Mae Iesu'n byw!

534 jesus yn bywPe gallech chi ddewis un darn yn unig sy'n crynhoi'ch bywyd Cristnogol cyfan, pa un fyddai hynny? Efallai yr adnod hon a ddyfynnwyd fwyaf: "Oherwydd felly yr oedd Duw yn caru'r byd fel y rhoddodd ei uniganedig Fab, na ddylai pawb sy'n credu ynddo ddifetha, ond cael bywyd tragwyddol?" (Ioan 3:16). Dewis da! I mi, yr adnod ganlynol yw'r peth pwysicaf y mae'r Beibl yn ei gyfanrwydd yn ei nodi: "Yn y diwrnod hwnnw byddwch chi'n gwybod fy mod i yn fy Nhad a'ch bod chi ynof fi a minnau ynoch chi" (Ioan 14,20).

Y noson cyn ei farwolaeth, dywedodd Iesu nid yn unig wrth ei ddisgyblion y byddai'r Ysbryd Glân yn cael ei roi iddyn nhw “ar y diwrnod hwnnw”, ond fe siaradodd sawl gwaith hefyd am yr hyn a fyddai'n digwydd trwy ei farwolaeth, ei atgyfodiad a'i esgyniad. Mae rhywbeth mor anhygoel ar fin digwydd, rhywbeth mor anhygoel, rhywbeth mor ddirdynnol fel nad yw'n ymddangos yn bosibl. Beth mae'r tair brawddeg fach hyn yn ei ddysgu inni?

Ydych chi'n sylweddoli bod Iesu yn ei Dad?

Mae Iesu'n byw trwy'r Ysbryd Glân mewn perthynas agos atoch, unigryw ac arbennig iawn gyda'i Dad. Mae Iesu'n byw yng nghroth ei dad! "Ni welodd neb Dduw erioed; yr unig un sy'n Dduw ac sydd ym mynwes y Tad sydd wedi'i gyhoeddi" (Ioan 1,18). Mae un ysgolhaig yn ysgrifennu: "Mae bod yng nghlip rhywun yn golygu bod yng nghofleidiad rhywun, cael eich llenwi â'r gofal a'r gofal cariadus mwyaf personol gan rywun". Mae Iesu'n iawn yno: "Yng nghroth ei Dad nefol".

Ydych chi'n sylweddoli eich bod chi yn Iesu?

«Ti ynof fi!» Tri gair bach syfrdanol. Ble mae jesws Fe wnaethon ni ddysgu bod ganddo berthynas wirioneddol a llawen gyda'i Dad Nefol. Ac yn awr mae Iesu'n dweud ein bod ni ynddo fe, yn union fel mae'r canghennau yn y winwydden (Ioan 15,1-8fed). Ydych chi'n deall beth mae hynny'n ei olygu? Rydyn ni yn yr un berthynas ag Iesu gyda'i Dad. Nid ydym yn edrych ymlaen o'r tu allan yn ceisio darganfod sut i ddod yn rhan o'r berthynas arbennig hon. Rydym yn rhan ohono. Beth yw pwrpas hyn mewn gwirionedd? Sut digwyddodd y cyfan? Gadewch i ni edrych yn ôl ychydig.

Mae'r Pasg yn flynyddol yn ein hatgoffa o farwolaeth, claddedigaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Ond nid stori Iesu yn unig yw hon, eich stori chi hefyd! Dyma stori pob un ohonyn nhw oherwydd mai Iesu oedd ein dirprwy a'n dirprwy. Pan fu farw, bu farw pob un ohonom gydag ef. Pan gafodd ei gladdu, fe'n claddwyd ni i gyd gydag ef. Pan gododd i fywyd gogoneddus newydd, fe godon ni i gyd i'r bywyd hwnnw (Rhufeiniaid 6,3-14). Pam bu farw Iesu? "Oherwydd i Grist hefyd ddioddef unwaith am bechodau, y cyfiawn dros yr anghyfiawn, er mwyn iddo eich arwain at Dduw, a'i ladd yn ôl y cnawd, ond ei wneud yn fyw yn ôl yr ysbryd" (1. Petrus 3,18).

