Gobaith i'r deillion

482 gobaith i'r deillionYn Efengyl Luc, mae dyn dall yn crio allan. Mae am ddenu sylw Iesu ac mae'n profi bendithion mawr. Ar y ffordd o Jericho, mae'r cardotyn dall Bartimaeus, mab Timaeus, yn eistedd wrth ochr y ffordd. Roedd yn un o lawer a gollodd eu gobaith o wneud bywoliaeth. Roeddent yn ddibynnol ar haelioni pobl eraill. Rwy'n dyfalu mai prin y gall y mwyafrif ohonom roi ein hunain yn y sefyllfa hon i ddeall yn iawn sut brofiad oedd bod yn Bartimaeus a gofyn am i fara oroesi?

Aeth Iesu trwy Jericho gyda'i ddisgyblion a thyrfa fawr. “Pan glywodd Bartimeus, gofynnodd beth ydoedd. Dyma nhw'n cyhoeddi iddo fod Iesu o Nasareth yn mynd heibio. Gwaeddodd: Iesu, fab Dafydd, trugarha wrthyf! (o Luc 18,36-38). Deallodd ar unwaith mai Iesu oedd y Meseia. Mae symbolaeth y stori yn rhyfeddol. Arhosodd y dyn i rywbeth ddigwydd. Roedd yn ddall ac ni allai wneud unrhyw beth ei hun i newid ei sefyllfa. Wrth i Iesu gerdded trwy ei ddinas, fe wnaeth y dyn dall ei gydnabod ar unwaith fel y Meseia (cennad Duw) a allai ei iacháu o'i ddallineb. Felly sgrechiodd yn uchel i dynnu sylw at ei gyflwr, cymaint fel bod pobl yn y dorf wedi dweud wrtho, "Caewch i fyny - stopiwch sgrechian!" Ond nid oedd gwrthwynebiad ond yn gwneyd y dyn yn fwy penderfynol am ei gais. “Stopiodd Iesu a dweud, ‘Galwch arno! Galwasant y dyn dall a dweud wrtho, "Codwch, cod!" Mae'n eich galw chi! Felly dyma fe'n taflu ei glogyn i ffwrdd, yn neidio i fyny ac yn dod at Iesu. A’r Iesu a atebodd iddo, ac a ddywedodd, Beth a fynni di i mi ei wneuthur i ti? Dywedodd y dall wrtho, Rabbuni (fy meistr), fel y caf weled. Meddai Iesu wrtho, “Dos, mae dy ffydd wedi dy helpu di. Ac yn ebrwydd efe a gafodd ei olwg, ac a'i canlynodd ef ar y ffordd " (Marc 10,49-un).

A allai fod eich bod yn yr un sefyllfa yn union â Bartimeus? Ydych chi'n sylweddoli na allwch chi weld ar eich pen eich hun mewn gwirionedd, mae angen help arnoch chi? Efallai y byddwch chi'n clywed neges pobl eraill, "Cadwch yn dawel - mae Iesu'n rhy brysur i ddelio â chi. " Dylai'r neges a'r ymateb gan ddisgyblion a dilynwyr Iesu fod: "Habacuc cymerwch ddewrder, cyfod! Mae'n eich galw chi! Rwy'n dod â chi i fe!"

Rydych chi wedi dod o hyd i'r bywyd go iawn roeddech chi'n edrych amdano, "Iesu eich Meistr!" Mae Iesu yn rhoi gras a thrugaredd nid yn unig i Bartimeus dall, ond i chi hefyd. Mae'n clywed eich sgrechiadau ac yn rhoi'r persbectif newydd i chi ddeall pwy ydych chi.

Mae Bartimeus yn enghraifft bwerus o ddisgyblaeth. Roedd yn cydnabod ei analluedd ei hun, yn ymddiried yn Iesu fel yr un a allai roi gras Duw iddo, a chyn gynted ag y gallai weld yn glir dilynodd ef fel disgybl i Iesu.

gan Cliff Neill


pdfGobaith i'r deillion