Adolygiad o'r WKG

221 adolygiad o'r wkgBu farw Herbert W. Armstrong ym mis Ionawr 1986 yn 93 oed. Roedd sylfaenydd Eglwys Dduw ledled y byd yn ddyn hynod, gydag arddull lleferydd ac ysgrifennu trawiadol. Mae wedi argyhoeddi mwy na 100.000 o bobl o'i ddehongliadau o'r Beibl ac fe adeiladodd Eglwys Dduw ledled y byd yn ymerodraeth radio / teledu a chyhoeddi a gyrhaeddodd ei hanterth ar fwy na 15 miliwn o bobl y flwyddyn.

Pwyslais cryf ar ddysgeidiaeth Mr. Armstrong oedd y gred bod gan y Beibl fwy o awdurdod na thraddodiad. O ganlyniad, mabwysiadodd y WKG ei ddehongliadau o'r Ysgrythur lle bynnag yr oedd ei farn yn wahanol i draddodiadau eglwysi eraill.

Ar ôl i Mr Armstrong farw ym 1986, parhaodd ein heglwys i astudio’r Beibl, yn union fel y dysgodd i ni. Ond fe wnaethon ni ddarganfod yn raddol ei fod yn cynnwys atebion gwahanol na'r rhai yr oedd wedi'u dysgu ar un adeg. Unwaith eto, roedd yn rhaid i ni ddewis rhwng y Beibl a thraddodiad - y tro hwn rhwng y Beibl a thraddodiadau ein heglwys ein hunain. Unwaith eto fe wnaethon ni ddewis y Beibl.

Roedd yn ddechrau newydd i ni. Nid oedd yn hawdd ac nid oedd yn gyflym. Flwyddyn ar ôl blwyddyn, darganfuwyd gwallau athrawiaethol a gwnaed ac eglurwyd cywiriadau. Mae dyfalu am broffwydoliaeth wedi cael ei ddisodli gan bregethu a dysgu'r efengyl.

Roedden ni'n arfer galw Cristnogion eraill yn ddigyfnewid, nawr rydyn ni'n eu galw nhw'n ffrindiau a theulu. Fe gollon ni aelodau, cydweithwyr, fe gollon ni ein rhaglenni radio a theledu a bron pob un o'n cyhoeddiadau. Fe gollon ni lawer o'r hyn a oedd unwaith yn annwyl iawn i ni a bu'n rhaid i ni "gropian i groesau" drosodd a throsodd. Pam? Oherwydd yn wir mae gan y Beibl fwy o awdurdod na’n traddodiadau.

Cymerodd y newidiadau athrawiaethol oddeutu 10 mlynedd - 10 mlynedd o ddryswch, o ailgyfeirio aruthrol. Roedd yn rhaid i ni i gyd ailgyfeirio ein hunain, ailfeddwl am ein perthynas â Duw. Digwyddodd y newid mwyaf trawmatig i’r mwyafrif o aelodau tua 10 mlynedd yn ôl - pan ddangosodd ein hastudiaeth barhaus o’r Beibl i ni nad yw Duw bellach yn mynnu bod ei bobl yn cadw Saboth y Seithfed Dydd a deddfau eraill yr Hen Destament.

Yn anffodus, ni allai llawer o aelodau dderbyn hyn. Wrth gwrs, roedd ganddyn nhw ryddid i gadw'r Saboth pe bydden nhw eisiau, ond doedd llawer ddim yn hapus i fod mewn eglwys nad oedd yn gofyn i bobl ei chadw. Gadawodd miloedd yr eglwys. Syrthiodd incwm yr Eglwys yn sydyn am flynyddoedd, gan ein gorfodi i ollwng rhaglenni. Gorfodwyd yr eglwys hefyd i leihau nifer ei gweithwyr yn sylweddol.

Roedd hyn yn gofyn am newid enfawr yn strwythurau ein sefydliad - ac unwaith eto nid oedd yn hawdd ac ni ddigwyddodd yn gyflym. Yn wir, mae ailstrwythuro ein sefydliad wedi cymryd cyhyd â'r ailasesiad athrawiaethol. Roedd yn rhaid gwerthu llawer o eiddo. Bydd gwerthiant campws Pasadena yn cael ei gwblhau cyn bo hir, gweddïwn, a bydd gweithwyr pencadlys yr eglwys (tua 5% o'r cyn-weithlu) yn symud i adeilad swyddfa arall yn Glendora, California.
Ad-drefnwyd pob cymuned hefyd. Mae gan y mwyafrif weinidogion newydd sy'n gweithio heb dâl. Mae gwasanaethau newydd wedi datblygu, yn aml gydag arweinwyr newydd. Mae hierarchaethau aml-lefel wedi cael eu gwastatáu ac mae mwy a mwy o aelodau wedi cymryd rôl weithredol wrth i'r cymunedau gymryd rhan yn eu cymunedau lleol. Mae cynghorau cymunedol yn dysgu gweithio gyda'i gilydd i wneud cynlluniau a gosod cyllidebau. Mae'n ddechrau newydd i bob un ohonom.

