Beth sydd mor arbennig am Iesu?

Ychydig ddyddiau yn ôl, tra roeddwn yn gyrru adref o'r gwaith, gwelais hysbyseb ar y stryd yn hyrwyddo golygyddol papur newydd amserol. Darllenodd y poster: "Mandela yw Iesu". Ar y dechrau fe wnaeth y datganiad hwn fy synnu. Sut all unrhyw un ddweud y fath beth! Mae Mandela yn berson arbennig, ond a allwch chi ei gymharu neu ei gyfateb â Iesu? Fodd bynnag, fe wnaeth y poster hwn i mi feddwl. Ar wahân i Mandela, mae llawer o bobl arbennig wedi byw ar y ddaear hon. Yn ystod y 100 mlynedd diwethaf yn unig bu pobl fel Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr a Nelson Mandela, sydd, fel Iesu, wedi profi anghyfiawnderau, yn goresgyn rhwystrau anorchfygol a hyd yn oed wedi ennill enwogrwydd rhyngwladol. Dioddefodd pob un ohonynt yn ei ffordd ei hun. Cawsant eu curo, eu cadw, eu bygwth a'u bygwth, a hyd yn oed eu lladd. Yn achosion Gandhi a Martin Luther King Jr., talodd y ddau â'u bywydau eu hunain. Felly beth sy'n gwneud Iesu mor arbennig? Pam mae mwy na dwy biliwn o Gristnogion yn ei addoli?

Roedd Iesu'n ddibechod

Ni honnodd Gandhi, Martin Luther King Jr., na Nelson Mandela erioed eu bod yn ddibechod. Ac eto yn y Testament Newydd mae llawer yn tystio bod Iesu'n hiraethu am berthynas agos â ni; nad oes unrhyw ddyn arall yn gwneud nac yn gallu pennu'r ffaith bod Iesu'n ddibechod. Yn 1. Petrus 2,22  gallwn ddarllen: "Yr hwn na wnaeth bechod ac nad oedd twyll yn ei geg" ac yn Hebreaid 4,15 "Oherwydd nid oes gennym archoffeiriad na allai ddioddef gyda'n gwendid, ond sydd wedi cael ein temtio ym mhopeth, fel ninnau, ond heb bechod." Roedd Iesu’n berffaith ac, yn wahanol i Mandela a’r lleill, nid oedd erioed wedi pechu.

Honnodd Iesu ei fod yn Dduw

Ni honnodd Gandhi, Martin Luther King Jr., na Nelson Mandela erioed eu bod yn Dduw, ond gwnaeth Iesu yn union hynny. Yn Ioan 10,30 yn sefyll “Rydw i a’r Tad yn un” ac yn cyfeirio at Dduw ei hun. Mae datganiad o’r fath yn ddewr iawn ac eto gwnaeth Iesu ef. Am y rheswm hwn roedd yr Iddewon eisiau ei groeshoelio.

Bu pobl eraill mewn hanes, fel Augustus Caesar a'r Brenin Nebuchadnesar, a honnodd eu bod yn ddwyfol. Ond nid oedd eu rheol wedi'i nodi â heddwch, cariad a natur dda tuag at bobl, ond fe'i nodweddid gan ormes, malais a thrachwant am bŵer. Mewn cyferbyniad eithafol â hyn, mae disgyblaeth Iesu, nad yw'n ceisio ei wneud yn enwog, cyfoethog a phwerus, ond dim ond dod â chariad Duw a newyddion da iachawdwriaeth trwy Iesu Grist i bobl.

