cyflawnodd Iesu lawer o wyrthiau nad oedd Ioan yn eu cynnwys yn ei efengyl, ond mae’n cofnodi gwyrthiau er mwyn inni gredu ac ymddiried yn Iesu fel y Meseia: «Gwnaeth Iesu lawer o arwyddion eraill o flaen ei ddisgyblion nad ydynt wedi’u hysgrifennu yn yr un hwn A llyfr. Ond y mae'r rhain wedi'u hysgrifennu er mwyn i chi gredu mai Iesu yw'r Crist, Mab Duw, ac er mwyn i chi, oherwydd eich bod yn credu ...

Pryd ddaw Iesu eto?

Ydych chi'n dymuno y byddai Iesu'n dychwelyd yn fuan? Gobaith am ddiwedd y trallod a’r drygioni a welwn o’n cwmpas ac y bydd Duw yn tywys mewn cyfnod fel y proffwydodd Eseia: «Ni fydd drygioni na niwed yn fy holl fynydd sanctaidd; canys y mae y wlad yn llawn o wybodaeth yr Arglwydd wrth i ddwfr orchuddio'r môr? " (Yn 11,9). Yr oedd ysgrifenwyr y Testament Newydd yn byw...
CYLCHGRAWN "LLWYDDIANT"   CYLCHGRAWN «IESU FFOCWS»   CREDOAU
y_problem gyda chariad

Y broblem gyda chariad

Mae gan fy ngŵr Dan broblem - problem gyda chariad, yn enwedig cariad Duw. Nid oes llawer wedi ei ysgrifennu am y mater hwn. Ysgrifennir llyfrau am broblem poen neu pam mae pethau drwg yn digwydd i bobl dda, ond nid am broblem cariad. Mae cariad yn aml yn gysylltiedig â rhywbeth da - rhywbeth i ymdrechu amdano, rhywbeth i ymladd drosto, rhywbeth dros...

Daeth Iesu dros bawb

Yn aml mae'n helpu i edrych yn agos ar ysgrythurau. Gwnaeth Iesu ddatganiad arddangosiadol a hollgynhwysol trawiadol yn ystod sgwrs â Nicodemus, ysgolhaig blaenllaw a rheolwr yr Iddewon. "Canys felly y carodd Duw y byd, fel y rhoddodd ei uniganedig Fab, fel na ddifethir pawb sy'n credu ynddo, ond cael bywyd tragwyddol" (Jn 3,16). Iesu…

Ar ddelw Duw

Ysgrifennodd Shakespeare unwaith yn ei ddrama "As You Like It": Llwyfan yw'r byd i gyd a dim ond chwaraewyr arno ni yw bodau dynol! Po hiraf y meddyliaf am hyn a geiriau Duw yn y Beibl, mwyaf eglur y gwelaf fod rhywbeth i'r gosodiad hwn. Mae'n ymddangos ein bod ni i gyd yn byw ein bywydau yn ôl sgript a ysgrifennwyd yn ein pennau...
ERTHYGL «CYFATHREBU GRACE»   "Y BEIBL"   «GAIR BYWYD»