Mae Duw yn rhoi bywyd go iawn inni

Mae 491 duw eisiau rhoi bywyd go iawn inniYn y ffilm As Good as It Gets, mae Jack Nicholson yn chwarae rhan eithaf gwarthus. Mae aflonyddwch emosiynol a chymdeithasol iddo. Nid oes ganddo ffrindiau ac nid oes fawr o obaith iddo nes iddo gwrdd â dynes ifanc sy'n ei wasanaethu yn ei dafarn leol. Yn wahanol i eraill o'i blaen, mae hi wedi mynd trwy gyfnodau anodd. Felly mae hi'n dangos rhywfaint o sylw iddo, mae'n ymateb yn yr un modd, ac maen nhw'n dod yn agosach ac yn agosach wrth i'r ffilm fynd yn ei blaen. Yn union fel y dangosodd y weinyddes ifanc Jack Nicholson rywfaint o garedigrwydd nad oedd yn ei haeddu, felly rydyn ni'n dod ar draws trugaredd Duw ar ein taith Gristnogol. Ysgrifennodd Miguel de Cervantes, awdur mawr Sbaenaidd Don Quixote, "ymhlith priodoleddau Duw, mae ei drugaredd yn disgleirio yn llawer mwy disglair na'i gyfiawnder".

Mae gras yn anrheg nad ydym yn ei haeddu. Rydyn ni'n tueddu i gofleidio ffrind sy'n mynd trwy amser gwael yn ei fywyd. Efallai ein bod ni hyd yn oed yn sibrwd yn ei glust: "Bydd popeth yn iawn." A siarad yn ddiwinyddol, rydyn ni'n gywir gyda datganiad o'r fath. Pa mor anodd bynnag yw'r sefyllfa, dim ond Cristnogion all ddweud y bydd pethau'n troi allan yn dda a thrugaredd Duw yn disgleirio'n llachar ewyllys.

«Nid yw’n delio â ni yn ôl ein pechodau ac nid yw’n ein had-dalu am ein hanwireddau. Oherwydd mor uchel â'r nefoedd uwchlaw'r ddaear, mae'n gadael i'w ras reoli dros y rhai sy'n ei ofni. Cyn belled ag y mae'r bore gyda'r nos, mae'n gadael i'n camweddau fod oddi wrthym. Gan fod tad yn trueni ar blant, felly mae gan yr Arglwydd drueni am y rhai sy'n ei ofni. Oherwydd ei fod yn gwybod pa fath o strwythur ydyn ni; mae’n cofio mai llwch ydyn ni »(Salm 103,10-un).

Yn ystod sychder difrifol yn y wlad, gorchmynnodd Duw i'r proffwyd Elias fynd i'r Krit Creek i yfed, ac anfonodd Duw y cigfrain i ddarparu bwyd iddo (2. Brenhinoedd 17,1-4). Cymerodd Duw ofal am ei was.

Bydd Duw yn gofalu amdanom o helaethrwydd ei gyfoeth. Felly ysgrifennodd Paul at Eglwys Philippi: "Bydd fy Nuw yn cywiro'ch holl eisiau yn ôl ei gyfoeth mewn gogoniant yng Nghrist Iesu" (Philipiaid 4,19). Roedd hynny'n wir am y Philipiaid, ac mae'n wir amdanon ni hefyd. Anogodd Iesu ei wrandawyr yn y Bregeth ar y Mynydd:

Peidiwch â phoeni am eich bywyd, yr hyn y byddwch chi'n ei fwyta a'i yfed; nid hyd yn oed am eich corff, yr hyn y byddwch chi'n ei wisgo. Onid yw bywyd yn fwy na bwyd a'r corff yn fwy na dillad? Edrychwch ar yr adar o dan yr awyr: nid ydyn nhw'n hau, nid ydyn nhw'n medi, nid ydyn nhw'n ymgynnull yn yr ysguboriau; ac eto mae eich Tad nefol yn eu bwydo. Onid ydych chi'n llawer mwy gwerthfawr nag ydyn nhw? (Mathew 6,25-un).

Profodd Duw hefyd ei fod yn gofalu am Eliseus pan oedd gwir angen help ar Eliseus. Roedd y Brenin Ben-Hadad wedi cynnull byddinoedd Syria yn erbyn Israel sawl gwaith. Ac eto bob tro yr ymosododd, roedd byddinoedd Israel rywsut yn barod ar gyfer ei ddatblygiad. Roedd yn credu bod ysbïwr yn y gwersyll, felly fe gasglodd ei gadfridogion a gofyn: “Pwy yw'r ysbïwr yn ein plith?” Atebodd un: “Syr, y proffwyd Eliseus ydyw. Mae ganddo'r wybodaeth cyn i'r brenin ei hun wybod beth yw e hyd at. " Felly gorchmynnodd y Brenin Ben-Hadad i'w fyddinoedd symud ymlaen ar Dotan, tref enedigol Eliseus. A allwn ni ddychmygu sut olwg sydd arno? «Henffych well, Brenin Ben-Hadad! Ble dych chi'n mynd? "Byddai'r brenin yn ateb:" Fe gymerwn ni'r proffwyd bach hwn Eliseus yn garcharor. " Pan gyrhaeddodd Dotan, amgylchynodd ei fyddin fawr ddinas y Proffwyd. Aeth gwas ifanc Eliseus allan i nôl dŵr a phan welodd y fyddin fawr fe aeth i banig a rhedeg yn ôl at Eliseus a dweud, “Arglwydd, mae byddinoedd Syria yn ein herbyn. Beth ddylen ni ei wneud? "Meddai Elisa:" Peidiwch â bod ofn, oherwydd mae mwy sydd gyda ni na'r rhai sydd gyda nhw! " Mae'n rhaid bod y dyn ifanc wedi meddwl: "Gwych, mae byddin enfawr o'n cwmpas y tu allan ac mae gwallgofddyn yn sefyll gyda mi yma." Ond gweddïodd Elisa: "Arglwydd, agorwch lygaid y dyn ifanc fel y gall weld!" Agorodd Duw ei lygaid a gweld bod byddin Syria wedi ei hamgylchynu gan fyddinoedd yr Arglwydd a lliaws mawr o geffylau a cherbydau tanbaid (2. Brenhinoedd 6,8-un).

Neges yr Ysgrythurau Sanctaidd yn sicr yw hyn: O bryd i'w gilydd mae gennym y teimlad ein bod ar ein taith trwy fywyd wedi colli dewrder ac mae amgylchiadau wedi ein gyrru i affwys anobaith. Gadewch inni gyfaddef nad ydym yn gallu helpu ein hunain. Yna gallwn ddibynnu ar Iesu a'i neges i ofalu amdanom. Bydd yn rhoi llawenydd a buddugoliaeth inni. Mae'n rhoi gwir fywyd tragwyddol inni fel brawd annwyl, chwaer annwyl. Peidiwch byth ag anghofio hynny. Gadewch i ni ymddiried ynddo!

gan Santiago Lange


pdfMae Duw yn rhoi bywyd go iawn inni