Perthynas Duw â'i bobl

410 perthynas duw â'i boblPan oedd dyn eisiau mabwysiadu plentyn mewn cymdeithasau llwythol hynafol, dywedodd y geiriau canlynol mewn seremoni syml: «Byddaf yn dad iddo a bydd yn dod yn fab i mi. »Yn ystod y seremoni briodas, siaradwyd ymadrodd tebyg:« Hi yw fy ngwraig a fi yw ei gŵr ». Ym mhresenoldeb tystion, adroddwyd am y berthynas a oedd ganddynt â'i gilydd a thrwy'r geiriau hyn fe'i datganwyd yn swyddogol ddilys.

Fel mewn teulu

Pan oedd Duw eisiau mynegi ei berthynas ag Israel hynafol, roedd weithiau'n defnyddio geiriau tebyg: "Myfi yw tad Israel ac Effraim yw fy mab cyntaf-anedig" (Jeremeia 31,9). Ar gyfer hyn defnyddiodd eiriau sy'n disgrifio perthynas - fel perthynas rhieni a phlant. Mae Duw hefyd yn defnyddio priodas i ddisgrifio'r berthynas: "Yr un a'ch gwnaeth chi yw eich gŵr ... fe'ch galwodd ato fel menyw" (Eseia 54,5-6). «Rwyf am gael eich dyweddïo â chi am bob tragwyddoldeb» (Hosea 2,21).

Yn llawer amlach mae'r berthynas yn cael ei llunio fel a ganlyn: "Chi fydd fy mhobl a byddaf yn Dduw i chi." Yn Israel hynafol, roedd y gair "pobl" yn golygu perthnasoedd cryf â'i gilydd. Pan ddywedodd Ruth wrth Naomi: "Eich pobl chi yw fy mhobl i" (Ruth 1,16), addawodd ymrwymo i berthynas newydd a pharhaol. Esboniodd ble roedd hi'n perthyn nawr. Cadarnhad yn Times of Doubt Pan fydd Duw yn dweud, “Ti yw fy mhobl i,” mae ef (fel Ruth) yn pwysleisio'r berthynas yn fwy na'r perthyn. «Rwy'n rhwym i chi, rydych chi fel teulu i mi». Mae Duw yn dweud hyn yn llawer amlach yn llyfrau'r proffwydi nag yn yr holl ysgrythurau blaenorol gyda'i gilydd.

Pam mae hyn yn cael ei ailadrodd mor aml? Oherwydd diffyg teyrngarwch Israel a wnaeth y berthynas yn amheus. Roedd Israel wedi anwybyddu ei gyfamod â Duw ac wedi addoli duwiau eraill. Felly, caniataodd Duw i'r llwythau gogleddol gael eu goresgyn gan Assyria a'r bobl i gael eu cludo i ffwrdd. Roedd mwyafrif y proffwydi o'r Hen Destament yn byw ychydig cyn concwest cenedl Jwda a'i ffordd i gaethwasiaeth gan y Babiloniaid.

Roedd pobl yn meddwl tybed. A yw popeth drosodd? A wrthododd Duw ni? Ailadroddodd y proffwydi yn hyderus: Na, nid yw Duw wedi ildio arnom. Ni yw ei bobl o hyd ac ef yw ein Duw ni o hyd. Roedd y proffwydi yn rhagweld adferiad cenedlaethol: byddai pobl yn dychwelyd i'w gwlad ac, yn bwysicaf oll, yn dychwelyd at Dduw. Defnyddir y ffurflen yn y dyfodol yn aml: "Chi fydd fy mhobl a fi fydd eich Duw chi". Ni wrthododd Duw hwy; bydd yn adfer y berthynas. Bydd yn gwneud hyn a bydd yn well nag yr oedd.

Neges y proffwyd Eseia

"Fe wnes i fagu a gofalu am blant a thrwof fi gwnaethon nhw rywbeth, ond fe wnaethant droi cefn arnaf," meddai Duw trwy Eseia. "Maen nhw wedi troi cefn ar yr Arglwydd, wedi gwrthod Sanct Israel a'i ymwrthod" (Eseia 1,2 u. 4; Bywyd newydd). Y canlyniad oedd i'r bobl gael eu cymryd yn garcharorion. "Dyma pam mae'n rhaid i'm pobl fynd i ffwrdd, oherwydd maen nhw heb ddeall" (Eseia 5,13; Bywyd newydd).

