gwrthod

514 gwrthodRoedden ni'n arfer chwarae pêl osgoi, pêl foli neu bêl-droed cyn i ni fod yn blant. Cyn i ni allu chwarae gyda'n gilydd, fe wnaethon ni ffurfio dau dîm. Dewiswyd y ddau gapten cyntaf, a oedd yn dewis chwaraewyr bob yn ail. Yn gyntaf dewiswyd y chwaraewyr gorau ar gyfer y tîm ac yn y diwedd roedd yna rai nad oeddent yn chwarae rhan fawr. Roedd cael fy ethol ddiwethaf yn waradwyddus iawn. Roedd peidio â bod ymhlith y cyntaf yn arwydd o wrthod ac yn fynegiant o fod yn annymunol.

Rydyn ni'n byw mewn byd o wrthod. Rydyn ni i gyd wedi ei brofi mewn un ffordd neu'r llall. Efallai y cawsoch eich gwrthod ar ddyddiad fel bachgen swil. Efallai eich bod wedi gwneud cais am swydd ond heb ei derbyn. Neu cawsoch y swydd, ond roedd eich pennaeth yn chwerthin am eich syniadau a'ch awgrymiadau. Efallai bod eich tad wedi gadael eich teulu. Naill ai cawsoch eich sarhau fel plentyn neu roedd yn rhaid ichi wrando nad oedd yr hyn a wnaethoch yn ddigonol. Efallai mai chi oedd yr olaf i gael eich dewis ar gyfer y tîm bob amser. Mae'n waeth byth os nad oeddech chi hyd yn oed yn cael chwarae ar y tîm. Beth yw canlyniadau teimlo fel methiant?

Gall gwrthod â phrofiad dwfn arwain at anhwylderau personoliaeth fel ofn anghyfiawn, teimladau o israddoldeb neu iselder. Mae gwrthod yn gwneud i chi deimlo'n ddigroeso, heb eich gwerthfawrogi, a heb eich caru. Maent yn canolbwyntio ar y pethau negyddol yn hytrach na'r pethau cadarnhaol, ac yn ymateb yn dreisgar i sylwadau syml. Os yw rhywun yn dweud, “Nid yw eich gwallt yn edrych yn dda heddiw,” efallai y byddech chi'n meddwl, “Beth oedd hi'n ei olygu wrth hynny? Ydy hi'n dweud bod fy ngwallt bob amser yn edrych yn lousy? " Fe all wneud i chi feddwl eich bod chi'n cael eich gwrthod, er nad oes unrhyw un yn eich dirmygu, ond gallwch chi synhwyro'r gwrthodiad hwn. Mae'r canfyddiad hwn yn dod yn realiti i chi. Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n fethiant, gweithredwch fel collwr.

Nid ydych chi ar eich pen eich hun pan fyddwch chi'n teimlo'r gwrthodiad hwn. Gwrthodwyd Iesu gan y rhai yn ei dref enedigol3,54-58), gan lawer o'i ddisgyblion (Johannes 6,66) ac oddi wrth y rhai y daeth i achub (Eseia 53,3). Hyd yn oed cyn i Iesu gerdded yn ein plith, gwrthodwyd Duw. Wedi'r cyfan a wnaeth Duw dros yr Israeliaid, roeddent am gael eu rheoli gan frenin ac nid ganddo ef (1. Sam 10,19). Nid yw gwrthod yn ddim byd newydd i Dduw.

Gwnaeth Duw inni gael ein derbyn a pheidio â chael ein gwrthod. Dyna pam nad yw byth yn ein gwrthod. Gallwn wrthod Duw, ond ni fydd yn ein gwrthod. Mae Iesu yn ein caru ni gymaint nes iddo farw droson ni cyn i ni ei ddewis (Rhufeiniaid 5,8). "Ni anfonodd Duw ei Fab i'r byd i farnu'r byd, ond er mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo" (Ioan 3,17). "Ni fyddaf yn eich gadael nac yn eich gadael" (Hebreaid 13,5).

Y newyddion da yw bod Duw wedi eich dewis chi i fod ar Ei dîm a hyd yn oed yn blentyn yn ei deulu. "Oherwydd eich bod bellach yn blant, mae Duw wedi anfon Ysbryd ei Fab i'n calonnau, sy'n galw allan: Abba, dad annwyl" (Galatiaid 4,5-7). Nid oes ots beth yw eich sgiliau oherwydd os gadewch i Iesu fyw ynoch chi, bydd yn gofalu am bopeth. Enillydd ydych chi, nid collwr! Y cyfan y dylech ei wneud yw derbyn y gwirionedd hwn, dod i'r amlwg, a bod yn barod i gymryd rhan yng ngêm bywyd. Rydych chi'n aelod gwerthfawr o'r tîm buddugol.

gan Barbara Dahlgren