Nid yw'n deg!

387 nid yw'n degNid oedd gan Iesu unrhyw gleddyf, na gwaywffon. Nid oedd ganddo fyddin y tu ôl iddo. Ei unig arf oedd ei geg, a'r hyn a'i cafodd mewn trafferth oedd ei neges. Gwnaeth bobl mor ddig nes eu bod am ei ladd. Teimlwyd bod ei neges nid yn unig yn anghywir, ond yn beryglus. Roedd yn wrthdroadol. Roedd yn bygwth tarfu ar drefn gymdeithasol Iddewiaeth. Ond pa neges y gallai'r awdurdodau crefyddol fod mor ddig nes iddyn nhw ladd eu cludwr?

Gellir dod o hyd i feddwl a allai gythruddo awdurdodau crefyddol yn Mathew 9:13: "Rwyf wedi dod i alw'r pechaduriaid ac nid y cyfiawn". Roedd gan Iesu newyddion da i bechaduriaid, ond canfu llawer o’r rhai a oedd yn ystyried eu hunain yn dda fod Iesu’n pregethu newyddion drwg. Gwahoddodd Iesu buteiniaid a chasglwyr treth i deyrnas Dduw, ac nid oedd y dynion da yn hoffi hynny. "Mae'n annheg," gallen nhw ddweud. «Rydyn ni wedi gwneud cymaint o ymdrech i fod yn dda, pam allan nhw ddod i'r ymerodraeth heb wneud ymdrech? Os nad oes raid i'r pechaduriaid aros y tu allan, mae'n annheg! »

Mwy na theg

Yn lle, mae Duw yn fwy na theg. Mae ei ras yn mynd ymhell y tu hwnt i unrhyw beth y gallem ei ennill. Mae Duw yn hael, yn llawn gras, yn llawn trugaredd, yn llawn cariad tuag atom ni, er nad ydyn ni'n ei haeddu. Mae neges o'r fath yn tarfu ar awdurdodau crefyddol ac unrhyw un sy'n dweud po fwyaf y ceisiwch, y mwyaf a gewch; os gwnewch yn well, fe gewch well cyflogau. Mae awdurdodau crefyddol yn hoffi'r math hwn o neges oherwydd ei bod yn ei gwneud hi'n hawdd cymell pobl i wneud ymdrech, i wneud yn iawn, i fyw'n gyfiawn. Ond dywed Iesu: Nid felly y mae.

Os gwnaethoch gloddio pwll dwfn iawn eich hun, os gwnaethoch llanast drosodd a throsodd, os mai chi oedd y pechadur gwaethaf, nid oes raid i chi weithio'ch ffordd allan o'r pwll i gael eich achub. Yn syml, mae Duw yn maddau i chi er mwyn Iesu. Nid oes raid i chi ei ennill, dim ond Duw sy'n ei wneud. Mae'n rhaid i chi ei gredu. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw ymddiried yn Nuw, cymerwch ei air amdano: rydych chi wedi maddau i'ch dyled gwerth miliynau.

Mae'n ymddangos bod rhai pobl o'r farn bod y math hwn o neges yn ddrwg. "Edrychwch, mi wnes i ymdrechu mor galed i fynd allan o'r pwll," efallai y byddan nhw'n dweud, "ac rydw i bron allan. Ac yn awr rydych chi'n dweud wrthyf eu bod yn cael eu tynnu yn syth allan o'r pwll heb orfod gwneud unrhyw ymdrech o gwbl? Mae hynny'n annheg! »

Na, nid yw gras yn "deg", mae'n ras, rhodd nad ydym yn ei haeddu. Gall Duw fod yn hael y mae am fod yn hael tuag ato, a'r newyddion da yw ei fod yn cynnig ei haelioni i bawb. Mae'n deg yn yr ystyr ei fod yno i bawb, er bod hyn yn golygu ei fod yn gosod dyled fawr ar rai ac un llai ar eraill - yr un trefniant i bawb, er bod y gofynion yn wahanol.

Dameg am deg ac annheg

Yn Mathew 20 mae dameg y gweithwyr yn y winllan. Cafodd rhai yn union yr hyn yr oeddent yn cytuno, cafodd eraill fwy. Nawr dywedodd y dynion a oedd wedi gweithio drwy’r dydd: “Mae hyn yn annheg. Rydym wedi gweithio drwy’r dydd ac nid yw’n deg talu ein hunain yr un fath â’r rhai sydd wedi gweithio llai »(cf. v. 12). Fodd bynnag, derbyniodd y dynion a oedd wedi gweithio trwy'r dydd yr union beth y cytunwyd arno cyn iddynt ddechrau gweithio (adn. 4). Dim ond am eu bod yn cael mwy nag oedd yn iawn y gwnaethon nhw faglu.

