Dechreuwch y diwrnod gyda Duw

Credaf yn gryf ei bod yn dda cychwyn y diwrnod gyda Duw. Rai dyddiau dwi'n dechrau gyda "Bore da Duw!" derbyn. Rwy'n dweud wrth eraill, "Duw da, mae'n yfory!" Yeah, rwy'n gwybod bod hynny ychydig yn hen-ffasiwn, ond gallaf ddweud yn onest fy mod i'n teimlo fel hyn bob hyn a hyn.

Flwyddyn yn ôl, roedd y fenyw y gwnes i rannu ystafell â hi mewn cynhadledd awduron yn fendigedig. Waeth pa amser yr aethom i'r gwely, byddai'n treulio o leiaf awr yn gweddïo neu astudiaeth Feiblaidd cyn dechrau ei diwrnod. Pedwar, pump neu chwech o'r gloch - doedd hi ddim yn poeni o gwbl! Rydw i wedi dod i adnabod y fenyw hon yn eithaf da a dyna yw ei threfn ddyddiol arferol o hyd. Mae hi'n gyson iawn yn hyn - waeth ble mae hi yn y byd, waeth pa mor brysur yw ei hamserlen y diwrnod hwnnw. Mae hi'n berson arbennig iawn yr wyf yn ei edmygu'n fawr. Bron na theimlais yn euog pan ddywedais wrthi am beidio â phoeni am y lamp ddarllen pan gododd oherwydd fy mod i'n gallu cysgu gyda'r golau ymlaen.

Peidiwch â fy nghael yn anghywir! Credaf yn gryf ei bod yn dda cychwyn eich diwrnod gyda Duw. Mae amser gyda Duw yn y bore yn rhoi’r nerth inni ymdopi â thasgau’r dydd, yn ein helpu i ddod o hyd i heddwch yng nghanol pryderon. Mae'n gadael i ni ganolbwyntio ein syllu ar Dduw ac nid ar ein pethau bach cythruddo rydyn ni'n eu gwneud yn fwy nag ydyn nhw mewn gwirionedd. Mae'n ein helpu i gadw ein meddyliau mewn tiwn a siarad geiriau caredig ag eraill. Felly, rwy'n ymdrechu am gyfnodau hirach o weddi yn y bore a darllen y Beibl. Rwy'n ymdrechu amdano, ond nid wyf bob amser yn llwyddiannus. Weithiau mae fy ysbryd yn fodlon, ond gwan yw fy nghnawd. O leiaf dyna fy esgus beiblaidd6,41). Efallai y gallwch chi uniaethu â hi hefyd.

Still, nid yw'r cyfan ar goll. Nid oes angen meddwl bod ein diwrnod yn doomed o'i herwydd. Rydyn ni'n dal i fod yn ddiysgog ac o leiaf yn cydnabod Duw o'r newydd bob bore pan rydyn ni'n deffro - hyd yn oed os ydyn ni'n dal yn ein gwely cynnes. Mae'n hynod ddiddorol beth yw "Diolch Arglwydd am y cwsg da!" yn gallu gwneud gyda ni os ydyn ni'n gwneud ein hunain yn ymwybodol o bresenoldeb Duw. Os nad ydym wedi cysgu cystal, efallai y byddwn yn dweud rhywbeth fel, "Wnes i ddim cysgu cystal heno, syr, felly rydw i angen eich help chi i weld y diwrnod drwyddo." Gwn ichi greu'r diwrnod hwn. Helpa fi i'w fwynhau. " Pe byddem yn gor-ddweud efallai y byddwn yn dweud rhywbeth fel, “O. Mae hi eisoes yn hwyr. Diolch Arglwydd am y cwsg ychwanegol. Nawr helpwch fi i ddechrau a chanolbwyntio arnoch chi! " Gallwn wahodd Duw i fwynhau paned o goffi gyda ni. Gallwn siarad ag ef pan fyddwn yn gyrru i'r gwaith yn y car. Gallwn adael iddo wybod ein bod yn ei garu a diolch iddo am ei gariad diamod tuag atom. Tybiwch nad ydym yn dechrau'r diwrnod gyda Duw oherwydd ei fod yn ei ddisgwyl neu oherwydd ei fod yn anfodlon â ni os na wnawn hyn. Rydyn ni'n dechrau'r diwrnod gyda Duw fel anrheg fach i ni'n hunain. Mae hyn yn gosod agwedd fewnol y dydd ac yn ein helpu i ganolbwyntio ar yr ysbrydol ac nid y corfforol yn unig. Fe ddylen ni ofalu byw i Dduw bob dydd. Mae'n amheus sut y gall hynny ddigwydd os na ddechreuwn y diwrnod gydag ef.

gan Barbara Dahlgren


pdfDechreuwch y diwrnod gyda Duw