Adduned y Flwyddyn Newydd orau

625 adduned y flwyddyn newydd orauYdych chi erioed wedi meddwl a yw Duw yn poeni am Nos Galan? Mae Duw yn yr amseroldeb a elwir tragwyddoldeb. Pan greodd fodau dynol, fe'u gosododd mewn patrwm amser wedi'i rannu'n ddyddiau, wythnosau, misoedd a blynyddoedd. Mae yna lawer o galendrau gwahanol y mae pobl yn eu defnyddio ar y ddaear hon. Nid yw'r Flwyddyn Newydd Iddewig yn cael ei dathlu ar yr un diwrnod â Nos Galan, er bod yna egwyddorion tebyg. Ni waeth pa galendr a ddefnyddiwch, Dydd Calan bob amser yw diwrnod cyntaf mis cyntaf y flwyddyn galendr. Mae amser yn bwysig i Dduw. Mae'r Salmau yn cofnodi gweddi o Moses yn gweddïo am ddoethineb wrth ymdrin â'r amseroedd: "Deng mlynedd a thrigain yw dyddiau ein blynyddoedd, a phan fyddant mewn grym pedwar ugain mlynedd, a'u balchder yw llafur ac oferedd, oherwydd buan y mae prysurdeb wedi dod i ben, a ninnau." ail hedfan yno. Felly dysg ni i gyfrif ein dyddiau er mwyn inni gael calon ddoeth!» (Salm 90,10:12 a ESV).

Un peth y mae’r Beibl yn ei ddysgu inni am natur Duw yw ei fod Ef yn gosod y cyflymder ac yn gwneud pethau ar yr amser iawn. Os yw rhywbeth i fod i ddigwydd ar y diwrnod cyntaf neu'r ugeinfed diwrnod o'r mis, yna mae'n digwydd ar yr union ddiwrnod hwnnw, i'r awr, hyd yn oed i'r funud. Nid yw'n ddamweiniol, nac yn argyfwng; amserlen Duw ydyw. Cynlluniwyd bywyd Iesu i lawr i'r manylion lleiaf o ran amser a lle. Hyd yn oed cyn i Iesu gael ei eni, cafodd y cynllun ei baratoi ac fe wnaeth Iesu ei fyw. Dyma un o'r pethau sy'n profi natur ddwyfol Iesu. Ni all neb ragweld sut y bydd ei fywyd ei hun yn datblygu fel y gwnaeth Iesu a'r proffwydi o'i flaen. Rhagfynegwyd genedigaeth Iesu a'i groeshoeliad a'i atgyfodiad gan y proffwydi flynyddoedd lawer cyn iddynt ddigwydd. Gwnaeth Duw a dywedodd lawer o bethau ar Ddydd Calan yr Iddewon. Dyma dair enghraifft o hanes y Beibl.

Arch Noa

Pan oedd Noa yn yr arch yn ystod y dilyw, aeth misoedd heibio cyn i'r dyfroedd gilio. Roedd hi ar Ddydd Calan pan agorodd Noa y ffenestr a gweld bod y dŵr yn mynd i lawr. Arhosodd Noa yn yr arch am ddau fis arall, mae'n debyg oherwydd ei fod wedi dod i arfer â chysur a diogelwch ei long. Siaradodd Duw â Noa a dweud: "Dos allan o'r arch, ti a'th wraig, dy feibion ​​​​a gwragedd dy feibion ​​​​gyda thi!" (1. Mose 8,16).

Gofynnodd Duw i Noa adael yr arch, wedi i'r holl ddaear fod yn hollol sych erbyn hyn. Weithiau rydyn ni'n cael ein llethu gan broblemau ein bywyd. Weithiau rydyn ni'n cael ein dal ynddyn nhw ac yn rhy gyfforddus i wahanu â nhw. Rydyn ni'n ofni eu gadael ar ôl. Ni waeth pa barth cysur rydych chi ynddo, ar Ddydd Calan 2021 Mae Duw yn dweud wrthych yr un geiriau a ddywedodd wrth Noa: Ewch allan! Mae byd newydd allan yna ac mae'n aros amdanoch chi. Efallai bod llifogydd y llynedd wedi’ch llethu, eich cynhyrfu, neu’ch herio, ond ar Ddydd Calan, neges Duw yw i chi ddechrau’n ffres a bod yn ffrwythlon. Maen nhw'n dweud bod plentyn sydd wedi llosgi yn ofni tân, ond does dim angen i chi ei ofni. Mae'n flwyddyn newydd, felly camwch y tu allan - mae'r dyfroedd a ddaeth drosodd rydych chi wedi cilio.

