Mae bywyd Crist yn dywallt

189 y tywallt bywyd o nadoligHeddiw, fe'ch anogaf i wrando ar yr anogaeth a roddodd Paul i'r Philipiaid. Gofynnodd i chi wneud rhywbeth a byddaf yn dangos i chi beth oedd pwrpas hyn ac yn gofyn i chi wneud eich meddwl i wneud yr un peth yn union.

Roedd Iesu yn hollol Dduw ac yn gwbl ddynol. Mae ysgrythur arall sy'n sôn am golli ei dewiniaeth i'w chael yn Philipiaid.

«Er mwyn i'r gwarediad hwn fod ynoch chi, a oedd hefyd yng Nghrist Iesu, nad oedd, pan oedd ar ffurf Duw, yn dal yn gyflym fel lladrad i fod fel Duw; ond gwagiodd ei hun, cymerodd ar ffurf gwas a gwnaed ef yr un fath â dyn, a dyfeisiodd fel dyn yn ei olwg allanol, darostyngodd ei hun a daeth yn ufudd hyd angau, hyd yn oed marwolaeth ar y groes. Dyna pam y dyrchafodd Duw ef uwchlaw pob torf a rhoi enw iddo sydd uwchlaw pob enw, fel y gall enw pengliniau'r rhai sydd yn y nefoedd ac ar y ddaear ac o dan fwa'r ddaear a phob tafod gyfaddef bod Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw, »(Philipiaid. 2,5-un).

Gyda chymorth yr adnodau hyn hoffwn godi dau beth:

1. Beth mae Paul yn ei ddweud am natur Iesu.
2. Pam ei fod yn dweud hynny.

Ar ôl i ni benderfynu pam y dywedodd rywbeth am natur Iesu, yna mae gennym hefyd ein penderfyniad ar gyfer y flwyddyn i ddod. Fodd bynnag, gallai rhywun yn hawdd gamddeall ystyr adnodau 6-7 i olygu bod Iesu rywsut wedi rhoi’r gorau i’w Dduwdod yn gyfan gwbl neu’n rhannol. Ond ni ddywedodd Paul hynny. Gadewch i ni ddadansoddi'r penillion hyn a gweld beth mae'n ei ddweud mewn gwirionedd.

Roedd ar ffurf Duw

Cwestiwn: Beth mae ffurf Duw yn ei olygu?

Penillion 6-7 yw'r unig benillion yn yr YG sy'n cynnwys y gair Groeg y defnyddiodd Paul amdano
Defnyddir "Gestalt", ond mae'r OT Groeg yn cynnwys y gair bedair gwaith.
Richter 8,18 «Ac meddai wrth Sebra a Zalmunna, Sut oedd y dynion y gwnaethoch chi eu lladd yn Tabor? Dywedon nhw: Roedden nhw fel chi, pob un mor brydferth â'r plant brenhinol. "
 
Swyddi 4,16 "Roedd yn sefyll yno a doeddwn i ddim yn cydnabod ei ymddangosiad, roedd ffigwr o flaen fy llygaid, clywais lais sibrwd:"
Eseia 44,13 «Mae'r cerfiwr yn ymestyn y llinell, mae'n ei dynnu gyda'r gorlan, yn ei weithio gyda chyllyll cerfio ac yn ei dynnu allan gyda chwmpawd; ac mae'n gwneud iddo edrych fel dyn, fel harddwch person, y dylai fyw mewn tŷ. "

Daniel 3,19 «Yna daeth Nebuchodonosor yn llawn dicter, a newidiodd ymddangosiad ei wyneb o Sadrach, Mezach ac Abednego. Fe roddodd y gorchymyn y dylid gwneud y stôf saith gwaith yn boethach na'r hyn a wnaed fel arfer. "
Felly mae Paul yn golygu [yn ôl y term ffigur] gogoniant a mawredd Crist. Roedd yn meddu ar ogoniant a mawredd a holl drapiau dewiniaeth.

I fod yn gyfartal â duw

Mae'r defnydd cymaradwy gorau o gydraddoldeb i'w gael yn John. Joh. 5,18 "Dyna pam y ceisiodd yr Iddewon hyd yn oed mwy i'w ladd, oherwydd nid yn unig y torrodd y Saboth, ond hefyd galw Duw yn Dad ei hun, a thrwy hynny wneud ei hun yn gyfartal â Duw."

