Y DYFODOL


Pam mae proffwydoliaethau?

Bydd rhywun bob amser yn honni ei fod yn broffwyd neu'n credu y gall gyfrifo dyddiad dychwelyd Iesu. Yn ddiweddar gwelais adroddiad am rabbi y dywedwyd ei fod yn cysylltu rhagfynegiadau Nostradamus â'r Torah. Roedd person arall yn rhagweld y byddai dychweliad Iesu yn y Pentecost 2019. Mae llawer o gariadon proffwydoliaeth yn ceisio gwneud cysylltiad rhwng y newyddion diweddaraf a'r Beibl.

Ofn y llys diwethaf?

Os ydym yn deall ein bod yn byw, yn gwehyddu ac yng Nghrist (Actau 17,28:XNUMX), yn yr Un a greodd bob peth ac a achubodd bob peth ac sy'n ein caru'n ddiamod, gallwn i gyd ofni a phoeni am ble'r ydym. Sefwch, rhowch i lawr, a dechreuwch orffwys yn ein bywydau gan wybod Ei gariad a'i bwer arweiniol. Mae'r efengyl yn newyddion da. Mewn gwirionedd, nid dim ond i ychydig o bobl, ond i bawb ...

Ydyn ni'n byw yn yr ychydig ddyddiau diwethaf?

Rydych chi'n gwybod bod yr efengyl yn golygu newyddion da. Ond a ydych chi wir yn ei ystyried yn newyddion da? Yn yr un modd â chymaint ohonoch, am y rhan fwyaf o fy mywyd, cefais fy nysgu ein bod yn byw yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf. Rhoddodd hyn olwg fyd-eang imi a edrychodd ar bethau o safbwynt y byddai diwedd y byd fel yr ydym yn ei wybod heddiw yn dod mewn ychydig flynyddoedd yn unig. Ond pe bawn i'n gweithredu yn unol â hynny, byddwn i'n ...

Etifeddiaeth annirnadwy

Ydych chi erioed wedi bod eisiau i rywun guro ar eich drws yn dweud wrthych y byddai ewythr cyfoethog na chlywsoch chi amdano erioed wedi marw ac wedi gadael ffortiwn enfawr i chi? Mae'r syniad bod arian yn dod allan o unman yn gyffrous, yn freuddwyd i lawer o bobl ac yn gynsail i lawer o lyfrau a ffilmiau. Beth fyddech chi'n ei wneud â'ch cyfoeth sydd newydd ddod i'r amlwg? Pa effaith y byddai'n ei chael ar eich bywyd? A fyddai ef ...

Y barnwr nefol

Os ydym yn deall ein bod yn byw, yn gwehyddu ac yn Grist, yn yr Un a greodd bob peth ac a achubodd bob peth ac sy'n ein caru'n ddiamod (Actau 12,32; Col. 1,19-20; Ioan 3,16- 17), gallwn ni i gyd roi ofn a phoeni o'r neilltu "lle rydyn ni'n sefyll gyda Duw" a dechrau gorffwys yn sicr yn sicrwydd Ei gariad a'i rym arweiniol yn ein bywydau. Mae'r efengyl yn newyddion da, ac yn wir nid yw am ychydig yn unig, ...

Cipolwg ar dragwyddoldeb

Fe wnaeth fy atgoffa o olygfeydd o ffilm ffuglen wyddonol pan glywais am ddarganfod planed debyg i'r ddaear o'r enw Proxima Centauri. Mae yn orbit y seren sefydlog goch Proxima Centauri. Fodd bynnag, mae'n annhebygol y byddwn yn darganfod bywyd allfydol yno (ar bellter o 40 triliwn cilomedr!). Fodd bynnag, bydd pobl bob amser yn gofyn i'w hunain a oes bywyd tebyg i bobl y tu allan i'n ...