Roedd yn ymddangos bod y berthynas drosodd. "Rydych chi wedi bwrw allan eich pobl, tŷ Jacob," rydyn ni'n darllen yn Eseia 2,6. Fodd bynnag, ni ddylai hyn fod yn wir am byth: "Peidiwch ag ofni, fy mhobl sy'n byw yn Seion ... Oherwydd dim ond ychydig amser cyn y bydd fy anghyfiawnder yn dod i ben" (10,24-25). "Israel, nid anghofiaf di!" (4ydd4,21). "Oherwydd mae'r Arglwydd wedi cysuro ei bobl ac wedi trueni am ei gystuddiol" (49,13).

Soniodd y proffwydi am ddychwelyd enfawr: "Oherwydd bydd yr Arglwydd yn trugarhau wrth Jacob ac yn dewis Israel eto ac yn eu rhoi yn eu gwlad" (Gen.4,1). «Rwyf am ddweud i'r gogledd: rhowch ef i mi! Ac i'r de: peidiwch â dal yn ôl! Dewch yma fy meibion ​​o bell a fy merched o ddiwedd y ddaear ”(43,6). "Bydd fy mhobl yn byw mewn dolydd heddychlon, mewn anheddau diogel ac mewn tawelwch balch" (32,18). "Bydd yr Arglwydd Dduw yn sychu'r dagrau o bob wyneb ... Bryd hynny dywedir:" Wele, dyma ein Duw, yr oeddem yn gobeithio ein helpu "(Ex5,8-9). A dywedodd Duw wrthyn nhw: "Ti yw fy mhobl i" (Deut1,16). "Ti yw fy mhobl i, meibion ​​nad ydyn nhw'n ffug" (63,8).

Mae yna newyddion da, nid yn unig i Israel, ond i bawb: "Bydd dieithriaid yn ymuno â nhw ac yn glynu wrth dŷ Jacob" (Gen.4,1). "Ni ddylai'r dieithryn sydd wedi troi at yr Arglwydd ddweud: Bydd yr Arglwydd yn fy nghadw ar wahân i'w bobl" (Deut6,3). "Bydd Arglwydd y Lluoedd yn paratoi pryd tew i'r holl bobloedd ar y mynydd hwn" (Ex5,6). Byddan nhw'n dweud: "Dyma'r Arglwydd ... gadewch inni lawenhau a llawenhau yn ei iachawdwriaeth" (Ex5,9).

Neges y proffwyd Jeremeia

Mae Jeremeia yn cyfuno lluniau’r teulu: «Meddyliais: Sut ydw i am eich dal fel petaech yn fab i mi, a rhoi’r wlad annwyl ichi ... roeddwn yn meddwl y byddech chi wedyn yn fy ngalw’n“ Annwyl Dad ”a pheidio â gadael fi. Ond nid yw tŷ Israel wedi bod yn ffyddlon i mi, yn union fel nad yw dynes yn ffyddlon oherwydd ei chariad, medd yr Arglwydd »(Jeremeia 3,19-20). "Ni wnaethant gadw fy nghyfamod, er mai fi oedd eu meistr [gŵr] ar unwaith" (31,32). Yn y dechrau, proffwydodd Jeremeia y byddai'r berthynas yn dod i ben: «Nid ydych chi'n perthyn i'r Arglwydd! Maen nhw'n fy nirmygu, medd yr Arglwydd, tŷ Israel a thŷ Jwda »((5,10-11). "Rwyf wedi cosbi Israel am ei godineb a'i rhyddhau a rhoi llythyr ysgariad iddi" (3,8). Fodd bynnag, nid yw hwn yn wrthodiad parhaol. «Onid yw Effraim yn fab annwyl i ac yn blentyn annwyl i mi? Oherwydd mor aml ag yr wyf yn ei fygwth, rhaid imi ei gofio; am hynny y mae fy nghalon yn torri i drugarhau wrtho, medd yr Arglwydd »(31,20). "Pa mor hir ydych chi am fynd ar gyfeiliorn, rydych chi'n ailnegodi merch?" (31,22). Addawodd y byddai'n eu hadfer: "Byddaf yn casglu gweddillion fy braidd o'r holl wledydd yr wyf wedi'u bwrw" (Ex3,3). "Mae'r amser yn dod, meddai'r Arglwydd, y byddaf yn troi tynged fy mhobl Israel a Jwda, medd yr Arglwydd" (30,3: 3). "Wele, mi a'u dygaf allan o wlad y gogledd, a chasglaf hwy o bennau'r ddaear" (1,8). "Fe faddeuaf iddynt am eu hanwiredd ac ni fyddaf byth yn cofio eu pechod" (31,34). "Ni fydd Israel a Jwda yn weddwon, wedi'u gwrthod gan eu Duw, Arglwydd y Lluoedd" (Deut1,5). Mae'n bwysig iawn y bydd Duw yn eu newid fel y byddant yn ffyddlon: «Dychwelwch, byddwch yn apostate plant, a byddaf yn eich iacháu rhag eich anufudd-dod» (3,22). "Rydw i eisiau rhoi calon iddyn nhw y dylen nhw fy adnabod mai fi yw'r Arglwydd" (Ex4,7).