Felly meddyliodd Paul am Grist a oedd yn ei hanfod yn gyfartal â Duw. Mewn geiriau eraill, dywedodd Paul fod gan Iesu fawredd llawn Duw a'i fod yn Dduw yn ei hanfod. Ar lefel ddynol, byddai hyn yn cyfateb i ddweud bod gan rywun ymddangosiad brenhinol a'i fod mewn gwirionedd yn frenhinol.

Rydyn ni i gyd yn adnabod unigolion sy'n gweithredu fel breindal ond nad ydyn nhw, ac rydyn ni'n darllen am rai aelodau o deuluoedd brenhinol nad ydyn nhw'n gweithredu fel breindal. Roedd gan Iesu "ymddangosiad" a hanfod dewiniaeth.

yn cael ei ddal fel lladrad

Hynny yw, rhywbeth y gallwch ei ddefnyddio er eich budd eich hun. Mae'n hawdd iawn i bobl freintiedig ddefnyddio'u statws er budd personol. Byddwch yn derbyn triniaeth ffafriol. Dywed Paul er bod Iesu yn Dduw o ran ffurf a hanfod, fel dyn ni fanteisiodd ar y ffaith hon. Mae adnodau 7-8 yn dangos bod ei agwedd wedi'i gwrthwynebu'n ddiametrig.

Plymiodd Iesu ei hun

Beth fynegodd ei hun arno? Yr ateb yw: dim byd. Roedd yn hollol Dduw. Ni all Duw roi'r gorau i fod yn Dduw, hyd yn oed am ychydig. Ni ildiodd unrhyw un o'r priodoleddau neu'r pwerau dwyfol oedd ganddo. Gweithiodd wyrthiau. Roedd yn gallu darllen meddyliau. Defnyddiodd ei gryfder. Ac yn y gweddnewidiad dangosodd ei ogoniant.

Gellir gweld yr hyn a olygai Paul yma o bennill arall lle mae'n defnyddio'r un gair am "uttered".
1. Cor. 9,15 «Ond nid wyf wedi gwneud unrhyw ddefnydd ohonynt [o'r hawliau hyn]; Hefyd, wnes i ddim ysgrifennu hwn i'w gadw felly gyda mi. Byddai'n llawer gwell gennyf farw na chael rhywun yn difetha fy enwogrwydd! "

“Fe ildiodd ei holl ragorfreintiau” (GN1997), “nid oedd yn mynnu ei uchelfreintiau. Na, fe wnaeth ei wrthod »(Gobaith i'r holl gyfieithwyr.). Fel bod dynol, ni ddefnyddiodd Iesu ei natur na’i bwerau dwyfol er ei fudd ei hun. Fe'u defnyddiodd i bregethu'r efengyl, i hyfforddi'r disgyblion, ac ati - ond byth i wneud ei fywyd yn haws. Mewn geiriau eraill, nid oedd yn defnyddio ei gryfder er ei fudd ei hun.

  • Y prawf anodd yn yr anialwch.
  • Pan na alwodd i lawr dân o'r nefoedd i ddinistrio dinasoedd anghyfeillgar.
  • Y croeshoeliad. (Dywedodd y gallai fod wedi galw byddinoedd angylion yn ei amddiffyn.)

Fe ildiodd yn barod yr holl fanteision y gallai fod wedi eu mwynhau fel Duw er mwyn cymryd rhan lawn yn ein bodolaeth ddynol. Gadewch i ni ddarllen penillion 5-8 eto a gweld pa mor glir yw'r pwynt hwn nawr.

Phillip. 2,5-8 «Er mwyn i'r gwarediad hwn fod ynoch chi, a oedd hefyd yng Nghrist Iesu, 6 na ddaliodd, pan oedd ar ffurf Duw, yn gyflym fel lladrad i fod yn gyfartal â Duw; 7 ond gwagiodd ei hun, cymerodd ar ffurf gwas ac fe'i gwnaed fel dynion, ac yn ei ymddangosiad allanol fe'i dyfeisiwyd fel dyn, 8 darostyngodd ei hun ac roedd yn ufudd i farwolaeth, hyd yn oed i farwolaeth ar y groes. "

Yna mae Paul yn cau gyda'r sylw bod Duw o'r diwedd wedi dyrchafu Crist uwchlaw pob bod dynol. Philip. 2,9
“Dyna pam y gwnaeth Duw ei ddyrchafu uwchlaw pob offeren a rhoi enw iddo sydd uwchlaw pob enw. Felly yn enw Iesu mae holl liniau'r rhai sydd yn y nefoedd ac ar y ddaear ac o dan fwa'r ddaear a phob tafod yn cyfaddef bod Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad. "

Felly mae tair lefel:

  • Hawliau a breintiau Crist fel Duw.