Wedi'i gadarnhau gan wyrthiau a phroffwydoliaethau

Yn Actau'r Apostolion 2,22-23 mae'r apostol yn ysgrifennu'r canlynol am y Pentecost: «Ddynion Israel, clywch y geiriau hyn: Iesu o Nasareth, a ddangosir gan Dduw o'ch plith trwy weithredoedd a gwyrthiau ac arwyddion bod Duw wedi gwneud trwyddo yn eich plith, fel y gwyddoch chi'ch hun - Y dyn hwn, a roddwyd trwy gyngor a rhagluniaeth Duw, y croeshoeliasoch a'ch lladd â llaw'r Cenhedloedd. " Yma mae Peter yn siarad â'r bobl a oedd yn dal i adnabod Iesu yn bersonol. Gwelsant y gwyrthiau a berfformiodd ac mae'n debyg bod rhai ohonynt hyd yn oed yno pan gododd Lasarus, bwydo 5000 o ddynion (menywod a phlant heb eu cynnwys) gyda bwyd, gyrru ysbrydion drwg i ffwrdd ac iacháu'r sâl a'r cloff. Roedd llawer o bobl hefyd yn dyst i'w atgyfodiad ac yn gallu tystio iddo. Nid dyn yn unig ydoedd. Siaradodd nid yn unig, ond gweithredodd yn ôl ei eiriau. Er gwaethaf technoleg fodern heddiw, ni all unrhyw un ddeall y gwyrthiau a gyflawnodd Iesu. Ni all unrhyw un heddiw droi dŵr yn win, codi pobl rhag marwolaeth, a lluosi bwyd. Hyd yn oed os yw'r holl bethau hyn yn drawiadol iawn, y ffaith fy mod yn fwyaf trawiadol yn y gwyrthiau a gyflawnodd Iesu yw hyn, gan fod dros 700 o broffwydoliaethau i'w cyflawni gan y Meseia a chyflawnodd Iesu bob un ohonynt. Gwnaethpwyd y proffwydoliaethau hyn fwy na mil o flynyddoedd cyn iddo gael ei eni. Er mwyn deall yn iawn pa mor arbennig yw hi fod Iesu wedi cyflawni'r proffwydoliaethau hyn, rhaid edrych ar y posibilrwydd ystadegol bod rhywun yn cyflawni'r holl broffwydoliaethau hyn. Pe byddem yn edrych ar y posibilrwydd y byddai unrhyw berson yn cyflawni'r 300 proffwydoliaeth orau am Iesu, byddai'r tebygolrwydd tua 1:10; (Un gyda 157 sero). Mae'r siawns bod Iesu wedi cyflawni'r holl broffwydoliaethau ar hap mor fach fel ei bod yn ymddangos yn amhosibl. Yr unig esboniad sut roedd hi'n bosibl i Iesu gyflawni'r holl broffwydoliaethau hyn yw oherwydd ei fod ef ei hun yn Dduw ac felly wedi cyfarwyddo'r digwyddiadau.

Mae Iesu'n dyheu am berthynas agos â ni bodau dynol

fel Gandhi, roedd gan Martin Luther King Jr., a Mandela lawer o ddilynwyr, ond roedd yn amhosibl i berson cyffredin gael perthynas â nhw. Mae Iesu, ar y llaw arall, yn ein gwahodd i berthynas bersonol ag ef. Yn Ioan 17,2023 mae'n gweddïo'r geiriau canlynol: “Nid wyf yn gofyn amdanoch chi yn unig, ond hefyd i'r rhai a fydd yn credu ynof fi trwy eu gair fel y gallant oll fod yn un. Gan eich bod chi, nhad, ynof fi a minnau ynoch chi, dylen nhw fod ynom ni hefyd, er mwyn i'r byd gredu ichi anfon ataf. Ac rydw i wedi rhoi iddyn nhw'r gogoniant rydych chi wedi'i roi i mi er mwyn iddyn nhw fod yn un fel rydyn ni'n un, fi ynddyn nhw a chi ynof fi, er mwyn iddyn nhw fod yn berffaith un ac yn adnabod y byd, oherwydd i chi fy anfon i a'u caru sut rwyt ti'n fy ngharu i. "

Nid yw Mandela yn gwybod, ers i mi fodoli, ni all wneud hynny chwaith. Wedi'r cyfan, dim ond dynol ydyw. Ac eto mae gan bob un ohonom fynediad at berthynas â Iesu. Gallwch chi rannu'ch dyheadau, llawenydd, ofnau a phryderon dyfnaf gydag ef. Nid ydynt yn faich arno ac ni fydd yn rhy flinedig nac yn rhy brysur i wrando arnynt. Mae Iesu yn fwy nag unrhyw berson arwyddocaol sydd erioed wedi byw oherwydd ei fod nid yn unig yn ddynol ond hefyd yn Dduw.

Crynodeb

Er ei bod yn edrych ar ddechrau'r erthygl hon fel y gellid cymharu Mandela â Iesu, gwelwn nad yw'n bosibl. Gallwn gymharu Mandela â Gandhi a Martin Luther King Jr., ond nid i Iesu, oherwydd dyna sut y byddem yn cymharu diferyn o ddŵr i gefnfor. Ni allwch gymharu unrhyw un â Iesu oherwydd nad oes neb yn debyg iddo. Oherwydd nad oes neb mor arbennig ag ef.

gan Shaun de Greeff


pdfBeth sydd mor arbennig am Iesu?