Undod mewn amrywiaeth

208 undod mewn amrywiaethBob mis Chwefror yma yn yr Unol Daleithiau, dathlir Mis Hanes Pobl Dduon. Yn ystod yr amser hwn, rydym yn dathlu'r llwyddiannau niferus y mae Americanwyr Affricanaidd wedi'u cyfrannu at les ein cenedl. Rydym hefyd yn coffáu'r dioddefaint rhwng cenedlaethau, o gaethwasiaeth a gwahanu i hiliaeth barhaus. Y mis hwn sylweddolaf fod hanes yn yr Eglwys a anwybyddwyd yn aml - y rôl hanfodol a chwaraeodd eglwysi cynnar America Affrica ym modolaeth y ffydd Gristnogol.

Rydym wedi cael gwasanaethau addoli Americanaidd Affricanaidd ers dechrau'r Unol Daleithiau! Mae'r plwyf Americanaidd Affricanaidd cyntaf yn dyddio'n ôl i 1758, cyn y Rhyfel Cartref. Daeth yr eglwysi cynnar hyn i'r amlwg o dan iau hyll caethwasiaeth. Roedd perchnogion caethweision yn amheus o unrhyw fath o ymgynnull trefnus ymysg caethweision; ond er gwaethaf erledigaeth ofnadwy, cafodd llawer gymuned o gryfder, gobaith, ac adferiad ymhlith dysgeidiaeth yr efengyl.

Darn arall o'r dreftadaeth gyfoethog a ddatblygodd o ddiysgogrwydd ffydd o dan gaethwasiaeth oedd yr efengyl. Fel y gellir ei glywed gan lawer o hen ysbrydolwyr, daeth y Cristnogion caethion o hyd i adnabyddiaeth gref yn stori Moses a arweiniodd yr Israeliaid allan o'r Aifft i ddod â nhw i Wlad yr Addewid. Cryfhawyd yr Americanwyr Affricanaidd hyn gan y ffaith bod pobl ddewisedig Duw hefyd yn gaethion a bod Duw wedi eu harwain at ryddid fel cymuned ffydd. Roedd y credinwyr hyn yn gwybod yn uniongyrchol yr hyn yr oedd yr Israeliaid wedi'i brofi ac yn rhoi eu gobaith o brynedigaeth dragwyddol yn yr un Duw.

Mae eglwysi Affricanaidd America yn parhau i fod yn lleoedd o ddathliad a chymundeb Cristnogol hyd heddiw. Mae arweinwyr Cristnogol Affricanaidd-Americanaidd wedi bod ar flaen y gad yn y mudiad hawliau sifil ac yn parhau i eirioli newidiadau mawr yn seiliedig ar egwyddorion Cristnogol. Er ein bod yn aml yn dathlu rhinweddau unigolion ym Mis Hanes Pobl Dduon, mae'r un mor werthfawr cofio'r anrhegion gwych y mae'r plwyfi hyn wedi gorfod eu cynnig am amser mor hir. Tra bod yr eglwysi Affro-Americanaidd cynnar wedi parhau i etifeddu addoliad, gofal bugeiliol a chymuned, maent wedi bod yn rhan o draddodiad ffydd llawer mwy o fewn Cristnogaeth sy'n mynd yn ôl at ddilynwyr cyntaf Crist.

Un o'r trosiadau cyntaf ar ôl atgyfodiad Iesu - hyd yn oed cyn yr apostol Paul! - oedd eunuch Ethiopia. Mae'r cyfrif yn yr 8fed bennod o Ddeddfau'r Apostolion. Gofynnodd "angel yr Arglwydd" i Philip fynd i lawr ffordd unig i Gaza. Yno, cyfarfu â dyn pwerus o Ethiopia a ddaliodd swydd uchel yn llys y frenhines. Roedd y dyn eisoes wedi ymgolli mewn darn o lyfr Eseia pan ddaeth Philip, i gyfeiriad yr Ysbryd Glân, ato a dechrau sgwrs ag ef. Dechreuodd "gyda'r gair ysgrythur hwn a phregethodd efengyl Iesu iddo" (adnod 35). Yn fuan wedi hynny bedyddiwyd yr eunuch ac "aeth ar ei stryd yn hapus" (Luther 1984).

Mae ysgolheigion yn ystyried yr adroddiad hwn yn ddarlun hyfryd o sut mae'r efengyl yn ymledu i bennau'r byd. Mae hyn hefyd yn dangos ymrwymiad cynnar a chlir bod croeso i bobl o wahanol grwpiau ethnig, cenhedloedd, diwylliannau a chefndiroedd yn Nheyrnas Crist. Er nad yw’n sicr o gael ei brofi, mae rhai o’r traddodiadau Cristnogol cynnar yn priodoli lledaeniad newyddion da Iesu i eunuchiaid Ethiopia ar gyfandir Affrica.

Rwyf wrth fy modd yn astudio hanes amrywiol a bywiog addoliad Cristnogol ledled y byd oherwydd mae'n fy atgoffa o'n treftadaeth gyfoethog ac amrywiol. Rydym ni yn GCI hefyd yn rhan o'r traddodiad parhaus hwn. Mae Grace Communion International yn elwa'n fawr o undod amrywiaeth ein haelodaeth. Mae gennym eglwysi ledled y byd ac rydym yn profi twf byd-eang rhyfeddol a wnaed gan Dduw. Mewn ychydig flynyddoedd yn unig, rydym wedi croesawu 5.000 o aelodau newydd a 200 o gynulleidfaoedd newydd, gan gynnwys llawer o eglwysi ar gyfandir Affrica! Mae'n anhygoel sut y gellir uno pobl â gwahanol hunaniaethau ethnig, cenedlaethol a phrofiadau bywyd yn addoliad yr un Duw buddugoliaethus. Mae'n wirioneddol gryfhau'r eglwys os ydym yn gwerthfawrogi'r gwahanol roddion a datblygiadau hanesyddol yng nghorff Crist. Ein Duw ni yw'r un a'n galwodd i chwalu rhwystrau a gweithio dros undod yn yr Eglwys yn seiliedig ar ein bywyd newydd yn Iesu Grist.

Mewn diolchgarwch am gefnogaeth fy mrodyr a chwiorydd yng Nghrist,

Joseph Tkach

Präsident
CYFLWYNO CYMUNED GRACE


pdfUndod mewn amrywiaeth