Crefydd anffyddiaeth newydd

356 crefydd anffyddiaeth newyddYn Saesneg, dyfynnir y llinell “The lady, as I think, [hen Saesneg: protestiadau] gormod” o Hamlet Shakespeare, sy’n disgrifio rhywun sy’n ceisio argyhoeddi eraill o rywbeth nad yw’n wir. Daw'r frawddeg hon i'm meddwl pan glywaf gan anffyddwyr sy'n protestio mai crefydd yw anffyddiaeth. Mae rhai anffyddwyr yn cadarnhau eu protest gyda'r cymariaethau syllogistig canlynol:

  • Os yw anffyddiaeth yn grefydd, yna lliw gwallt yw "pen moel". Er y gallai hyn swnio bron yn ddwys, dim ond un datganiad ffug sy'n cael ei gymharu â chategori amhriodol. Nid oes gan ben moel unrhyw beth i'w wneud â lliw gwallt. Yn sicr, nid oes unrhyw liw gwallt yn weladwy ar ben moel, ond gan fod anffyddiaeth yn ganfyddadwy mewn sawl ffordd, mae'n ddigon posibl y bydd ganddo liw fel crefyddau eraill, hyd yn oed os yw'n unigryw; mae yr un peth â Christnogaeth. Hefyd, dwi erioed wedi cwrdd â pherson moel nad oes ganddo liw gwallt. Os nad oes gan rywun wallt ar ei ben, ni allwch ei bortreadu fel pe na bai lliw gwallt.
  • Os yw anffyddiaeth yn grefydd, mae iechyd yn glefyd. Fel y dywedais, gall hyn swnio fel syllogiaeth ddilys ar yr olwg gyntaf, ond nid yw’n ddim mwy na siarad amwys, sydd eto’n ymwneud â chymharu datganiad ffug â chategori amhriodol, sy’n anghywir yn rhesymegol. Dylwn hefyd sôn bod astudiaethau wedi dangos bod cred yn Nuw yn gysylltiedig nid yn unig ag adroddiadau am well iechyd meddwl credinwyr, ond hefyd â gwell iechyd corfforol o gymharu â phobl nad ydynt yn credu. Mewn gwirionedd, canfu bron i 350 o astudiaethau iechyd corfforol ac 850 o astudiaethau iechyd meddwl sy'n archwilio cydrannau crefyddol ac ysbrydol fod dylanwadau crefyddol ac ysbrydolrwydd yn gysylltiedig â gwell adferiad.
  • Os yw anffyddiaeth yn grefydd, yna mae ymatal yn safle rhywiol. Unwaith eto, nid yw dal dau ddatganiad yn erbyn ei gilydd yn profi dim o gwbl. Gallwch fynd ymlaen a llunio datganiadau nonsensical newydd. Nid yw cyflwyno gwallau rhesymegol yn dweud dim wrthym am yr hyn sy'n wir mewn gwirionedd.

Mae llys uchaf America (Goruchaf Lys) wedi dyfarnu mewn mwy nag un achos bod yn rhaid trin anffyddiaeth fel crefydd yn ôl y gyfraith (hy fel cred warchodedig ar sail gyfartal â chrefyddau eraill). Mae anffyddwyr yn credu nad oes duwiau. Wedi'i weld fel hyn, mae'n gred am dduwiau ac mae hynny'n ei chymhwyso fel crefydd, yn debyg iawn i Fwdhaeth hefyd yn cael ei galw'n grefydd.

Mae yna dair barn grefyddol am Dduw: monotheistig (Iddewiaeth, Cristnogaeth, Islam), amldduwiol (Hindŵaeth, Mormoniaeth) ac an-ddamcaniaethol (Bwdhaeth, anffyddiaeth). Gallai un gyflwyno pedwerydd categori ar gyfer anffyddiaeth a'i alw'n wrth-ddamcaniaethol. Mewn erthygl a ymddangosodd yn The Christian Post, mae Mike Dobbins yn dangos sut mae anffyddiaeth yn grefyddol. Mae'r isod yn ddyfyniad (o anffyddiaeth fel Crefydd: Cyflwyniad i Ffydd Leiaf Ddeall y Byd):

wkg mb 356 anffyddiaethAr gyfer anffyddwyr, mae'r llythyren 'A' yn symbol cysegredig sy'n sefyll am anffyddiaeth. Mae tri symbol mawr 'A' mewn anffyddiaeth. Mae symbol 'A' wedi'i amgylchynu gan gylch ac fe'i crëwyd yn 2007 gan yr Atheist Alliance International. Dywedir bod y cylch yn cynrychioli undod yr anffyddwyr ac yn uno'r holl symbolau anffyddiol eraill. Nid ydynt yn
dim ond y symbolau hyn sy'n nodweddu anffyddiaeth. Mae yna symbolaeth grefyddol anffyddol sydd ddim ond yn hysbys i fewnwyr neu connoisseurs anffyddiaeth.