"Rydw i eisiau rhoi fy nghyfraith yn eu calonnau ac ysgrifennu yn eu meddyliau" (31,33). "Rydw i eisiau rhoi'r un ystyr iddyn nhw a'r un ymddygiad ... ac rydw i eisiau rhoi ofn arna i yn eu calonnau, fel na fyddan nhw'n fy ngadael" (32,39-40). Mae Duw yn addo adnewyddu eu perthynas, sy'n gyfystyr â gwneud cyfamod newydd â nhw: "Dylent fod yn bobl i mi ac rwyf am fod yn Dduw iddynt" (24,7; 30,22; 31,33; 32,38). "Rydw i eisiau bod yn Dduw holl deuluoedd Israel a nhw fydd fy mhobl i" (31,1). "Rydw i eisiau gwneud cyfamod newydd â thŷ Israel a gyda thŷ Jwda" (31,31). "Rwyf am wneud cyfamod tragwyddol â nhw na fyddaf yn peidio â'u gwneud yn dda" (32,40).

Gwelodd Jeremeia y byddai'r Cenhedloedd hefyd yn eu plith: «Yn erbyn fy holl gymdogion drygionus sy'n cyffwrdd â'r etifeddiaeth yr wyf wedi'i dosbarthu i'm pobl Israel: Wele, byddaf yn eu dadwreiddio o'u gwlad ac yn rhwygo tŷ Jwda o'u plith. ... A dylai ddigwydd pan fyddant yn dysgu oddi wrth fy mhobl i dyngu wrth fy enw: Fel mae'r Arglwydd yn byw! ... felly byddant yn trigo yng nghanol fy mhobl "(12,14-un).

Mae gan y proffwyd Eseciel neges debyg

Mae'r proffwyd Eseciel hefyd yn disgrifio perthynas Duw ag Israel fel priodas: «Ac mi wnes i basio chi ac edrych arnat ti, ac wele'r amser yn dy woo di. Felly mi wnes i ledaenu fy mantell drosoch chi a gorchuddio'ch noethni. A thyngais i chi a gwneud cyfamod â chi, medd yr Arglwydd Dduw, y dylech chi fod yn eiddo i mi »(Eseciel 16,8). Mewn cyfatebiaeth arall, mae Duw yn disgrifio'i hun fel bugail: "Wrth i fugail geisio ei ddefaid pan fyddant ar goll o'i braidd, felly byddaf yn ceisio fy defaid ac yn eu hachub o'r holl fannau lle cawsant eu gwasgaru" (34,12-13). Yn ôl y gyfatebiaeth hon, mae'n addasu'r geiriau am berthynas: "Ti fydd fy braidd, praidd fy mhorfa, a byddaf yn Dduw i chi" (34,31). Mae'n darogan y bydd y bobl yn dychwelyd o alltudiaeth a bydd Duw yn newid eu calonnau: «Rydw i eisiau rhoi calon arall iddyn nhw a rhoi ysbryd newydd iddyn nhw, ac rydw i eisiau tynnu'r galon garreg o'u corff a rhoi calon iddyn nhw wedi'i gwneud o gnawd ag ef maen nhw'n cerdded yn fy ngorchmynion ac yn cadw fy archebion ac yn eu gwneud yn unol â hynny. A dylen nhw fod yn bobl i mi ac rydw i eisiau bod yn Dduw iddyn nhw »((11,19-20). Disgrifir y berthynas hefyd fel cyfamod: "Rwyf am gofio fy nghyfamod, a wneuthum gyda chi yn nyddiau eich ieuenctid, ac rwyf am sefydlu cyfamod tragwyddol gyda chi" (Gen.6,60). Bydd hefyd yn trigo yn eu plith: "Byddaf yn trigo yn eu plith ac yn Dduw iddyn nhw a byddan nhw'n bobl i mi" (37,27). «Byddaf yn byw yma am byth ymhlith yr Israeliaid. Ac ni fydd tŷ Israel bellach yn halogi fy enw sanctaidd ”(43,7).

