CROESO!

Rydyn ni'n rhan o gorff Crist ac mae gennym ni genhadaeth i bregethu'r efengyl, newyddion da Iesu Grist. Beth yw'r newyddion da? Mae Duw wedi cymodi’r byd ag ef ei hun trwy Iesu Grist ac yn cynnig maddeuant pechodau a bywyd tragwyddol i bawb. Mae marwolaeth ac atgyfodiad Iesu yn ein cymell i fyw iddo, i ymddiried ein bywydau iddo a'i ddilyn. Rydyn ni'n hapus i'ch helpu chi i fyw fel disgyblion Iesu, dysgu oddi wrth Iesu, dilyn ei esiampl a thyfu yng ngras a gwybodaeth Crist. Gyda'r erthyglau rydyn ni am drosglwyddo dealltwriaeth, cyfeiriadedd a chymorth bywyd mewn byd aflonydd wedi'i siapio gan werthoedd ffug. Ai dyma'r tro cyntaf i chi gysylltu ag Eglwys Dduw ledled y byd (y Swistir)? Rydyn ni'n edrych ymlaen at ddod i'ch adnabod chi!

CYLCHGRAWN

Archebwch y tanysgrifiad am ddim i'n
cylchgrawn «IESU FFOCWS»

  info@wkg-ch.org

 
ADDOLI

Y gwasanaeth nesaf
yn digwydd ddydd Sadwrn Tachwedd 6, 2021,  um 14.00 a.m.,  yn yr Üdiker-Huus yn 8142 Uitikon.

 
CYSWLLT

Ysgrifennwch ni os oes gennych chi gwestiynau! Rydym ar gael i chi!

info@wkg-ch.org

GRACE DUW Y DYFODOL HOPE I BAWB

Dewisodd Maria y gorau

Roedd Mair, Martha, a Lasarus yn byw ym Methania, tua thri chilomedr i'r de-ddwyrain o Fynydd yr Olewydd o Jerwsalem. Daeth Iesu i dŷ'r ddwy chwaer Maria a Marta. Beth fyddwn i'n ei roi pe bawn i'n gallu gweld Iesu'n dod i'm cartref heddiw? Gweladwy, clywadwy, diriaethol a diriaethol! “Ond pan symudon nhw ymlaen, fe ddaeth i bentref. Roedd yna fenyw o’r enw Marta a’i croesawodd »(Lc 10,38:10,39). Mae'n debyg mai Martha yw chwaer hŷn Maria oherwydd ei bod wedi'i henwi gyntaf. «Ac roedd ganddi chwaer, a'i henw oedd Maria; eisteddodd wrth draed yr Arglwydd a gwrando ar ei araith »(Lc XNUMX:XNUMX). Cafodd Mair ei swyno gymaint gan Iesu ac felly ni feddyliodd ddwywaith am ...

Mae Crist yn byw ynoch chi!

Adferiad Iesu Grist yw adferiad bywyd. Sut mae bywyd Iesu wedi'i adfer yn effeithio ar eich bywyd bob dydd? Yn y llythyr at y Colosiaid, mae Paul yn datgelu dirgelwch a all anadlu bywyd newydd i mewn i chi: “Rydych chi wedi dysgu beth o ddechrau'r byd, ie, beth oedd wedi'i guddio oddi wrthych chi o'r ddynoliaeth i gyd: dirgelwch sydd bellach wedi'i ddatgelu i bob Cristion. Mae'n ymwneud â gwyrth annealladwy sydd gan Dduw ar y gweill i bawb ar y ddaear. Caniateir i chi sy'n perthyn i Dduw ddeall y dirgelwch hwn. Mae'n darllen: Mae Crist yn byw ynoch chi! Ac felly mae gennych chi obaith cadarn y bydd Duw yn rhoi cyfran i chi yn ei ogoniant ”(Col 1,26-27 ...