Gwnaeth llawer o anffyddwyr hi’n glir adeg y Nadolig yn 2013 pa mor sanctaidd yw’r symbol ‘A’ iddyn nhw. Yn fy nhref enedigol yn Chicago, mae'n gyfreithiol gosod y menorah Hanukkah (canhwyllau ar gyfer Gŵyl y Goleuni Iddewig) a golygfa'r geni mewn mannau cyhoeddus yn ystod y tymor gwyliau. Felly mynnodd yr anffyddwyr eu bod nhw hefyd yn gallu arddangos eu symbol crefyddol; Yn y modd hwn, gall y weinyddiaeth hefyd osgoi rhoi'r argraff ei bod yn trin y crefyddau yn wahanol. Dewisodd y Sefydliad Rhyddid O Grefydd fframwaith gyda symbol 'A' enfawr, 2,5 Mesuryddion o uchder, gydag arwydd neon coch fel ei fod yn weladwy i bawb. Talodd anffyddwyr di-rif wrogaeth i'w 'A' trwy wneud y safle yn lle pererindod. Yno fe dynnon nhw luniau ohonyn nhw eu hunain a'r 'A' coch. Bydd llawer ohonyn nhw, dwi’n siŵr, yn cadw’r lluniau fel cofroddion arbennig. Ond doedd yr A mawr coch ddim yn ddigon iddyn nhw. Llwyddasant hefyd i ddangos eu credoau anffyddiol trwy osod arwydd yn dweud: 'Nid oes duwiau, dim cythreuliaid, nac angylion, na nefoedd nac uffern. Dim ond ein byd naturiol sydd. Nid yw crefydd ond yn stori dylwyth teg ac ofergoeliaeth sy'n caledu calonnau ac yn caethiwo meddyliau."

Mae Blog Debheking Atheists [2] yn cynnwys rhestr ddefnyddiol o safbwyntiau anffyddwyr allweddol sy'n dangos eu cynnwys crefyddol yn glir.

Isod mae fersiwn gryno o'r rhestr:

  • Mae gan anffyddwyr eu golwg fyd-eang eu hunain. Deunyddiaeth (y farn mai dim ond un byd materol sydd yna) yw'r lens y mae anffyddwyr yn edrych ar y byd drwyddo. Ymhell o fod â meddwl agored, dim ond ffeithiau profadwy sy'n cyfrif amdanynt; maent yn deall yr holl ffeithiau yn unig o fyd-olwg faterol gyfyngedig iawn.
  • Mae gan anffyddwyr eu uniongrededd eu hunain. Mae uniongrededd yn gasgliad o gredoau normadol y mae cymuned grefyddol wedi'u mabwysiadu. Yn union fel y mae Uniongrededd Cristnogol, mae yna un anffyddiol hefyd. Yn fyr, gellir egluro popeth sy'n bodoli o ganlyniad i esblygiad anfwriadol, afreolus a diystyr. Gwrthodir unrhyw hawliad i wirionedd cyn belled nad yw'n gwrthsefyll dilysu gwyddonol a chadarnhad empirig.
  • Mae gan anffyddwyr eu ffordd eu hunain o frandio apostates (ailnegodi). Mae Apostasy yn disgrifio ymwrthod â ffydd flaenorol. Roedd Antony Flew (1923-2010, athronydd Seisnig) yn un o anffyddwyr enwocaf y byd am nifer o flynyddoedd. Yna gwnaeth yr annychmygol: newidiodd ei feddwl. Gallwch ddychmygu beth oedd ymateb y mudiad neo-anffyddiwr "meddwl agored, goddefgar". Cafodd Flew ei athrod. Cyhuddodd Richard Dawkins Flew o "newid ei feddwl" - term eithaf ffansi am apostasi. Yn ôl eu cyfaddefiad eu hunain, mae Flew wedi troi cefn ar eu "ffydd" [ac wedi dod yn fath o Deist].
  • Mae gan anffyddwyr eu proffwydi eu hunain: Nietzsche, Russell, Feuerbach, Lenin a Marx.
  • Mae gan anffyddwyr eu llanast eu hunain: Charles Darwin, sydd, yn eu barn nhw, wedi gyrru'r rhan hanfodol trwy galon theistiaeth trwy ddarparu esboniad cynhwysfawr nad yw bywyd byth angen Duw fel y cychwynnwr neu'r esboniad. Mae Daniel Dennett hyd yn oed wedi ysgrifennu llyfr amdano gyda'r bwriad o ddiffinio credoau crefyddol fel datblygiad esblygiadol yn unig.
  • Mae gan anffyddwyr eu pregethwyr ac efengylwyr eu hunain: Dawkins, Dennett, Harris a Hitchens (nhw yw pedwar cynrychiolydd amlycaf y mudiad neo-anffyddiwr).
  • Mae anffyddwyr yn gredinwyr. Er eu bod yn gwawdio ffydd yn eu hysgrifau (teitl The End of Faith yw llyfr Harris), menter ar sail ffydd yw anffyddiaeth. Gan na ellir profi na gwrthbrofi bodolaeth Duw, mae gwrthod Duw yn gofyn am gred yng ngalluoedd gwyddonol eich hun i arsylwi a meddwl yn rhesymol. Yn natblygiad anffyddiaeth nid oes esboniad i'r cwestiwn "Pam mae'r bydysawd yn drefnus, yn gyfrifadwy ac yn fesuradwy?" Nid oes gan anffyddiaeth esboniad rhesymegol pam fod y fath beth â meddwl rhesymegol o gwbl. Nid oes ganddo esboniad am gwestiynau y mae'n gobeithio na fydd yn cael eu gofyn, fel “Pam rydyn ni'n hunanymwybodol? Beth sy'n gwneud i ni feddwl? O ble mae'r ymdeimlad cyffredinol o dda a drwg yn dod? Sut allwn ni wybod yn sicr nad oes ôl-fywyd? Sut allwn ni fod yn sicr nad oes unrhyw beth yn bodoli y tu allan i'r byd materol? Sut ydyn ni'n gwybod mai dim ond pethau o'r fath sy'n bodoli y gellir eu canfod yn ymarferol gan ein dulliau gwyddonol-ysbrydol hysbys? Mae anffyddwyr yn priodoli pethau anesboniadwy i gred - maent yn amau ​​pethau heb fod â sail resymegol nac empirig gadarn iddynt.

Mewn cyferbyniad â phrotestiadau’r anffyddwyr, mae realiti eu system gyffesol yn seiliedig ar fenter sy’n seiliedig ar ffydd gydag arferion a chredoau yn union fel gyda chrefyddau eraill. Mae'n eironig bod anffyddwyr sy'n mynnu nad yw anffyddiaeth yn grefydd ac yn twyllo crefyddau eraill hyd yn oed yn gosod arwyddion mawr mewn cystadleuaeth â rhai crefyddau eraill.

Brysiaf i ychwanegu bod rhai Cristnogion yn y bôn yn gwneud yr un camgymeriad pan fyddant yn athrod crefyddau eraill (a hyd yn oed ffurfiau eraill ar Gristnogaeth). Ni ddylem fel Cristnogion anghofio nad yw ein ffydd yn ddim ond crefydd i'w haeru a'i hamddiffyn. Yn lle hynny, mae Cristnogaeth, wrth ei graidd, yn berthynas fyw â'r triun Duw: Tad, Mab, ac Ysbryd Glân. Nid gosod system gred arall yn y byd yw ein galw ni fel Cristnogion, ond cymryd rhan yng ngwaith cymod parhaus Duw fel ei genhadon (2. Corinthiaid 5,18-21) - trwy bregethu'r newyddion da (yr efengyl) bod pobl wedi cael eu maddau, eu hadbrynu a'u caru gan Dduw sy'n edrych am berthynas o ymddiriedaeth (ffydd), gobaith a chariad gyda phawb yn hiraethu.

Rwy’n falch nad crefydd yw Cristnogaeth ddilys ond perthynas.

Joseph Tkach

Präsident
CYFLWYNO CYMUNED GRACE


pdfCrefydd anffyddiaeth newydd