  • Ei ddewis i beidio ag arfer yr hawliau hyn ond yn hytrach bod yn was.

  • Ei gynnydd yn y pen draw o ganlyniad i'r ffordd hon o fyw.

Braint - parodrwydd i wasanaethu - cynyddu

Nawr y cwestiwn mwy yw pam mae'r adnodau hyn yn Philipiaid? Yn gyntaf mae angen i ni gofio bod y Philipiaid yn llythyr a ysgrifennwyd at eglwys arbennig ar adeg arbennig am resymau penodol. Felly, yr hyn a ddywedodd Paul yn 2,5Dywed -11 yn ymwneud â phwrpas y llythyr cyfan.

Pwrpas y llythyr

Yn gyntaf, dylem gofio, pan ymwelodd Paul â Philippi gyntaf a chychwyn yr Eglwys yno, iddo gael ei arestio (Actau 1 Rhag.6,11-40). Fodd bynnag, mae ei berthynas â'r Eglwys wedi bod yn gynnes iawn o'r dechrau. Philipiaid 1,3-5 "Rwy'n diolch i'm Duw pryd bynnag dwi'n meddwl amdanoch chi, 4 trwy bob amser ymyrryd â llawenydd ym mhob un o fy ngweddïau drosoch chi i gyd 5 oherwydd eich cymrodoriaeth yn yr Efengyl o'r diwrnod cyntaf hyd yn awr."

Mae'n ysgrifennu'r llythyr hwn o'r carchar yn Rhufain. Philipiaid 1,7 "Nid yw ond yn iawn fy mod yn meddwl hynny ohonoch i gyd, oherwydd yr wyf yn eich cario yn fy nghalon, pob un ohonoch sy'n rhannu gyda mi mewn gras yn fy llyffethair ac wrth amddiffyn a chadarnhau'r Efengyl."
 
Ond nid yw'n ddigalon nac yn siomedig yn ei gylch, ond yn hytrach yn hapus.
Phil 2,1718 “Ond hyd yn oed pe bawn yn cael fy nhywallt fel enllib dros aberth a gwasanaeth offeiriadol eich ffydd, yr wyf yn llawen ac yn llawenhau gyda chi i gyd; 18 yn yr un ffordd dylech chi hefyd fod yn falch ac yn llawenhau gyda mi! "

Hyd yn oed wrth iddo ysgrifennu'r llythyr hwn, roeddent yn parhau i fod yn selog iawn yn eu cefnogaeth. Philip. 4,15-18 «Ac rydych chi Philipiaid hefyd yn gwybod, ar ddechrau [y cyhoeddiad] yr Efengyl, pan es i allan o Facedonia, nad oedd unrhyw eglwys yn rhannu gyda mi yng nghyfrifon incwm a threuliau ond chi yn unig; 16 Do, hyd yn oed yn Thessalonica, gwnaethoch anfon rhywbeth ataf i ddiwallu fy anghenion unwaith a dwywaith hyd yn oed. 17 Nid fy mod yn gofyn am yr anrheg, ond gofynnaf i'r ffrwyth droi allan yn doreithiog ar eich cyfrif. 18 Mae gen i bopeth ac mae gen i ddigonedd; Rwyf wedi cael gofal llwyr ers i mi dderbyn eich rhodd gan Epaphroditus, aberth dymunol, pleserus i Dduw. "

Felly mae naws y llythyr yn awgrymu perthnasoedd agos, cymuned Gristnogol gref o gariad a pharodrwydd i wasanaethu a dioddef dros yr efengyl. Ond mae yna arwyddion hefyd nad yw popeth fel y dylai fod.
Phil 1,27 "Dim ond arwain eich bywyd sy'n deilwng o efengyl Crist, fel, p'un a ydw i'n dod i'ch gweld chi neu'n absennol, dwi'n clywed gennych eich bod chi'n sefyll yn gadarn mewn un ysbryd ac yn ymladd â'ch gilydd dros ffydd yr efengyl."
«Arwain eich bywyd» - Groeg. Mae Politeuesthe yn golygu cyflawni rhwymedigaethau rhywun fel dinesydd y gymuned.

Mae Paul yn bryderus oherwydd ei fod yn gweld bod gan agweddau cymrodoriaeth a chariad a oedd unwaith mor amlwg yn Philippi rywfaint o densiwn. Mae anghytundeb mewnol yn bygwth cariad, undod a chymrodoriaeth yr eglwys.
Philipiaid 2,14 "Gwnewch bopeth heb rwgnach na phetruso."