Y Farn Olaf [dyfarniad tragwyddol]

Ar ddiwedd yr oes, bydd Duw yn casglu pawb sy'n fyw ac yn farw o flaen gorsedd nefol Crist i gael barn. Bydd y cyfiawn yn derbyn gogoniant tragwyddol, y damnedigaeth dduwiol yn y pwll tanllyd. Yng Nghrist mae'r Arglwydd yn gwneud darpariaeth raslon a chyfiawn i bawb, gan gynnwys y rhai nad oedd yn ôl pob golwg yn credu yn yr efengyl adeg marwolaeth. (Mathew 25,31: 32-24,15; Actau 5,28:29; Ioan 20,11: 15-1; Datguddiad 2,3: 6-2; 3,9 Timotheus XNUMX: XNUMX-XNUMX; XNUMX Pedr XNUMX: XNUMX; ...

Trugaredd i bawb

Pan ymgasglodd pobl mewn eglwysi ledled America a gwledydd eraill ar ddiwrnod y galar, Medi 14, 2001, daethant i glywed geiriau o gysur, anogaeth a gobaith. Fodd bynnag, fe wnaeth nifer o arweinwyr eglwysig Cristnogol ceidwadol - yn erbyn eu bwriad i roi gobaith i'r genedl alaru - ledaenu neges yn ddiarwybod a oedd yn tanio anobaith, digalonni ac ofn. Sef, i bobl sy'n agos at yr ymosodiad ...

Y mileniwm

Y mileniwm yw'r cyfnod o amser a ddisgrifir yn Llyfr y Datguddiad pan fydd merthyron Cristnogol yn llywodraethu gyda Iesu Grist. Ar ôl y mileniwm, pan fydd Crist wedi dymchwel yr holl elynion ac wedi ymostwng i bob peth, bydd yn trosglwyddo'r deyrnas i Dduw Dad a bydd nefoedd a daear yn cael eu hail-wneud. Mae rhai traddodiadau Cristnogol yn llythrennol yn dehongli'r mileniwm fel mil o flynyddoedd cyn neu ar ôl dyfodiad Crist; ...

Dyfodiad yr Arglwydd

Beth ydych chi'n meddwl fyddai'r digwyddiad mwyaf a allai ddigwydd ar lwyfan y byd? Rhyfel Byd arall? Darganfod iachâd ar gyfer clefyd ofnadwy? Heddwch y byd, unwaith ac am byth? Efallai'r cyswllt â deallusrwydd allfydol? I filiynau o Gristnogion, mae'r ateb i'r cwestiwn hwn yn syml: y digwyddiad mwyaf a fydd byth yn digwydd yw ail ddyfodiad Iesu Grist. Neges ganolog y Beibl Pawb ...

Arwydd yr amseroedd

Ystyr yr efengyl yw "newyddion da". Am flynyddoedd, nid yw'r efengyl wedi bod yn newyddion da i mi oherwydd fy mod wedi cael fy nysgu am lawer o fy mywyd ein bod yn byw yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf. Roeddwn i'n credu y byddai "diwedd y byd" yn dod mewn ychydig flynyddoedd, ond pe bawn i'n gweithredu yn unol â hynny, byddwn i'n cael fy ngorchfygu'r Gorthrymder Mawr. Gall y math hwn o fyd-olwg fod yn gaethiwus, felly rydych chi'n tueddu i wneud popeth yn y byd ...

Y dyfodol

Nid oes dim yn gwerthu yn ogystal â phroffwydoliaethau. Mae'n wir. Efallai bod gan eglwys neu genhadaeth ddiwinyddiaeth wirion, arweinydd rhyfedd, a rheolau nonsensical, ond mae ganddyn nhw ychydig o fapiau'r byd, siswrn, a stac o bapurau newydd, ynghyd â phregethwr sy'n gallu mynegi ei hun yn rhesymol, felly, mae'n ymddangos y bydd pobl yn anfon bwcedi o arian atynt. Mae pobl yn ofni'r anhysbys ac maen nhw'n gwybod y ...

Gyda pha gorff y caiff y meirw eu hatgyfodi?