Adeilad y deml

Rhoddodd Duw gyfarwyddyd i Moses adeiladu teml ar siâp pabell. Roedd hyn yn symbol o'r lle roedd Duw yn byw gyda'r bobl. Wedi i'r defnydd gael ei baratoi, dywedodd Duw wrth Moses, "Yr wyt i osod pabell y tabernacl ar y dydd cyntaf o'r mis cyntaf" (2. Genesis 40,2). Roedd adeiladu'r tabernacl yn dasg arbennig a neilltuwyd ar gyfer diwrnod arbennig - Dydd Calan. Flynyddoedd lawer yn ddiweddarach, adeiladodd y Brenin Solomon deml o ddeunydd solet yn Jerwsalem. Cafodd y deml hon ei halogi a'i cham-drin gan bobl mewn amseroedd diweddarach. Penderfynodd y Brenin Heseceia fod yn rhaid i rywbeth newid. Aeth yr offeiriaid i mewn i gysegr y deml, a dechrau ei lanhau ar ddydd Calan: “Aeth yr offeiriaid i mewn i du mewn tŷ'r ARGLWYDD i'w lanhau, a gosod pob peth aflan a gafwyd yn nheml yr Arglwydd. i gyntedd tŷ yr Arglwydd, a'r Lefiaid a'i cymerth, ac a'i dygasant allan i nant Cidron. Ond hwy a ddechreuasant y cysegru ar y dydd cyntaf o'r mis cyntaf, ac ar yr wythfed dydd o'r mis a aethant i gyntedd yr Arglwydd, ac a gysegrasant dŷ'r Arglwydd wyth diwrnod, ac ar yr unfed dydd ar bymtheg o'r mis cyntaf y gwnaethant. gorffen y gwaith."2. Chr 29,16-un).

Beth mae hyn yn ei olygu i ni? Yn y Testament Newydd mae Paul yn sôn am y ffaith mai teml Dduw ydym ni: «Oni wyddoch mai teml Dduw ydych, a bod Ysbryd Duw yn trigo ynoch? Os bydd rhywun yn dinistrio teml Dduw, bydd Duw yn ei ddinistrio, oherwydd y mae teml Dduw yn sanctaidd - dyna chi" (1. Corinthiaid 3,16)
Os nad ydych chi'n credu yn Nuw eto, mae Duw yn eich gwahodd chi i sefyll i ddod yn deml iddo a bydd yn dod i drigo ynoch chi. Os ydych chi eisoes yn credu yn Nuw, yna mae ei neges yr un peth ag yr oedd i'r Lefiaid filoedd o flynyddoedd yn ôl: glanhewch y deml ar Ddydd Calan. Os ydych wedi mynd yn aflan trwy amhurdeb rhywiol, chwant, gelyniaeth, ffraeo, cenfigen, strancio tymer, hunanoldeb, anghytgord, cenfigen, meddwdod, a phechodau eraill, yna mae Duw yn eich gwahodd i adael iddo eich glanhau, gan ddechrau ar Ddydd Calan. Ydych chi wedi dechrau yn barod? Gallai dod yn deml Duw fod yn adduned Blwyddyn Newydd orau eich bywyd.

Gadael Babilon!

Mae profiad Blwyddyn Newydd arall wedi'i ddogfennu yn Llyfr Ezra. Iddew oedd Esra oedd yn byw yn alltud ym Mabilon gyda llawer o Iddewon eraill oherwydd bod Jerwsalem a’r Deml wedi cael eu dinistrio gan y Babiloniaid. Ar ôl i Jerwsalem a'r deml gael eu hailadeiladu, penderfynodd Esra yr ysgrifennydd ddychwelyd i Jerwsalem. Roedd am addysgu pobl yn llawn am yr hyn oedd yn yr ysgrythurau. Hoffem hefyd wneud hyn a dweud wrthych: Heddiw, ni yw teml ysbrydol Duw a'i gymuned. Felly roedd y deml yn symbol i ni gredinwyr a Jerwsalem yn symbol ar gyfer yr eglwys. “Canys ar y dydd cyntaf o'r mis cyntaf yr oedd wedi penderfynu dyfod i fyny o Babilon, ac ar y dydd cyntaf o'r pumed mis y daeth i Jerwsalem, oherwydd yr oedd llaw dda ei Dduw arno.” (Esra [space]]7,9).

Penderfynodd adael Babilon ar Ddydd Calan. Ar Ddydd Calan eleni, gallwch chithau hefyd ddewis dychwelyd i'r eglwys (a gynrychiolir gan Jerwsalem). Efallai eich bod yn sownd ym Mabilon eich ffordd o fyw, eich gwaith, eich camsyniadau. Mae yna gredinwyr sy'n dal i fod ym Mabilon yn ysbrydol, er y gallent wneud gwaith brys o Jerwsalem, yr eglwys. Fel Ezra, gallwch nawr ddewis cychwyn ar eich taith yn ôl adref - i'r eglwys. Mae eich cymuned yn aros amdanoch chi. Gallai fod yn daith galed, yn enwedig y camau cyntaf tuag at adref. Wyddoch chi, mae taith hir yn dechrau gyda'r cam cyntaf ar ddiwrnod cyntaf y mis cyntaf. Cymerodd Esra bedwar mis i gyrraedd. Mae gennych gyfle i ddechrau heddiw.

Dw i eisiau i chi edrych yn ôl ar Nos Galan a dweud, “Rwy'n falch fy mod wedi camu allan o barth cysur yr arch fel y gwnaeth Noa, i'r byd newydd yr oedd Duw wedi'i baratoi ar ei gyfer. Fel Moses yn gosod y tabernacl ar Ddydd Calan, neu fel Esra yn dewis gadael Babilon i ddysgu mwy am Dduw!” Rwy'n dymuno blwyddyn fendigedig i chi!

gan Takalani Musekwa