Neges y proffwydi bach

Mae'r proffwyd Hosea hefyd yn disgrifio toriad yn y berthynas: "Nid chi yw fy mhobl, felly nid wyf am fod yn eiddo i chi chwaith" (Hosea 1,9). Yn lle'r geiriau arferol am briodas, mae'n defnyddio geiriau ysgariad: "Nid hi yw fy ngwraig ac nid fi yw ei gŵr!" (2,4). Ond fel y digwyddodd eisoes gydag Eseia a Jeremeia, gor-ddweud yw hwn. Mae Hosea yn ychwanegu’n gyflym nad yw’r berthynas drosodd: «Yna, meddai’r Arglwydd, byddwch yn fy ngalw» Fy ngŵr «... rwyf am gael fy ymgysylltu â chi am bob tragwyddoldeb» (2,18 u. 21). «Rwyf am drugarhau wrth Lo-Ruhama [y rhai heb eu caru], a dywedaf wrth Lo-Ammi [nid fy mhobl]:" Chi yw fy mhobl i ", a byddant yn dweud:" Ti yw fy Nuw. "2,25). «Fel hyn byddaf yn gwella eu apostasi eto; Byddwn wrth fy modd yn ei charu; canys troir fy dicter oddi wrthynt "(14,5).

Mae'r proffwyd Joel yn dod o hyd i eiriau tebyg: "Yna bydd yr Arglwydd yn genfigennus am ei wlad ac yn sbario'i bobl" (Joel 2,18). «Ni fydd cywilydd ar fy mhobl mwyach» ((2,26). Mae'r proffwyd Amos hefyd yn ysgrifennu: "Byddaf yn troi caethiwed fy mhobl Israel" (Am 9,14).

«Bydd yn trugarhau wrthym eto», ysgrifennodd y proffwyd Micah. "Byddwch yn ffyddlon i Jacob ac yn dangos gras i Abraham, wrth ichi dyngu at ein tadau hen" (Mi. 7,19-20). Mae’r proffwyd Sechareia yn cynnig crynodeb da: “Llawenhewch a byddwch yn hapus, ferch Seion! Oherwydd wele, yr wyf yn dod ac yn trigo gyda chwi, medd yr Arglwydd »(Sechareia 2,14). “Wele, mi adbrynfaf fy mhobl allan o'r wlad yn erbyn y codiad ac allan o'r wlad yn erbyn machlud yr haul, a dof â hwy adref i drigo yn Jerwsalem. A byddant yn bobl i mi a byddaf yn Dduw iddynt mewn ffyddlondeb a chyfiawnder »((8,7-un).

Yn llyfr olaf yr Hen Destament mae'r proffwyd Malachi yn ysgrifennu: «Byddan nhw, meddai Arglwydd y Lluoedd, yn eiddo i mi ar y diwrnod y gwnaf, a byddaf yn trugarhau wrth i ddyn drueni ar ei fab sydd a yw ef yn gwasanaethu »(Mal 3,17).

gan Michael Morrison


pdfPerthynas Duw â'i bobl