Nid oes gan Dduw ddim yn eich erbyn

045 nid oes gan dduw ddim yn eich erbynDatblygodd seicolegydd o'r enw Lawrence Kolberg brawf helaeth i fesur aeddfedrwydd ym maes rhesymu moesol. Daeth i’r casgliad mai ymddygiad da, er mwyn osgoi cosb, yw’r math isaf o gymhelliant i wneud yr hyn sy’n iawn. Ydyn ni'n newid ein hymddygiad yn unig er mwyn osgoi cosb?

Ai dyma sut mae edifeirwch Cristnogol yn edrych? Ai dim ond un o lawer o ffyrdd o ddilyn datblygiad moesol yw Cristnogaeth? Mae gan lawer o Gristnogion duedd i gredu bod sancteiddrwydd yr un peth â phechod. Er nad yw hyn yn hollol anghywir, mae un nam mawr yn y persbectif hwn. Nid sancteiddrwydd yw absenoldeb unrhyw beth, sy'n bechod. Sancteiddrwydd presenoldeb rhywbeth mwy, sef cymryd rhan ym mywyd Duw. Mewn geiriau eraill, mae'n bosibl golchi ein holl bechodau i ffwrdd, a hyd yn oed os ydym yn llwyddo (ac mae hynny'n "os" mawr gan nad oes neb arall ond Iesu erioed wedi'i wneud), byddem yn dal i fod yn colli allan ar real Bywyd Cristnogol.

Nid yw edifeirwch dilys yn cynnwys troi cefn ar rywbeth, ond wrth droi at Dduw, sy'n ein caru ni ac sydd wedi ymrwymo am byth i ddod â chyflawnder, llawenydd a chariad bywyd buddugoliaethus y Tad a'r Mab gyda ni ac i rannu'r Sanctaidd Ysbryd. Mae troi at Dduw fel agor ein llygaid trwy adael i'r golau ddisgleirio fel y gallwn weld gwirionedd cariad Duw - gwirionedd a fu yno erioed, ond na welsom mohono oherwydd tywyllwch ein meddyliau.

Mae Efengyl Ioan yn disgrifio Iesu fel y goleuni sy'n tywynnu yn y tywyllwch, y goleuni na allai'r byd ei ddeall. Ond wrth i ni ymddiried yn Iesu, rydyn ni'n dechrau ei weld fel Mab annwyl y Tad, ein Gwaredwr a'n brawd hynaf y cawson ni ein glanhau oddi wrth bechod a'n dwyn i berthynas iawn â Duw. A phan rydyn ni wir yn gweld Iesu am bwy ydyw, rydyn ni'n dechrau gweld ein hunain am bwy ydyn ni - plant annwyl Duw.

Dywedodd Iesu iddo ddod i roi cariad a bywyd inni yn helaeth. Nid rhaglen newid ymddygiad newydd neu well yn unig yw'r efengyl. Y newyddion da yw ein bod yn agos ac yn annwyl at galon y Tad, a bod Iesu Grist yn brawf byw o'r pwrpas didostur o'n tynnu i mewn i'r llawenydd o gariad tragwyddol sydd ganddo gyda'i Fab Iesu Grist a chyda'r sant Cyfranddaliadau meddwl. Pwy bynnag ydych chi, mae Duw ar eich rhan, nid yn eich erbyn. Gadewch iddo agor eich llygaid i'w gariad.

gan Joseph Tkack