Mae pob Cristion yn gobeithio y bydd y credinwyr yn codi i fywyd anfarwol pan fydd Crist yn ymddangos. Nid yw’n syndod felly bod yr apostol Paul, pan glywodd fod rhai aelodau o’r Eglwys yng Nghorinth wedi gwadu’r atgyfodiad, wedi gwrthod yn frwd eu diffyg dealltwriaeth yn ei lythyr cyntaf at y Corinthiaid, pennod 1. Y peth cyntaf a ailadroddodd Paul oedd neges yr Efengyl, yr oeddent hefyd yn proffesu iddi: Crist oedd ...

Digofaint Duw

Yn y Beibl mae wedi ei ysgrifennu: "Cariad yw Duw" (1 Jn 4,8: XNUMX). Gwnaeth i fyny ei feddwl i wneud daioni trwy wasanaethu a charu pobl. Ond mae'r Beibl hefyd yn tynnu sylw at ddigofaint Duw. Ond sut y gall rhywun sy'n gariad pur hefyd fod â rhywbeth i'w wneud â dicter? Nid yw cariad a dicter yn annibynnol ar ei gilydd. Felly gallwn ddisgwyl bod cariad, yr awydd i wneud daioni hefyd yn cynnwys dicter neu wrthwynebiad i unrhyw beth niweidiol a dinistriol. Duw ...

Yr Athrawiaeth Rapture

Mae'r "athrawiaeth rapture" a hyrwyddir gan rai Cristnogion yn delio â'r hyn sy'n digwydd i'r eglwys pan fydd Iesu'n dychwelyd - pan ddaw at "ail ddyfodiad", fel y'i gelwir fel arfer. Dywed y ddysgeidiaeth fod credinwyr yn profi math o esgyniad; y symudir hwy tuag at Grist, rywbryd pan ddychwela mewn gogoniant. Yn y bôn, mae credinwyr rapture yn gwasanaethu fel un darn: «Oherwydd ein bod ni'n dweud wrthych chi gyda ...

Lasarus a'r dyn cyfoethog - stori o anghrediniaeth

A ydych erioed wedi clywed na all Duw gyrraedd y rhai sy'n marw fel anghredinwyr mwyach? Mae'n athrawiaeth greulon a dinistriol, y mae'n rhaid i'r prawf y mae'n rhaid i un pennill yn ddameg y dyn cyfoethog a Lasarus druan ei gwasanaethu. Fodd bynnag, fel pob darn o'r Beibl, mae'r ddameg hon mewn cyd-destun penodol a dim ond yn y cyd-destun hwn y gellir ei deall yn gywir. Mae bob amser yn ddrwg rhoi athrawiaeth i lawr i un pennill ...

A oes cosb dragwyddol?

A ydych erioed wedi cael rheswm i gosbi plentyn anufudd? A ydych erioed wedi nodi na fyddai'r gosb byth yn dod i ben? Mae gen i ychydig o gwestiynau i bob un ohonom sydd â phlant. Yma daw'r cwestiwn cyntaf: A yw'ch plentyn erioed wedi anufuddhau i chi? Wel, cymerwch ychydig o amser i feddwl os nad ydych chi'n siŵr. Iawn, os gwnaethoch chi ateb ie fel pob rhiant arall, rydyn ni nawr yn dod at yr ail gwestiwn: ...

Pryd ddaw Iesu eto?

Wünschen Sie sich, dass Jesus bald zurückkehren wird? Erhoffen Sie sich das Ende des Elends und der Bosheit, die wir um uns herum sehen und Gott eine Zeit einläuten wird, wie Jesaja sie prophezeite: «Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge; denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn wie Wasser das Meer bedeckt?» (Jes 11,9). Die Autoren des Neuen Testaments lebten in Erwartung des zweiten Kommens Jesu, damit er sie aus der…

Y Farn Olaf

«Mae'r llys yn dod! Mae'r dyfarniad yn dod! Edifarhewch nawr neu fe ewch chi i uffern ». Efallai eich bod wedi clywed geiriau o'r fath neu eiriau tebyg gan efengylwyr yn sgrechian. Ei bwriad yw: Arwain y gynulleidfa i ymrwymiad i Iesu trwy ofn. Mae geiriau o'r fath yn troi'r efengyl. Efallai nad yw hyn hyd yn hyn wedi'i dynnu o ddelwedd y "farn dragwyddol" yr oedd llawer o Gristnogion yn credu ag arswyd dros y canrifoedd ...

