Pa bryd y cawsoch eich achub?

715 pa bryd y trowyd hwyntCyn i Iesu gael ei groeshoelio, roedd Pedr yn cerdded, yn bwyta, yn byw, ac yn sgwrsio â Iesu am o leiaf dair blynedd. Ond pan ddaeth i law, gwadodd Pedr ei Arglwydd yn ffyrnig deirgwaith. Ffodd ef a disgyblion eraill y noson y cafodd Iesu ei arestio, a gadawsant ef i gael ei groeshoelio. Dri diwrnod yn ddiweddarach, ymddangosodd y Crist atgyfodedig i'r union ddisgyblion hynny a oedd wedi ei wadu ac wedi rhedeg i ffwrdd. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach cyfarfu â Pedr a'r disgyblion eraill tra oeddent yn bwrw eu rhwydi o'u cwch pysgota a'u gwahodd i frecwast ar y lan.

Er gwaethaf anwadalwch Pedr a’r disgyblion, ni pheidiodd Iesu â bod yn ffyddlon iddyn nhw. Pe bai’n rhaid inni nodi’r union amser y cafodd Peter dröedigaeth, sut y byddem yn ateb y cwestiwn hwnnw? A gafodd ei achub pan ddewisodd Iesu ef gyntaf yn ddisgybl? Ai pan ddywedodd Iesu, "Ar y graig hon yr adeiladaf fy eglwys?" Neu pan ddywedodd Pedr wrth Iesu: Ti yw'r Crist, Mab y Duw byw? A gafodd ei achub y foment y credai yn atgyfodiad Iesu? Ai pan ymddangosodd Iesu i'r disgyblion ar y lan ac yna gofynnodd i Pedr a ydych chi'n fy ngharu i? Neu ai ar y Pentecost y llanwyd y fintai â'r Ysbryd Glân? Neu a oedd yn ddim o hynny?

Yn un peth rydyn ni'n ei wybod, mae'r Pedr rydyn ni'n ei weld yn Acts yn bendant yn gredwr dewr a digyfaddawd. Ond nid yw'n hawdd pennu pryd yn union y digwyddodd y trosiad. Ni allwn ddweud iddo ddigwydd adeg y bedydd. Yr ydym yn cael ein bedyddio am ein bod yn credu, nid cyn i ni gredu. Ni allwn hyd yn oed ddweud ei fod yn digwydd ar ddechrau ffydd, oherwydd nid ein ffydd sy'n ein hachub, Iesu sy'n ein hachub.

Mae Paul yn ei roi fel hyn yn y llythyr at yr Effesiaid: “Ond Duw, sy'n gyfoethog mewn trugaredd, yn ei gariad mawr yr hwn a'n carodd ni, a'n gwnaeth ni'n fyw gyda Christ, hyd yn oed pan oeddem yn feirw mewn pechodau – trwy ras yr wyt wedi achub, ac efe a’n cyfododd gyda ni ac a’n gosododd yn y nef yng Nghrist Iesu, fel y gallai yn yr oesoedd i ddod ddangos golud mawr ei ras trwy ei garedigrwydd tuag atom yng Nghrist Iesu. Canys trwy ras yr ydych yn gadwedig trwy ffydd, a hyny nid o honoch eich hunain : rhodd Duw ydyw, nid o weithredoedd, rhag i neb ymffrostio" (Effesiaid 2,4-un).

Y gwir yw bod ein hiachawdwriaeth wedi ei sicrhau gan Iesu 2000 o flynyddoedd yn ôl. Fodd bynnag, o sylfaen y byd, ymhell cyn y gallem hyd yn oed wneud penderfyniad, cynigiodd Duw Ei ras inni yn Ei waith i dderbyn Iesu yn ei ffydd (Ioan). 6,29). Oherwydd nid yw ein ffydd yn ein hachub nac yn achosi i Dduw newid ei feddwl amdanom. Mae Duw bob amser wedi ein caru ni ac ni fydd byth yn stopio ein caru ni. Cawn ein hachub trwy ei ras am un rheswm yn unig, am ei fod Ef yn ein caru ni. Y pwynt yw, pan rydyn ni'n credu yn Iesu, rydyn ni'n gweld am y tro cyntaf sut mae pethau mewn gwirionedd a beth rydyn ni ei angen. Iesu, ein Gwaredwr personol a'n Gwaredwr. Rydyn ni'n profi'r gwirionedd bod Duw yn ein caru ni, eisiau ni yn ei deulu ac eisiau i ni fod yn unedig yn Iesu Grist. Yr ydym o'r diwedd yn rhodio yn y goleuni, gan ddilyn dechreuwr a pherffeithydd ein ffydd, Dechreuwr iachawdwriaeth dragywyddol. Mae hyn yn wir yn newyddion da! Pa bryd y cawsoch eich achub?

gan Joseph Tkach