Philip. 4,2-3 «Rwy'n annog Evodia ac yn annog Syntyche i fod o un meddwl yn yr Arglwydd.
3 A gofynnaf ichi hefyd, fy nghyd-was ffyddlon, ofalu am y rhai a ymladdodd â mi am hyn, gan gynnwys Clemens a fy nghyd-weithwyr eraill, y mae eu henwau yn llyfr y bywyd. "

Yn fyr, roedd y gymuned grediniol yn brwydro pan ddaeth rhai yn hunanol ac yn drahaus.
Philip. 2,1-4 «Os oes cerydd yn awr yng Nghrist, a oes anogaeth cariad, mae cymundeb yr ysbryd, mae cynhesrwydd a thrugaredd, 2 yna gwneir fy llawenydd yn llwyr trwy fod o un meddwl, cael cariad cyfartal, yn unfrydol ac yn ymwybodol o'r un peth. 3 Peidiwch â gwneud unrhyw beth allan o hunanoldeb nac uchelgais ofer, ond parchwch eich gilydd yn ostyngedig yn fwy na chi'ch hun.

Gwelwn y problemau canlynol yma:
1. Mae gwrthdaro.
2. Mae yna frwydrau pŵer.
3. Rydych chi'n uchelgeisiol.
4. Fe'u cenhedlir trwy fynnu eu ffyrdd eu hunain.
5. Mae hyn yn dangos hunanasesiad gor-uchel.
 
Maent yn ymwneud yn bennaf â'u diddordebau eu hunain.

Mae mor hawdd syrthio i'r holl agweddau hyn. Rwyf wedi ei weld ynof fy hun ac mewn eraill dros y blynyddoedd. Mae hefyd mor hawdd dod yn ddall i'r agweddau hyn fod yn anghywir i Gristion. Mae adnodau 5-11 yn edrych yn y bôn ar esiampl Iesu i adael yr awyr allan o'r holl haerllugrwydd a hunanoldeb a all ein goresgyn yn hawdd.

Meddai Paul: Ydych chi'n meddwl eich bod chi'n well nag eraill a'ch bod chi'n haeddu parch ac anrhydedd gan yr eglwys? Meddyliwch pa mor fawr a nerthol oedd Crist mewn gwirionedd. Dywed Paul: Nid ydych chi am ymostwng i eraill, nid ydych chi eisiau gwasanaethu heb gydnabyddiaeth, rydych chi'n gwylltio oherwydd bod eraill yn eich gweld chi fel rhywun a roddwyd? Ystyriwch yr holl bethau yr oedd Crist yn barod i'w rhoi i fyny.

"Mae'n adrodd yn llyfr da iawn William Hendrick, Exit Interviews
am astudiaeth a wnaeth o'r rhai a adawodd yr eglwys. Mae llawer o bobl 'twf eglwys' yn sefyll wrth ddrws ffrynt yr eglwys ac yn gofyn i bobl pam y daethant. Yn y modd hwn roeddent am geisio diwallu "anghenion ffelt" y bobl yr oeddent am eu cyrraedd. Ond ychydig, os o gwbl, sy'n sefyll wrth y drws allanfa gefn i ofyn pam eu bod yn gadael. Dyna wnaeth Hendricks, ac mae'n werth darllen canlyniadau ei astudiaeth.

Wrth imi ddarllen y sylwadau gan y rhai a oedd wedi gadael, cefais fy syfrdanu (ynghyd â rhai sylwadau craff a phoenus iawn gan rai pobl feddylgar a adawodd) yr hyn yr oedd rhai pobl yn ei ddisgwyl gan yr Eglwys. Roedden nhw eisiau pob math o bethau nad ydyn nhw'n hanfodol i'r eglwys; fel cael eich edmygu, derbyn 'cofleidiau' a disgwyl i eraill ddiwallu eu holl anghenion heb unrhyw rwymedigaeth eich hun i ddiwallu anghenion eraill "(The Plain Truth, Ionawr 2000, 23).

Mae Paul yn tynnu sylw Crist at y Philipiaid. Mae'n eu hannog i fyw eu bywydau o fewn y gymuned Gristnogol fel y gwnaeth Crist. Pe byddent yn byw fel hyn, bydd Duw yn eu gogoneddu yn union fel y gwnaeth gyda Christ.

