Adolygiad o'r WKG

221 adolygiad o'r wkg Bu farw Herbert W. Armstrong ym mis Ionawr 1986 yn 93 oed. Roedd sylfaenydd Eglwys Dduw ledled y byd yn ddyn hynod, gydag arddull lleferydd ac ysgrifennu trawiadol. Mae wedi argyhoeddi mwy na 100.000 o bobl o'i ddehongliadau o'r Beibl ac fe adeiladodd Eglwys Dduw ledled y byd yn ymerodraeth radio / teledu a chyhoeddi a gyrhaeddodd ei hanterth ar fwy na 15 miliwn o bobl y flwyddyn.

Pwyslais cryf ar ddysgeidiaeth Mr. Armstrong oedd y gred bod gan y Beibl fwy o awdurdod na thraddodiad. O ganlyniad, mabwysiadodd y WKG ei ddehongliadau o'r Ysgrythur lle bynnag yr oedd ei farn yn wahanol i draddodiadau eglwysi eraill.

Ar ôl i Mr Armstrong farw ym 1986, parhaodd ein heglwys i astudio’r Beibl, yn union fel y dysgodd i ni. Ond fe wnaethon ni ddarganfod yn raddol ei fod yn cynnwys atebion gwahanol na'r rhai yr oedd wedi'u dysgu ar un adeg. Unwaith eto, roedd yn rhaid i ni ddewis rhwng y Beibl a thraddodiad - y tro hwn rhwng y Beibl a thraddodiadau ein heglwys ein hunain. Unwaith eto fe wnaethon ni ddewis y Beibl.

Roedd yn ddechrau newydd i ni. Nid oedd yn hawdd ac nid oedd yn gyflym. Flwyddyn ar ôl blwyddyn, darganfuwyd gwallau athrawiaethol a gwnaed ac eglurwyd cywiriadau. Mae dyfalu am broffwydoliaeth wedi cael ei ddisodli gan bregethu a dysgu'r efengyl.

Roedden ni'n arfer galw Cristnogion eraill yn ddigyfnewid, nawr rydyn ni'n eu galw nhw'n ffrindiau a theulu. Fe gollon ni aelodau, cydweithwyr, fe gollon ni ein rhaglenni radio a theledu a bron pob un o'n cyhoeddiadau. Fe gollon ni lawer o'r hyn a oedd unwaith yn annwyl iawn i ni a bu'n rhaid i ni "gropian i groesau" drosodd a throsodd. Pam? Oherwydd yn wir mae gan y Beibl fwy o awdurdod na’n traddodiadau.

Cymerodd y newidiadau athrawiaethol oddeutu 10 mlynedd - 10 mlynedd o ddryswch, o ailgyfeirio aruthrol. Roedd yn rhaid i ni i gyd ailgyfeirio ein hunain, ailfeddwl am ein perthynas â Duw. Digwyddodd y newid mwyaf trawmatig i’r mwyafrif o aelodau tua 10 mlynedd yn ôl - pan ddangosodd ein hastudiaeth barhaus o’r Beibl i ni nad yw Duw bellach yn mynnu bod ei bobl yn cadw Saboth y Seithfed Dydd a deddfau eraill yr Hen Destament.

Yn anffodus, ni allai llawer o aelodau dderbyn hyn. Wrth gwrs, roedd ganddyn nhw ryddid i gadw'r Saboth pe bydden nhw eisiau, ond doedd llawer ddim yn hapus i fod mewn eglwys nad oedd yn gofyn i bobl ei chadw. Gadawodd miloedd yr eglwys. Syrthiodd incwm yr Eglwys yn sydyn am flynyddoedd, gan ein gorfodi i ollwng rhaglenni. Gorfodwyd yr eglwys hefyd i leihau nifer ei gweithwyr yn sylweddol.

