Yr anrheg Nadolig orau

319 yr anrheg Nadolig orauBob blwyddyn ar yr 2il5. Rhagfyr, mae Cristnogaeth yn dathlu genedigaeth Iesu, Mab Duw, a anwyd o'r Forwyn Fair. Nid yw'r Beibl yn cynnwys unrhyw wybodaeth am yr union ddyddiad geni. Mae'n debyg na ddigwyddodd genedigaeth Iesu yn y gaeaf pan fyddwn yn ei ddathlu. Mae Luc yn adrodd bod yr Ymerawdwr Augustus wedi gorchymyn bod yn rhaid cofrestru trigolion yr holl fyd Rhufeinig mewn rhestrau treth (Luc 2,1) ac "aeth pawb i'w dref ei hun i gael eu cofrestru", gan gynnwys Joseff a Mair, a oedd yn feichiog (Luc 2,3-5). Mae rhai ysgolheigion wedi dyddio pen-blwydd gwirioneddol Iesu yn gynnar yn yr hydref yn hytrach nag yng nghanol y gaeaf. Ond ni waeth pryd yn union y diwrnod y cafodd Iesu ei eni, mae dathlu ei eni yn bendant yn werth chweil.

Yr ail5. Mae mis Rhagfyr yn rhoi cyfle inni gofio eiliad fendigedig yn hanes dyn: y diwrnod y ganed ein Gwaredwr. Mae'n bwysig cofio nad yw pen-blwydd Crist yn gorffen gyda stori'r Nadolig. Bob blwyddyn o'i fywyd byr, a ddaeth i ben gyda'i farwolaeth ar y groes a'i atgyfodiad a'i esgyniad i'r nefoedd, treuliodd Iesu ei benblwyddi ar y ddaear. Flwyddyn ar ôl blwyddyn roedd yn byw yn ein plith. Ni ddaeth am ei ben-blwydd cyntaf yn unig - bu’n byw gyda ni fel person trwy gydol ei oes. Roedd gyda ni bob pen-blwydd yn ei fywyd.

Gan fod Iesu Grist yn gwbl ddynol ac yn llawn Dduw, rydyn ni'n gwybod ei fod yn ein deall ni'n llawn. Mae'n ein hadnabod y tu mewn; mae'n gwybod beth mae'n ei olygu i deimlo poen, oerfel a newyn, ond llawenydd daearol hefyd. Anadlodd yr un awyr, cerdded ar yr un ddaear, roedd ganddo'r un corff corfforol â ni. Mae ei fywyd perffaith ar y ddaear yn fodel o gariad at bawb ac yn gofalu am y gwasanaeth anghenus a hollgynhwysfawr i Dduw.

Y newyddion gorau yn stori'r Nadolig yw hyn: mae Iesu'n bresennol nawr! Nid yw ei draed bellach yn mynd yn fudr ac yn ddolurus oherwydd bod ei gorff bellach wedi'i ogoneddu. Mae'r creithiau o'r groes yn dal i fod yno; mae ei stigmata yn arwyddion o'i gariad tuag atom ni. Ar gyfer ein ffydd fel Cristnogion ac ar gyfer ein cenhadaeth yma yn y GCI / WKG, mae'n hanfodol bod gennym eiriolwr a chynrychiolydd yn Iesu a anwyd yn fod dynol, a oedd yn byw fel bod dynol ac a fu farw fel bod dynol er mwyn ein hadbrynu. . Mae ei atgyfodiad yn rhoi hyder inni y byddwn ninnau hefyd yn cael ein hatgyfodi ac yn cael croeso i deulu Duw oherwydd iddo farw drosom.

Mae un o'r darnau yn yr Hen Destament sy'n rhagweld genedigaeth Iesu i'w gael yn Eseia 7,14: "Dyna pam y bydd yr Arglwydd ei hun yn rhoi arwydd i chi: Wele forwyn gyda phlentyn a bydd yn esgor ar fab, y bydd hi'n ei enwi Immanuel." Hebraeg yw Immanuel ac mae'n golygu “Duw gyda ni”, sy'n ein hatgoffa o bwy yw Iesu. Ef yw'r Duw a ddaeth i lawr, Duw yn ein plith, Duw sy'n adnabod ein gofidiau a'n llawenydd.

I mi, yr anrheg fwyaf y Nadolig hwn yw'r atgoffa bod Iesu wedi dod unwaith ac am byth, ac nid ar gyfer pen-blwydd yn unig. Roedd yn byw fel person fel chi a fi. Bu farw yn ddyn fel y gallwn gael bywyd tragwyddol trwyddo. Trwy'r ymgnawdoliad (ymgnawdoliad) fe unodd Iesu â ni. Daeth yn un ohonom fel y gallem fod yn nheulu Duw gydag ef.

Dyna graidd ein neges yn Grace Communion International / WKG. Mae gennym ni obaith oherwydd mae gennym ni Iesu, Mab Duw, a oedd yn byw ar y ddaear fel rydyn ni'n ei wneud nawr. Mae ei fywyd a'i ddysgeidiaeth yn rhoi arweiniad inni, ac mae ei farwolaeth a'i atgyfodiad yn rhoi iachawdwriaeth inni. Rydym yn unedig oherwydd ein bod ynddo. Os ydych chi'n cefnogi GCI / WKG yn ariannol, rydych chi'n cefnogi lledaeniad yr efengyl hon: Rydyn ni'n cael ein rhyddhau gan Dduw a oedd yn ein caru ni gymaint nes iddo anfon ei unig fab i gael ei eni'n ddynol, i fyw'n ddynol, i ni i farw'r dioddefwr i godi a chynnig bywyd newydd inni. Dyna sylfaen tymor yr ŵyl a'r rheswm pam rydyn ni'n dathlu.

Gobeithio y byddwch yn ymuno â ni y mis hwn fel y gallwn ddathlu gyda'n gilydd yr hyn yr ydym yn cael ein gwahodd yn gyson i'w wneud, sef ymwneud â Duw sy'n ein deall. Genedigaeth Iesu oedd ein hanrheg Nadolig gyntaf, ond nawr rydyn ni'n dathlu pen-blwydd Crist bob blwyddyn oherwydd ei fod yn dal gyda ni. Mae ei Ysbryd Glân yn byw ym mhob olynydd. Mae bob amser gyda ni.

Rwy'n dymuno Nadolig bendigedig i chi yng Nghrist!

Joseph Tkach

Präsident
CYFLWYNO CYMUNED GRACE


pdfYr anrheg Nadolig orau