Y rapture - dychweliad Iesu

Mae'r "athrawiaeth rapture" a hyrwyddir gan rai Cristnogion yn delio â'r hyn sy'n digwydd i'r eglwys ar ôl dychwelyd Iesu - ar yr "ail ddyfodiad," fel y'i gelwir fel arfer. Dywed Athrawiaeth fod credinwyr yn profi math o esgyniad bach i'r nefoedd; y byddan nhw'n cael eu "llunio" i gwrdd â Christ ar ryw adeg pan fydd yn dychwelyd mewn gogoniant. Yn y bôn, mae credinwyr Rapture yn defnyddio un darn fel tystiolaeth:

1. Thesaloniaid 4,15-17:
«Oherwydd dyma beth rydyn ni'n ei ddweud wrthych chi, gyda gair gan yr Arglwydd, na fydd y rhai sy'n fyw ac yn aros tan ddyfodiad yr Arglwydd yn rhagflaenu'r rhai sydd wedi cwympo i gysgu. Oherwydd bydd ef ei hun, yr Arglwydd, yn dod i lawr o'r nefoedd wrth swn y gorchymyn, llais yr archangel a thrwmped Duw, a'r meirw a fu farw yng Nghrist yn codi gyntaf. Wedi hynny, byddwn ni sy'n fyw ac yn aros yn cael ein dal i fyny ar yr un pryd â nhw ar y cymylau yn yr awyr i gwrdd â'r Arglwydd; ac felly byddwn gyda'r Arglwydd bob amser. "

Mae'n ymddangos bod y ddysgeidiaeth rapture yn mynd yn ôl at ddyn o'r enw John Nelson Darby tua 1830. Rhannodd amser yr ail yn dod yn ddwy ran. Yn gyntaf, cyn y gorthrymder, byddai Crist yn dod at ei saint ("y rapture"); ar ôl y gorthrymder y deuai gyda hwy, a dim ond wedyn y gwelodd Darby yr ail go iawn yn dod, "ail ddyfodiad" Crist mewn ysblander a gogoniant. Mae gan gredinwyr yn y Rapture farn wahanol ynghylch pryd y bydd y Rapture yn digwydd gyda golwg ar y "gorthrymder mawr": cyn, yn ystod, neu ar ôl y gorthrymder (cyn-, canol ac ôl-gystuddiaeth). Yn ogystal, mae yna farn leiafrifol, sef mai dim ond elit dethol o fewn yr eglwys Gristnogol fydd yn cael ei raptured ar ddechrau'r gorthrymder.

Sut mae Grace Communion International (GCI / WKG) yn teimlo am y rapture?

Os ydym 1. Thesaloniaid 4,15-17, ymddengys nad yw'r apostol Paul ond yn dweud y bydd y meirw sydd wedi marw yng Nghrist yn codi gyntaf ac yn esgyn ynghyd â'r credinwyr sy'n dal yn fyw "ar swn" trwmped Duw ". yr Arglwydd gyferbyn ". Nid oes unrhyw gwestiwn bod yr Eglwys gyfan - neu ran o'r Eglwys - yn cael ei threisio na'i throsglwyddo i leoliad arall cyn, yn ystod neu ar ôl y Gorthrymder.

Mathew 24,29Mae'n ymddangos bod -31 yn siarad am ddigwyddiad tebyg. Yn Mathew dywed Iesu fod y saint wedi ymgynnull "ond yn syth ar ôl gorthrymder yr amser hwnnw". Mae'r atgyfodiad, y crynhoad, neu, os mynnwch chi, y "rapture" yn digwydd yn gryno ar ail ddyfodiad Iesu. O'r ysgrythurau hyn mae'n anodd deall y gwahaniaethau y mae athrawiaethau rapture yn eu gwneud. Am y rheswm hwn mae'r eglwys yn cymryd dehongliad ffeithiol o'r ysgrythurau a grybwyllir uchod ac nid yw'n gweld rapture arbennig fel y'i rhoddir. Mae'r adnodau dan sylw yn syml yn dweud y bydd y saint marw yn cael eu hatgyfodi a'u huno â'r rhai sy'n dal yn fyw pan fydd Iesu'n dychwelyd mewn gogoniant.

Mae'r cwestiwn beth fydd yn digwydd i'r eglwys cyn, yn ystod ac ar ôl dychwelyd Iesu yn parhau i fod ar agor i raddau helaeth yn yr Ysgrythur. Ar y llaw arall, rydyn ni'n sicr o'r hyn mae'r ysgrythurau'n ei ddweud yn glir ac yn ddogmatig: Bydd Iesu'n dychwelyd mewn gogoniant i farnu'r byd. Bydd yr un sydd wedi aros yn ffyddlon iddo yn cael ei atgyfodi ac yn byw gydag ef mewn llawenydd a gogoniant am byth.

gan Paul Kroll


pdfY rapture - dychweliad Iesu