Dies erforderte eine enorme Veränderung in den Strukturen unserer Organisation – und wiederum war es nicht leicht und es ging nicht schnell. In der Tat, die Neustrukturierung unserer Organisation hat ungefähr so lange gedauert wie die doktrinäre Neubewertung. Viele Grundstücke mussten verkauft werden. Der Verkauf des Campusgeländes in Pasadena wird bald abgeschlossen sein, so beten wir, und die Angestellten der Kirchenzentrale (etwa 5 % der ehemaligen Belegschaft) werden in ein anderes Bürogebäude in Glendora, Kalifornien, umziehen.
Ad-drefnwyd pob cymuned hefyd. Mae gan y mwyafrif weinidogion newydd sy'n gweithio heb dâl. Mae gwasanaethau newydd wedi datblygu, yn aml gydag arweinwyr newydd. Mae hierarchaethau aml-lefel wedi cael eu gwastatáu ac mae mwy a mwy o aelodau wedi cymryd rôl weithredol wrth i'r cymunedau gymryd rhan yn eu cymunedau lleol. Mae cynghorau cymunedol yn dysgu gweithio gyda'i gilydd i wneud cynlluniau a gosod cyllidebau. Mae'n ddechrau newydd i bob un ohonom.

Roedd Duw eisiau inni newid a thynnodd ef ni trwy dryslwyni, canyons troellog a cheryntau cynddeiriog o gwmpas mor gyflym ag y gallem gerdded. Mae'n fy atgoffa o gartwn mewn swyddfa tua wyth mlynedd yn ôl - roedd yr adran gyfan wedi'i datgymalu a'r gweithiwr olaf wedi sownd y cartŵn ar y wal. Dangosodd coaster rholer, lle'r oedd yn eistedd person â llygaid llydan, a oedd yn glynu wrth y sedd yn poeni am eu bywyd teilwng. Y teitl o dan y cartŵn oedd: "Nid yw'r reid wyllt drosodd eto." Mor gywir oedd hynny! Bu'n rhaid i ni ymladd am ein bywydau am sawl blwyddyn arall.

Ond nawr mae'n edrych fel ein bod ni dros y mynydd, yn enwedig gyda gwerthiant yr eiddo yn Pasadena, ein symud i Glendora a'r ailstrwythuro sydd wedi rhoi cyfrifoldeb i gymunedau lleol am eu cyllid a'u gwasanaethau eu hunain. Rydyn ni wedi gadael olion y gorffennol ac erbyn hyn mae gennym ni ddechrau newydd yn y weinidogaeth y mae Iesu wedi galw arnom i'w wneud. Mae 18 o eglwysi annibynnol wedi ymuno â ni ac rydym wedi sefydlu 89 o eglwysi newydd.

Mae Cristnogaeth yn dod â dechrau newydd i bawb - ac nid yw'r daith bob amser yn llyfn ac yn rhagweladwy. Fel sefydliad, cawsom ein tro, ein tro, ein cychwyn ffug a'n tro pedol. Cawsom amseroedd o les ac amseroedd o argyfwng. Mae bywyd Cristnogol fel arfer yn debyg i unigolion - mae yna adegau o lawenydd, amseroedd o bryder, amseroedd lles ac amseroedd o argyfwng. Mewn iechyd a salwch dilynwn Grist dros fynyddoedd a thrwy gymoedd.

Das neue Magazin, das diesem Brief beigefügt ist, spiegelt die Unvorhersehbarkeit des christlichen Lebens wider. Als Christen wissen wir, wohin wir gehen, aber wir wissen nicht, was entlang des Weges passieren mag. «Christian Odyssey» (die neue Zeitschrift «Christliche Odyssee») wird Mitgliedern als auch Nicht-Mitgliedern biblische, doktrinäre und praktische Artikel für das christliche Leben bieten. Obwohl derartige Artikel früher in der «Worldwide News» erschienen sind, haben wir entschieden, Kirchennachrichten von biblischer Lehre zu trennen, indem wir zwei Zeitschriften ins Leben riefen. Auf diese Weise wird «Christian Odyssey» in der Lage sein, Menschen zu dienen, die nicht Mitglieder unserer Kirche sind.

Nachrichten aus der Kirche werden in der Zeitschrift «WCG Today» («WKG Heute») veröffentlicht werden. WKG-Mitglieder in den USA werden weiterhin beide Zeitschriften, zusammen mit einem Brief von mir erhalten. Nicht-Mitglieder (in den USA) können ein Abonnement von «Christian Odyssey» per Telefon, Mail oder Internet bestellen. Wir möchten euch ermutigen, die Zeitschrift «Christian Odyssey» mit euren Freunden zu teilen und sie einzuladen, ihre eigenes Abonnement zu bestellen.

gan Joseph Tkach


pdfAdolygiad o'r WKG