Yn anffodus, mae llawer o bobl yn dychmygu Duw fel hen ddyn unig sy'n byw yn rhywle yn y nefoedd ac yn edrych arnom o bell. Ond mae Iesu'n dangos i ni yn union i'r gwrthwyneb. Oherwydd ei gariad mawr, fe unodd Iesu ni ag ef ei hun a dod â ni i bresenoldeb y Tad trwy'r Ysbryd Glân. "A phan af i baratoi'r lle i chi, fe ddof eto a mynd â chi ataf, er mwyn i chi hefyd fod lle rydw i" (Ioan 14,3). A wnaethoch chi sylwi nad oes unrhyw sôn am unrhyw beth y mae'n rhaid i ni ei wneud neu ei gyflawni er mwyn mynd i mewn i'w bresenoldeb? Nid yw'n ymwneud â dilyn rheolau a rheoliadau i sicrhau ein bod yn ddigon da. Rydyn ni eisoes: "Fe gododd ni gyda ni a'n sefydlu yn y nefoedd yng Nghrist Iesu" (Effesiaid 2,6). Mae'r berthynas arbennig, unigryw ac agos-atoch hon sydd gan Iesu gyda'r Tad trwy'r Ysbryd Glân am bob tragwyddoldeb wedi dod yn hygyrch i bawb. Erbyn hyn mae ganddyn nhw gysylltiad mor agos â Duw ag y gallan nhw fod a gwnaeth Iesu’r berthynas agos hon yn bosibl.

Ydych chi'n gweld bod Iesu ynoch chi?

Mae eich bywyd werth cymaint mwy nag y gallwch chi erioed ei ddychmygu! Nid yn unig ydych chi yn Iesu, ond mae Ef hefyd ynoch chi. Mae wedi ehangu ynoch chi ac yn trigo ynoch chi. Mae'n bresennol yn eich bywyd bob dydd, yn eich calon, eich meddyliau a'ch perthnasoedd. Mae Iesu'n cymryd siâp ynoch chi (Galatiaid 4:19). Pan ewch chi trwy gyfnodau anodd, mae Iesu'n mynd trwyddynt ynoch chi a gyda chi. Ef yw'r cryfder ynoch chi pan ddaw dicter eich ffordd. Mae yn unigrywiaeth, gwendid a breuder pob un ohonom ac mae'n hapus bod ei gryfder, ei lawenydd, ei amynedd, ei faddeuant yn cael ei fynegi ynom a'i fod yn dangos ei hun trwom ni i bobl eraill. Dywedodd Paul: "Oherwydd Crist yw fy mywyd a marwolaeth yw fy ennill" (Philipiaid 1,21). Mae'r gwirionedd hwn yn berthnasol i chi hefyd: Ef yw eich bywyd ac felly mae'n werth ildio ar eich hun drosto. Hyderwch mai ef yw pwy ydyw ynoch chi.

Mae Iesu ynoch chi ac rydych chi ynddo ef! Rydych chi yn yr awyrgylch hwn ac yno fe welwch olau, bywyd a maeth a fydd yn eich cryfhau. Mae'r awyrgylch hwn ynoch chi hefyd, hebddo ni allech fodoli a byddech chi'n marw. Rydyn ni yn Iesu ac mae e ynom ni. Mae'n awyrgylch, ein bywyd cyfan.

Yn y weddi offeiriadol uchel, mae Iesu’n egluro’r undod hwn hyd yn oed yn fwy manwl gywir. "Rwy'n sancteiddio fy hun drostyn nhw, er mwyn iddyn nhw hefyd gael eu sancteiddio yn y gwir. Rwy'n gweddïo nid yn unig drostyn nhw, ond hefyd dros y rhai a fydd yn credu ynof fi trwy eu gair eu bod i gyd yn un. Fel chi, dad" Os ydych chi ynof fi ac yr wyf ynoch chwi, gadewch iddynt fod ynom hefyd, fel y gall y byd gredu ichi anfon ataf. Ac yr wyf wedi rhoi iddynt y gogoniant a roddaist imi, er mwyn iddynt fod yn un tebyg. "yr ydym yn un. , Myfi ynddynt hwy a chithau ynof fi, er mwyn iddynt fod yn berffaith un ac efallai y bydd y byd yn gwybod eich bod wedi fy anfon a'u caru fel yr ydych yn fy ngharu i "(Ioan 17,19-un).

A ydych chi, annwyl ddarllenydd, yn cydnabod eich undod yn Nuw ac undod Duw ynoch chi? Dyma'ch cyfrinach a'ch anrheg fwyaf. Dychwelwch eich cariad at Dduw gyda'ch diolchgarwch!

gan Gordon Green