Y darn arian coll

674 dameg y geiniog gollYn Efengyl Luc rydyn ni'n dod o hyd i stori lle mae Iesu'n siarad am sut brofiad yw pan mae rhywun yn edrych yn daer am rywbeth y mae wedi'i golli. Hanes y geiniog goll yw hi:
“Neu mae’n debyg bod gan fenyw ddeg drachma ac y byddai’n colli un.” Dracma o Wlad Groeg oedd y drachma a oedd tua gwerth y denarius Rhufeinig, neu oddeutu ugain ffranc. 'Oni fyddai hi'n cynnau lamp a throi'r tŷ cyfan wyneb i waered nes iddi ddod o hyd iddi? A phe bai hi wedi dod o hyd i'r geiniog hon, oni fyddai hi'n galw ar ei ffrindiau a'i chymdogion i lawenhau â hi ei bod wedi dod o hyd i'w darn arian coll? Yn yr un modd, mae llawenydd yn teyrnasu gydag angylion Duw pan mae hyd yn oed un pechadur yn edifarhau ac yn troi ar ei ffordd »(Luc 15,8-10 Beibl Bywyd Newydd).

Mewnosododd Iesu y ddameg hon rhwng damhegion y ddafad afradlon a'r mab afradlon. Mae'r defaid coll yn debygol o fod yn ymwybodol ei fod ar goll. Mae ar ei ben ei hun, nid oes bugail na praidd yn y golwg. Aeth y mab afradlon ar goll yn bwrpasol. Nid oes gan y darn arian, sy'n wrthrych difywyd, unrhyw syniad ei fod ar goll. Byddwn yn mentro tybio bod llawer iawn o bobl yn ffitio i'r categori darnau arian ac nad ydyn nhw'n gwybod eu bod ar goll.
Mae dynes wedi colli darn arian gwerthfawr. Mae colli'r arian hwn yn boenus iawn iddynt. Mae hi'n troi popeth wyneb i waered i ddod o hyd i'r geiniog eto.

Rwy'n cyfaddef imi adael fy ffôn yn rhywle a ddim yn gwybod ble yr oedd. Mae'n hawdd dod o hyd i ffôn clyfar eto. Roedd yn amlwg nad oedd yn hawdd i'r fenyw yn ddameg Iesu. Roedd angen iddi gael golau da a chwilio'n drylwyr am ei darn arian coll gwerthfawr.

Wrth i’r ddynes gynnau ei chanwyll i ddod â goleuni i bob cornel o’i chartref, felly mae goleuni Crist yn treiddio trwy ein byd ac yn dod o hyd i ni ble bynnag yr ydym. Mae'n dangos y galon a'r cariad a'r gofal sydd gan Dduw tuag atom ni. Yn union fel y gwnaeth y fenyw chwilio ei thŷ, felly bydd Duw yn ceisio ac yn dod o hyd i ni.

Mae un ochr i bob darn arian fel arfer yn dwyn delwedd y frenhines y rhoddir y darn arian yn ei enw. Rydym i gyd yn ddarnau arian a gyhoeddwyd gan deyrnas Dduw. Iesu y Brenin yw'r llun ar y darnau arian ac rydyn ni'n perthyn iddo. Gorffennodd Iesu ddweud wrth y dorf am y llawenydd yn y nefoedd pan fydd hyd yn oed un person yn troi at Dduw.
Mor bwysig â phob darn arian i ferched, mae pob un ohonom mor werthfawr i Dduw. Mae'n hapus am ein dychweliad ato. Nid yw'r naratif yn ymwneud â'r geiniog yn unig. Mae'r ddameg yn ymwneud â chi yn bersonol! Mae Duw yn eich caru chi yn fawr iawn a bydd yn sylwi ar unwaith pan fyddwch chi'n symud i ffwrdd oddi wrtho. Mae'n chwilio ddydd a nos os oes angen ac nid yw'n rhoi'r gorau iddi. Mae wir eisiau chi gydag ef. Roedd y ddynes yn hapus iawn pan ailddarganfyddodd ei darn arian. Mae mwy fyth o lawenydd gyda Duw a'i angylion pan fyddwch chi'n troi ato a phan fydd yn cael bod yn ffrind i chi.

gan Hilary Buck