Gorchmynnwch eich gweithredoedd i'r Arglwydd

432 gorchymyn i'r Arglwydd dy weithredoeddGyrrodd ffermwr ei lori gwely fflat ar y briffordd a gweld bod hitchhiker yn cario backpack trwm. Stopiodd a chynnig reid iddo yr oedd yr hitchhiker yn hapus i'w gymryd. Pan oedd wedi bod yn gyrru am gyfnod, sylwodd y ffermwr, wrth edrych yn y drych rearview, fod yr hitchhiker wedi'i orchuddio yn ardal y cargo, y backpack trwm yn dal i hongian o'i ysgwyddau. Stopiodd y ffermwr a gweiddi, "Hei, pam na wnewch chi dynnu'r sach gefn a'i roi ar y gwely?" "Mae hynny'n iawn," atebodd yr hitchhiker. «Nid oes raid i chi boeni amdanaf. Ewch â mi i'm cyrchfan a byddaf yn hapus ».

Mor hurt yw hynny! Ond mae gan lawer o Gristnogion yr agwedd hon. Maen nhw'n hapus i gael eu tywys yn yr “ambiwlans” sy'n mynd â nhw i'r nefoedd, ond nid ydyn nhw'n tynnu'r llwyth oddi ar eu hysgwyddau wrth yrru.

Mae hyn yn wahanol i'r gwir rydyn ni'n ei ddarganfod yn y Beibl - a bydd y gwir yn gwneud i'ch baich oleuo! Yn Diarhebion 16,3 Mae'r Brenin Solomon yn dangos i ni unwaith eto un o'i gerrig gemau disglair: "Ymrwymwch eich gweithredoedd i'r Arglwydd, a bydd eich prosiect yn llwyddo." Mae mwy i'r adnod hon na mynd ar drywydd bod yn Gristion dibwys. Mae "gorchymyn" yma yn llythrennol yn golygu "rholio i fyny". Mae'n ymwneud â throi peth oddi arnoch chi at rywun arall. Adroddiad yn 1. Mae Moses 29 yn ei gwneud hi'n glir. Daeth Jacob i ffynnon ar ei ffordd i Paddan-Aram, lle cyfarfu â Rachel. Roedd hi ac eraill eisiau dyfrio eu defaid, ond roedd carreg drom yn gorchuddio agoriad y ffynnon. Daeth Jacob i fyny a rholio’r garreg oddi arni

Agor y ffynnon »(adnod 10) a dyfrio'r defaid. Mae'r gair Hebraeg "wallowed" yma yr un fath â "gorchymyn" yn Diarhebion 16,3. Mae'r mynegiant o dreiglo yn yr ystyr o rolio baich ar Dduw hefyd yn Salm 37,5 a 55,23 i ddod o hyd. Mae'n cynrychioli dibyniaeth lwyr ar Dduw. Ysgrifennodd yr apostol Pedr ar ffurf debyg: «Eich holl ofalon

taflu arno; oherwydd ei fod yn gofalu amdanoch chi »(1. Petrus 5,7). Mae'r gair Groeg am "daflu" yn golygu yn ei hanfod yr un peth â'r gair "to command" yn Hebraeg, sydd hefyd yn cael ei gyfieithu fel "to roll or to throw (to)". Mae hon yn weithred ymwybodol ar ein rhan ni. Rydym hefyd yn dod o hyd i'r gair "i daflu" yn y cyfrif am fynediad Iesu i Jerwsalem wrth reidio asyn

- "a thaflu eu dillad ar y llenwad" (Luc 19,35). Taflwch beth bynnag sy'n eich poeni ar gefn ein Harglwydd. Bydd yn gofalu amdano oherwydd ei fod yn gofalu amdanoch chi.

Allwch chi ddim maddau i rywun? Taflwch ef at Dduw! Wyt ti'n flin? Taflwch ef at Dduw! Ydych chi'n ofnus? Taflwch hwn ar dduw! Wedi blino ar anghyfiawnderau yn y byd hwn? Taflwch hwn ar dduw! Ydych chi'n delio â pherson anodd? Taflwch y baich ar Dduw! Ydych chi wedi cael eich cam-drin? Taflwch ef at Dduw! Ydych chi'n anobeithiol? Taflwch ef at Dduw! Ond nid dyna'r cyfan. Mae gwahoddiad Duw i “daflu ato” yn ddiamod. Ysgrifennodd Solomon, beth bynnag a wnawn, y gallwn daflu at Dduw. Taflwch bopeth ar Dduw yn ystod eich taith trwy fywyd - pob un o'ch cynlluniau, eich gobeithion a'ch breuddwydion. Pan fyddwch chi'n taflu popeth at Dduw, nid ydych chi'n ei wneud yn eich meddwl yn unig. Mewn gwirionedd gwnewch hynny. Rhowch eich meddyliau mewn geiriau. Siaradwch â duw. Byddwch yn benodol: “Gwnewch eich ceisiadau yn hysbys i Dduw” (Philipiaid 4,6). Dywedwch wrtho, "Rwy'n poeni am ..." "Fe'ch trosglwyddaf i chi. Eich un chi ydyw. Dydw i ddim yn gwybod beth i wneud". Mae gweddi yn sefydlu perthynas ac mae Duw yn fawr iawn eisiau inni droi ato. Mae am i ni rannu ein bywydau gydag ef. Mae am eich adnabod chi trwy'ch hun! Mae Duw eisiau gwrando arnoch chi - beth yw meddwl!

Weithiau cyfieithir y gair "to command" fel "i ymddiried" yn yr Hen Destament. Mae'r Beibl Ymhelaethu yn cyfieithu Diarhebion 16,3 fel a ganlyn: "Rholiwch [neu gastiwch] eich gweithredoedd ar yr Arglwydd [gorchymyn iddyn nhw / ymddiriedwch nhw yn llwyr iddo]." Beth bynnag ydyw, ymddiriedwch iddo. Rholiwch ef arno. Ymddiried yn Nuw y bydd yn gofalu amdano ac yn gwneud beth bynnag yw ei ewyllys. Gadewch ef iddo a chadwch yn dawel. Beth fydd yn digwydd yn y dyfodol? Bydd Duw "yn gweithio allan eich cynlluniau". Bydd yn siapio ein dyheadau, ein hewyllysiau, a'n cynlluniau fel bod popeth mewn cytgord â'i ewyllys, a bydd yn gosod ei ddymuniadau yn ein calonnau er mwyn iddyn nhw ddod yn rhai i ni (Salm 3 Cor7,4).

Tynnwch y llwyth oddi ar eich ysgwyddau. Mae Duw yn ein gwahodd i roi popeth arno. Yna gallwch fod â hyder a heddwch mewnol, bydd eich cynlluniau, eich dymuniadau a'ch pryderon yn cael eu cyflawni mewn rhyw ffordd oherwydd eu bod yn unol â dymuniadau Duw. Dyma wahoddiad na ddylech ei wrthod!      

gan Gordon Green


pdfGorchmynnwch eich gwaith i'r Arglwydd