Ail ddyfodiad Crist

Fel yr addawodd, bydd Iesu Grist yn dychwelyd i'r ddaear i farnu a rheoli'r holl genhedloedd yn nheyrnas Dduw. Bydd ei ail ddyfodiad mewn grym a gogoniant yn weladwy. Mae'r digwyddiad hwn yn cychwyn atgyfodiad a gwobr y saint. (Ioan 14,3; Datguddiad 1,7; Mathew 24,30; 1 Thesaloniaid 4,15:17 - 22,12; Datguddiad XNUMX:XNUMX) A fydd Crist yn dychwelyd? Beth ydych chi'n meddwl fyddai'r digwyddiad mwyaf a allai ddigwydd ar lwyfan y byd? ...

Y diwedd yw'r dechrau newydd

Pe na bai dyfodol, mae Paul yn ysgrifennu, byddai'n ffôl credu yng Nghrist (1 Corinthiaid 15,19:XNUMX). Mae proffwydoliaeth yn rhan hanfodol a chalonogol iawn o'r ffydd Gristnogol. Mae proffwydoliaeth y Beibl yn dweud rhywbeth gobeithiol iawn wrthym. Gallwn dynnu llawer o gryfder a dewrder ohono os ydym yn canolbwyntio ar ei negeseuon allweddol, nid ar fanylion y gellir dadlau yn eu cylch. Pwrpas proffwydoliaeth Nid yw proffwydoliaeth yn nod ynddo'i hun - mae'n cyfleu ...

Dau wledd

Nid oes gan y disgrifiadau mwyaf cyffredin o'r nefoedd, eistedd ar gwmwl, gwisgo ffrog nos, a chwarae telyn fawr i'w wneud â sut mae'r ysgrythurau'n disgrifio'r nefoedd. Mewn cyferbyniad, mae'r Beibl yn disgrifio'r nefoedd fel gŵyl wych, fel llun mewn fformat uwch-fawr. Mae yna fwyd blasus a gwin da mewn cwmni gwych. Dyma'r derbyniad priodas mwyaf erioed ac mae'n dathlu priodas Crist gyda'i ...

Yr hyn y mae Mathew 24 yn ei ddweud am “y diwedd”

Er mwyn osgoi camddehongliadau, mae'n bwysig gweld Mathew 24 yng nghyd-destun mwy (cyd-destun) y penodau blaenorol. Efallai y cewch eich synnu o glywed bod hanes Mathew 24 yn dechrau ym Mhennod 16, adnod 21 fan bellaf. Mae'n dweud yn gryno: “Ers hynny dechreuodd Iesu ddangos i'w ddisgyblion sut i fynd i Jerwsalem a dioddef llawer gan yr henuriaid a'r archoffeiriaid a'r ysgrifenyddion ...

Byddaf yn ôl ac yn aros am byth!

"Mae'n wir fy mod i'n mynd i baratoi lle i chi, ond mae hefyd yn wir fy mod i'n dod yn ôl ac yn mynd â chi ataf fel eich bod chi hefyd lle rydw i (Ioan 14,3). A ydych erioed wedi bod ag awydd dwfn am rywbeth a ddylai ddod yn fuan? Roedd pob Cristion, hyd yn oed y rhai yn y ganrif gyntaf, yn dyheu am ddychweliad Crist, ond yn y dyddiau hynny ac yn yr oes honno fe wnaethant ei fynegi mewn gweddi Aramaeg syml: "Maranatha", sy'n golygu ...