Roedd Duw eisiau inni newid a thynnodd ef ni trwy dryslwyni, canyons troellog a cheryntau cynddeiriog o gwmpas mor gyflym ag y gallem gerdded. Mae'n fy atgoffa o gartwn mewn swyddfa tua wyth mlynedd yn ôl - roedd yr adran gyfan wedi'i datgymalu a'r gweithiwr olaf wedi sownd y cartŵn ar y wal. Dangosodd coaster rholer, lle'r oedd yn eistedd person â llygaid llydan, a oedd yn glynu wrth y sedd yn poeni am eu bywyd teilwng. Y teitl o dan y cartŵn oedd: "Nid yw'r reid wyllt drosodd eto." Mor gywir oedd hynny! Bu'n rhaid i ni ymladd am ein bywydau am sawl blwyddyn arall.

Ond nawr mae'n edrych fel ein bod ni dros y mynydd, yn enwedig gyda gwerthiant yr eiddo yn Pasadena, ein symud i Glendora a'r ailstrwythuro sydd wedi rhoi cyfrifoldeb i gymunedau lleol am eu cyllid a'u gwasanaethau eu hunain. Rydyn ni wedi gadael olion y gorffennol ac erbyn hyn mae gennym ni ddechrau newydd yn y weinidogaeth y mae Iesu wedi galw arnom i'w wneud. Mae 18 o eglwysi annibynnol wedi ymuno â ni ac rydym wedi sefydlu 89 o eglwysi newydd.

Mae Cristnogaeth yn dod â dechrau newydd i bawb - ac nid yw'r daith bob amser yn llyfn ac yn rhagweladwy. Fel sefydliad, cawsom ein tro, ein tro, ein cychwyn ffug a'n tro pedol. Cawsom amseroedd o les ac amseroedd o argyfwng. Mae bywyd Cristnogol fel arfer yn debyg i unigolion - mae yna adegau o lawenydd, amseroedd o bryder, amseroedd lles ac amseroedd o argyfwng. Mewn iechyd a salwch dilynwn Grist dros fynyddoedd a thrwy gymoedd.

Mae'r cylchgrawn newydd sy'n cyd-fynd â'r llythyr hwn yn adlewyrchu natur anrhagweladwy bywyd Cristnogol. Fel Cristnogion, rydyn ni'n gwybod i ble rydyn ni'n mynd, ond nid ydym yn gwybod beth all ddigwydd ar hyd y ffordd. Bydd "Christian Odyssey" (y cylchgrawn newydd "Christian Odyssey") yn cynnig erthyglau beiblaidd, athrawiaethol ac ymarferol i aelodau yn ogystal ag aelodau nad ydynt yn aelodau ar gyfer y bywyd Cristnogol. Er bod erthyglau o’r fath wedi ymddangos o’r blaen yn y Worldwide News, rydym wedi dewis gwahanu newyddion eglwysig oddi wrth ddysgeidiaeth Feiblaidd trwy greu dau gylchgrawn. Yn y modd hwn, bydd Christian Odyssey yn gallu gwasanaethu pobl nad ydyn nhw'n aelodau o'n heglwys.

Cyhoeddir newyddion eglwysig yn y cylchgrawn "WCG Today". Bydd aelodau WKG yn yr UD yn parhau i dderbyn y ddau gylchgrawn, ynghyd â llythyr gennyf. Gall y rhai nad ydyn nhw'n aelodau (yn UDA) archebu tanysgrifiad i “Christian Odyssey” dros y ffôn, e-bost neu'r Rhyngrwyd. Hoffem eich annog i rannu'r cylchgrawn «Christian Odyssey» gyda'ch ffrindiau a'u gwahodd i archebu eu tanysgrifiad eu hunain.

gan Joseph Tkach


pdfAdolygiad o'r WKG