Rhowch eich gwaethaf i'r meistr

Efallai eich bod chi'n gwybod yr hen emyn sy'n dechrau gyda'r geiriau Rhowch eich gorau i Feistr, does dim byd arall yn deilwng o'i gariad. Mae'n atgof rhyfeddol ac yn un pwysig. Mae Duw yn haeddu ein gorau y gallwn ei roi iddo. Ond pan rydyn ni'n meddwl amdano, mae Duw nid yn unig eisiau ein gorau - mae hefyd yn gofyn inni roi ein gwaethaf iddo.

Yn 1 Pedr 5,7: XNUMX dywedir wrthym: Dylai eich holl ofal fod arno; oherwydd ei fod yn gofalu amdanoch chi. Mae Iesu'n gwybod nad ydyn ni bob amser yn y siâp gorau. Hyd yn oed os ydyn ni wedi bod yn Gristnogion ers blynyddoedd, mae gennym ni bryderon a phroblemau o hyd. Rydyn ni'n dal i wneud camgymeriadau. Rydyn ni'n dal i bechu. Hyd yn oed os ydyn ni'n canu cân fel Do Your Best to Master, rydyn ni o'r diwedd yn rhoi ein gwaethaf i Dduw.

Gall pob un ohonom uniaethu â geiriau’r apostol Paul yn 7fed bennod y Rhufeiniaid: Oherwydd gwn nad oes dim da yn trigo ynof, hynny yw, yn fy nghnawd. Rwyf am wneud hynny, ond ni allaf wneud yr hyn sy'n dda. Oherwydd dydw i ddim yn gwneud y da rydw i eisiau; ond y drwg nad ydw i ei eisiau, dyna dwi'n ei wneud. Ond os gwnaf yr hyn nad wyf ei eisiau, nid fi sy'n ei wneud, ond y pechod sy'n trigo ynof (Rhufeiniaid 7,18: 20-XNUMX).

Rydyn ni i gyd eisiau gwneud ein gorau i Dduw, ond yn y diwedd rydyn ni'n rhoi ein gwaethaf i Dduw. A dyna'r pwynt yn unig. Mae Duw yn gwybod ein pechodau a'n methiannau, ac mae wedi maddau i ni bopeth yn Iesu Grist. Mae am i ni wybod ei fod yn ein caru ni ac yn gofalu amdanom. Dywed Iesu wrthym: Dewch ataf fi, bob un ohonoch sy'n drafferthus ac yn feichus; Rwyf am eich adnewyddu (Mathew 11,28:XNUMX). Rhowch eich pryderon i Dduw - nid oes eu hangen arnoch chi. Rhowch eich ofnau i Dduw. Rhowch iddo eich ofn, eich dicter, eich casineb, eich chwerwder, eich siom, hyd yn oed eich pechodau. Nid oes angen i ni ysgwyddo baich y pethau hyn, ac nid yw Duw eisiau inni eu cadw. Mae'n rhaid i ni eu trosglwyddo i Dduw oherwydd ei fod eisiau mynd â nhw oddi wrthym ni, ac ef yw'r unig un sy'n gallu eu gwaredu'n iawn. Rhowch eich holl arferion drwg i Dduw. Rhowch iddo eich holl ddrwgdeimlad, eich holl feddyliau anfoesol, eich holl ymddygiad caethiwus. Rho iddo dy holl bechodau a'th holl euogrwydd.

Pam? Oherwydd bod Duw eisoes wedi talu amdano. Mae'n perthyn iddo, ac ar wahân, nid yw'n dda i ni ei gadw. Felly mae'n rhaid i ni ollwng gafael ar ein gwaethaf a throsglwyddo popeth i Dduw. Rhowch eich holl euogrwydd i Dduw, yr holl bethau negyddol na ddylen ni fod yn eu gwneud, yn ôl ewyllys Duw. Mae'n caru chi ac mae am ei dynnu allan o'ch dwylo. Caniatáu iddo gael popeth.
Ni fyddwch yn difaru.

gan Joseph Tkach


pdfRhowch eich gwaethaf i'r meistr