BYR MEDDWL


Dewch fel y mae!

152 dewch y ffordd yr ydych chi

Byddai Billy Graham yn aml yn defnyddio ymadrodd i annog pobl i dderbyn yr iachawdwriaeth sydd gennym yn Iesu: Dywedodd, “Dewch fel yr ydych chi!” Mae'n ein hatgoffa bod Duw yn gweld popeth: ein gorau a'n gwaethaf ac mae'n dal i garu ni. Mae'r alwad i "ddod fel yr ydych chi" yn adlewyrchiad o eiriau'r Apostol Paul:

“Oherwydd bu farw Crist drosom yn annuwiol hyd yn oed pan oeddem yn wan. Prin fod unrhyw un yn marw er mwyn dyn cyfiawn; er mwyn daioni gall fentro'i fywyd. Ond mae Duw yn dangos ei gariad tuag atom ni yn y ffaith bod Crist wedi marw droson ni pan oedden ni'n dal yn bechaduriaid ”(Rhufeiniaid 5,6-un).

Nid yw llawer o bobl heddiw hyd yn oed yn meddwl o ran pechod. Mae ein cenhedlaeth fodern ac ôl-fodern yn meddwl mwy o ran teimlad o "wacter", "anobaith" neu "oferedd", ac maen nhw'n gweld achos eu brwydr fewnol mewn teimlad o israddoldeb. Efallai y byddan nhw'n ceisio caru eu hunain fel ffordd o ddod yn annwyl, ond yn fwy tebygol na pheidio, maen nhw'n teimlo eu bod nhw wedi gwisgo allan yn llwyr, wedi torri, ac na fyddan nhw byth yn gyfan. Nid yw Duw yn ein diffinio yn ôl ein diffygion a'n methiannau; mae'n gweld ein bywyd cyfan. Y drwg fel y da ac mae'n ein caru'n ddiamod. Hyd yn oed os nad yw'n anodd i Dduw ...

Darllenwch fwy ➜

Yn rhy dda i fod yn wir

236 ni chewch unrhyw beth am ddimNid yw'r mwyafrif o Gristnogion yn credu'r efengyl - maen nhw'n meddwl mai dim ond os yw'n cael ei ennill trwy ffydd a bywyd moesol gadarn y gellir cael iachawdwriaeth. "Nid ydych chi'n cael unrhyw beth am ddim mewn bywyd." “Os yw’n swnio’n rhy dda i fod yn wir, yna mae’n debyg nad yw’n wir chwaith.” Mae’r ffeithiau adnabyddus hyn am fywyd yn cael eu morthwylio i bob un ohonom drosodd a throsodd trwy brofiadau personol. Ond mae'r neges Gristnogol yn dal yn ei herbyn. Mae'r efengyl yn wirioneddol fwy na hardd. Mae'n cynnig anrheg.

Fe wnaeth y diweddar ddiwinydd Trinitaraidd Thomas Torrence ei roi fel hyn: "Bu farw Iesu Grist ar eich rhan yn union oherwydd eich bod yn bechadurus ac yn gwbl annheilwng ohono a thrwy hynny wedi gwneud eich un chi, hyd yn oed cyn ac yn annibynnol ar eich ffydd ynddo. Mae wedi eich rhwymo drwyddo gymaint. ei gariad na fydd byth yn gollwng gafael arnoch chi. Hyd yn oed os byddwch chi'n ei wrthod ac yn anfon eich hun i uffern, ni fydd ei gariad byth yn dod i ben ". (Cyfryngu Crist, Colorado Springs, CO: Helmers & Howard, 1992, 94).

Yn wir, mae hynny'n swnio'n rhy dda i fod yn wir! Efallai dyna pam nad yw'r mwyafrif o Gristnogion yn ei gredu mewn gwirionedd. Efallai mai dyna pam mae'r rhan fwyaf o Gristnogion o'r farn bod iachawdwriaeth ar gael i'r rhai sy'n gallu gwneud hynny trwy ffydd a ...

Darllenwch fwy ➜