Beth ddywedodd arglwydd y winllan? «Onid oes gennyf y pŵer i wneud yr hyn yr wyf ei eisiau gyda'r hyn sydd gen i? Ydych chi'n edrych yn chwilfrydig oherwydd fy mod i mor garedig? " (V. 15). Dywedodd meistr y winllan y byddai'n rhoi cyflog dyddiol teg iddyn nhw am berfformiad dyddiol teg, ac fe wnaeth, ac eto cwynodd y gweithwyr. Pam? Oherwydd eu bod yn cael eu cymharu ag eraill ac yn llai ffafriol. Roeddent wedi codi eu gobeithion ac wedi eu siomi.

Ond dywedodd meistr y winllan wrth un ohonyn nhw: “Nid wyf yn gwneud anghyfiawnder â chi. Os credwch nad yw hyn yn deg, mae'r broblem gyda'ch disgwyliad, nid gyda'r hyn a gawsoch mewn gwirionedd. Pe na bawn wedi talu cymaint i'r rhai a gyrhaeddodd yn ddiweddarach, byddech yn eithaf bodlon â'r hyn a roddais ichi. Y broblem yw eich disgwyliadau, nid yr hyn a wnes i. Rydych chi'n fy nghyhuddo o fod yn ddrwg dim ond oherwydd fy mod i mor dda ag un arall ”(cf. vv. 13-15).

Sut fyddech chi'n ymateb i hynny? Beth fyddech chi'n ei feddwl pe bai'ch rheolwr yn rhoi bonws i'r coworkers mwyaf newydd ond nid yr hen weithwyr cow ffyddlon? Ni fyddai'n dda iawn i forâl, a fyddai? Ond nid yw Iesu'n siarad am fonysau yma - mae'n sôn am deyrnas Dduw yn y ddameg hon (adn. 1). Mae’r ddameg yn adlewyrchu rhywbeth a ddigwyddodd yng ngweinidogaeth Iesu: rhoddodd Duw iachawdwriaeth i bobl nad oeddent wedi ymdrechu’n rhy galed, a dywedodd yr awdurdodau crefyddol: “Mae hynny’n annheg. Rhaid i chi beidio â bod mor hael â nhw. Fe wnaethon ni ymdrechu'n galed a phrin y gwnaethon nhw unrhyw beth. " Ac atebodd Iesu: "Rwy'n dod â'r newyddion da i bechaduriaid, nid at y cyfiawn." Roedd ei ddysgeidiaeth yn bygwth tanseilio'r cymhelliad arferol dros fod yn dda.

Beth sydd a wnelo hynny â ni?

Efallai y byddwn am gredu ein bod yn haeddu gwobr dda ar ôl gweithio trwy'r dydd a dwyn llwyth a gwres y dydd. Nid ydym yn gwneud hynny. Nid oes ots pa mor hir rydych chi wedi bod yn yr eglwys na faint o aberthau rydych chi wedi'u gwneud; nid yw hynny'n ddim o'i gymharu â'r hyn y mae Duw yn ei roi inni. Gwnaeth Paul fwy o ymdrech na phob un ohonom; gwnaeth fwy o aberthau dros yr efengyl nag yr ydym yn ei deall, ond roedd yn cyfrif y cyfan fel colled i Grist. Nid oedd yn ddim.

Nid yw'r amser rydyn ni wedi'i dreulio yn yr eglwys i Dduw. Nid yw'r gwaith rydym wedi'i wneud yn ddim yn erbyn yr hyn y gall ei wneud. Hyd yn oed pan rydyn ni ar ein gorau, rydyn ni'n weision diwerth, fel y dywed dameg arall (Luk. 17, 10). Prynodd Iesu ein bywyd cyfan; mae ganddo hawliad teg i bob meddwl a gweithred. Nid oes unrhyw ffordd y gallwn roi unrhyw beth y tu hwnt i hynny - hyd yn oed os gwnawn bopeth y mae'n ei orchymyn.

Mewn gwirionedd rydym fel y gweithwyr a weithiodd am awr yn unig ac a gafodd ddiwrnod llawn o gyflog. Prin i ni ddechrau a chael ein talu fel petaem wedi gwneud rhywbeth defnyddiol mewn gwirionedd. A yw'n deg? Efallai na ddylem ofyn y cwestiwn o gwbl. Os yw'r rheithfarn o'n plaid, ni ddylem geisio ail farn!

Ydyn ni'n gweld ein hunain fel pobl sydd wedi gweithio'n hir ac yn galed? Ydyn ni'n meddwl ein bod ni wedi ennill mwy na'r hyn rydyn ni'n ei gael? Neu ydyn ni'n gweld ein hunain fel pobl sy'n derbyn anrheg heb ei haeddu, waeth pa mor hir rydyn ni wedi gweithio? Mae hynny'n fwyd i'w feddwl.

gan Joseph Tkach


pdfNid yw'n deg!