Philip. 2,511-
«Oherwydd bydd y gwarediad hwn ynoch chi, a oedd hefyd yng Nghrist Iesu, 6 na ddaliodd, pan oedd ar ffurf Duw, yn gyflym i fod fel Duw fel ysglyfaeth; 7 ond gwagiodd ei hun, cymerodd ffurf gwas ac fe'i gwnaed fel dynion, ac yn ei ymddangosiad allanol fe'i dyfeisiwyd fel dyn, 8 darostyngodd ei hun a daeth yn ufudd hyd angau, hyd yn oed marwolaeth ar y groes. 9 Dyna pam y dyrchafodd Duw ef uwchlaw pob torf a rhoi iddo enw sydd uwchlaw pob enw, 10 fel yn enw Iesu holl liniau'r rhai yn y nefoedd, ac ar y ddaear ac o dan y ddaear, 11 a phob tafod yn ymgrymu i lawr Cyfaddefwch fod Iesu Grist yn Arglwydd i ogoniant Duw Dad. "

Mae Paul yn honni mai cyflawni ei rwymedigaeth bersonol fel dinesydd y deyrnas nefol yw mynegi eich hun fel y gwnaeth Iesu a derbyn rôl gwas. Rhaid i rywun roi eich hun nid yn unig i dderbyn gras ond hefyd i ddioddef (1,57.29-30). Philip. 1,29 "Cyn belled ag y mae Crist yn y cwestiwn, rhoddwyd y gras ichi nid yn unig i gredu ynddo, ond hefyd i ddioddef er ei fwyn."
 
Rhaid i un fod yn barod i wasanaethu eraill (2,17) Cael eich "tywallt" - bod ag agwedd a ffordd o fyw sy'n wahanol i werthoedd y byd (3,18-19). Philip. 2,17 "Ond hyd yn oed pe bawn i'n cael fy nhywallt fel enllib dros aberth a gwasanaeth offeiriadol eich ffydd, rwy'n falch ac yn llawenhau gyda chi i gyd."
Philip. 3,1819 "Mae llawer yn cerdded, fel y dywedais wrthych yn aml, ond nawr dywedwch wylo, fel gelynion croes Crist; 19 Eu diwedd yw treiddiad, eu Duw yw'r bol, maent yn ymffrostio yn eu cywilydd ac mae eu meddyliau'n canolbwyntio ar y daearol. "

Rhaid dangos gwir ostyngeiddrwydd i ddeall bod bod "yng Nghrist" yn golygu bod yn was, oherwydd daeth Crist i'r byd nid fel Arglwydd ond fel gwas, ac mae undod yn dod o wasanaethu Duw trwy wasanaeth i'w gilydd.

Mae risg o fod yn hunanol yn gofalu am eich diddordebau eich hun ar draul eraill, yn ogystal â datblygu haerllugrwydd sy'n deillio o falchder yn eich statws, eich doniau neu'ch canlyniadau llwyddiant eich hun.

Mae'r ateb i broblemau mewn perthnasoedd rhyngbersonol yn gorwedd mewn agwedd o ymrwymiad gostyngedig i eraill. Mae ysbryd hunanaberth yn fynegiant o'r cariad tuag at eraill a eglurir yng Nghrist, cariad "a oedd yn ufudd i farwolaeth, hyd yn oed i farwolaeth ymlaen"!

Hunan-fynegiant yw gwir weision. Mae Paul yn defnyddio Crist i egluro hyn. Roedd ganddo bob hawl i beidio â dewis llwybr gwas, ond gallai hawlio ei statws haeddiannol.

Dywed Paul wrthym nad oes lle i grefydd teimlo'n dda nad yw'n ymarfer ei rôl gwas o ddifrif. Nid oes lle i dduwioldeb nad yw'n llifo allan, hyd yn oed yn gorlifo er budd eraill.

casgliad

Rydym yn byw mewn cymdeithas sy'n cael ei dominyddu gan hunanoldeb, wedi'i gorchuddio ag athroniaeth “fi yn gyntaf” ac wedi'i siapio gan ddelfrydau corfforaethol effeithlonrwydd a llwyddiant. Ond nid dyma werthoedd yr eglwys fel y'u diffinnir gan Grist a Paul. Rhaid i gorff Crist anelu eto at ostyngeiddrwydd, undod a chymundeb Cristnogol. Rhaid inni wasanaethu eraill a'i weld fel ein prif gyfrifoldeb i berffeithio cariad trwy weithredu. Nid yw agwedd tuag at Grist, fel gostyngeiddrwydd, yn mynnu hawliau nac amddiffyn eich buddiannau eich hun, ond mae bob amser yn barod i wasanaethu.

gan Joseph Tkach