Y gwahoddiad i fywyd

Mae Eseia yn gwahodd pobl bedair gwaith i ddod at Dduw. «Wel, bawb sy'n sychedig, dewch i'r dŵr! Ac os nad oes gennych arian, dewch yma, prynwch a bwyta! Dewch yma i brynu gwin a llaeth heb arian ac am ddim! " (A yw 55,1: 5). Mae'r gwahoddiadau hyn yn berthnasol nid yn unig i bobl Israel, ond i bobl yr holl genhedloedd: «Gwelwch, byddwch chi'n galw pobloedd nad ydych chi'n eu hadnabod, a bydd pobloedd nad ydyn nhw'n gwybod y byddwch chi'n rhedeg atoch chi er mwyn yr Arglwydd eich Duw , ac am Sanct Israel, a'ch gwnaeth yn ogoneddus »(adnod XNUMX). Maen nhw'n alwadau cyffredinol i ddod ac maen nhw'n ymgorffori'r gwahoddiad i gyfamod gras Duw i bawb. Yn gyntaf, mae'r alwad yn mynd allan i bawb sy'n sychedig ...

 

CYLCHGRAWN "LLWYDDIANT" CYLCHGRAWN «IESU FFOCWS» CWRICWLWM WKG

Rwy'n gaeth

Mae'n anodd iawn i mi gyfaddef fy mod i'n gaeth. Trwy gydol fy mywyd rwyf wedi dweud celwydd wrthyf fy hun a'r rhai o'm cwmpas. Ar hyd y ffordd, rwyf wedi dod ar draws llawer o gaethion sy'n gaeth i bethau amrywiol fel alcohol, cocên, heroin, marijuana, tybaco, Facebook, a llawer o gyffuriau eraill. Yn ffodus, un diwrnod roeddwn i'n gallu wynebu'r gwir. Rwy'n gaeth. Dwi angen help! Mae canlyniadau'r caethiwed bob amser yr un peth i bawb rydw i wedi'u harsylwi. Bydd sefyllfa eich corff a'ch bywyd yn dechrau dirywio. Dinistriwyd perthnasoedd y caethion yn llwyr. Yr unig ffrindiau ar ôl am y caethiwed ...

Pam mae proffwydoliaethau?

Bydd rhywun bob amser yn honni ei fod yn broffwyd neu sy'n credu y gallant gyfrifo dyddiad dychwelyd Iesu. Yn ddiweddar gwelais gyfrif o rabbi y dywedwyd ei fod yn gallu cysylltu proffwydoliaethau Nostradamus â'r Torah. Roedd rhywun arall yn rhagweld y byddai Iesu’n dychwelyd yn y Pentecost 2019. Mae llawer o gariadon proffwydoliaeth yn ceisio cysylltu'r newyddion sy'n torri a phroffwydoliaeth Feiblaidd. Ceryddodd Kark Barth bobl i aros wedi eu hangori’n gadarn yn yr Ysgrythur wrth iddo geisio deall yn well y byd modern sy’n newid yn barhaus. Pwrpas ysgrifennu beiblaidd Iesu ...

Digofaint Duw

Yn y Beibl mae wedi ei ysgrifennu: "Cariad yw Duw" (1 Jn 4,8: XNUMX). Gwnaeth i fyny ei feddwl i wneud daioni trwy wasanaethu a charu pobl. Ond mae'r Beibl hefyd yn tynnu sylw at ddigofaint Duw. Ond sut y gall rhywun sy'n gariad pur hefyd fod â rhywbeth i'w wneud â dicter? Nid yw cariad a dicter yn annibynnol ar ei gilydd. Felly gallwn ddisgwyl bod cariad, yr awydd i wneud daioni hefyd yn cynnwys dicter neu wrthwynebiad i unrhyw beth niweidiol a dinistriol. Mae cariad Duw yn gyson ac felly mae Duw yn gwrthsefyll unrhyw beth sy'n gwrthwynebu ei gariad. Mae unrhyw wrthwynebiad i'w gariad yn bechod. Mae Duw yn erbyn pechod - mae'n ei ymladd ac yn y pen draw bydd yn ei ddileu. Mae Duw yn caru'r ...

 

ERTHYGL «CYFATHREBU GRACE» "Y BEIBL" «GAIR BYWYD»