Dewch, Arglwydd Iesu

449 dod arglwydd jesusRydym yn bryderus iawn am fywyd yn y byd hwn. Mae yna broblemau ym mhobman, boed hynny gyda chyffuriau, gyda mewnfudo pobl ddieithr neu oherwydd anghydfodau gwleidyddol. Yna mae tlodi, afiechydon anwelladwy a chynhesu byd-eang. Mae pornograffi plant, masnachu mewn pobl a thrais mympwyol. Mae gormodedd o arfau niwclear, rhyfeloedd ac ymosodiadau terfysgol yn peri pryder. Nid yw'n ymddangos bod ateb i hyn oni bai bod Iesu'n dod eto ac yn fuan iawn. Does ryfedd felly fod Cristnogion yn hiraethu am ail ddyfodiad Iesu i weddïo: "Dewch, Iesu, dewch!"

Mae Cristnogion yn ymddiried yn nychweliad addawedig Iesu ac yn disgwyl cyflawni'r broffwydoliaeth hon. Mae'n ymddangos bod dehongli proffwydoliaethau Beiblaidd yn fater eithaf cymhleth oherwydd eu bod wedi'u cyflawni mewn ffyrdd na ddisgwylir. Nid oedd hyd yn oed y proffwydi yn gwybod beth i'w wneud. Er enghraifft, nid oedd ganddynt unrhyw syniad sut y byddai'r Meseia yn cael ei eni yn fabi a bod yn ddynol ac yn Dduw (1. Petrus 1,10-12). Fel ein Harglwydd a'n Gwaredwr, sut ddylai Iesu allu dioddef a marw dros ein pechodau a dal i fod yn Dduw? Dim ond pan ddigwyddodd mewn gwirionedd y gellid bod wedi ei ddeall. Ond hyd yn oed wedyn, methodd yr offeiriaid addysgedig, yr ysgrifenyddion, a'r Phariseaid â'i gael. Yn lle derbyn Iesu â breichiau agored, maen nhw'n ceisio ei ladd.

Efallai y byddai'n ddiddorol dyfalu sut y bydd proffwydoliaeth yn dod yn wir yn y dyfodol. Ond nid yw gosod ein hiachawdwriaeth yn ôl y dehongliadau hyn yn ddoeth nac yn ddoeth, yn enwedig o ran yr amseroedd gorffen. Flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae proffwydi hunan-gyhoeddedig yn rhagweld dyddiad penodol ar gyfer dychwelyd Crist, ond hyd yn hyn maen nhw i gyd wedi bod yn anghywir. Pam hynny? Oherwydd bod y Beibl bob amser wedi dweud wrthym na allwn wybod yr amser, yr awr na'r diwrnod ar gyfer y pethau hyn (Actau 1,7; Mathew 24,36; Mk 13,32). Mae un yn clywed ymhlith Cristnogion: «Mae'r sefyllfa yn y byd yn gwaethygu ac yn waeth! Rydym yn sicr bellach yn byw yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf ». Mae'r meddyliau hyn wedi mynd gyda Christnogion trwy'r canrifoedd. Roedden nhw i gyd yn teimlo eu bod nhw'n byw yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf - ac yn rhyfedd ddigon, roedden nhw'n iawn. Dechreuodd "y dyddiau olaf" gyda genedigaeth Iesu. Dyna pam mae Cristnogion wedi bod yn byw yn yr amseroedd gorffen ers dyfodiad cyntaf Iesu. Pan ddywedodd Paul wrth Timotheus y bydd "amseroedd gwael yn dod yn y dyddiau diwethaf" (2. Timotheus 3,1), nid oedd yn siarad am amser neu ddiwrnod penodol yn y dyfodol. Ychwanegodd Paul y byddai pobl yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf yn meddwl yn uchel amdanynt eu hunain ac y byddent yn farus, yn greulon, yn gableddwyr, yn anniolchgar, yn anfaddeuol, ac ati. Yna rhybuddiodd: "Osgoi pobl o'r fath" (2. Timotheus 3,2-5). Yn amlwg mae'n rhaid bod pobl o'r fath wedi bodoli yn ôl bryd hynny. Pam arall fyddai Paul yn cyfarwyddo'r eglwys i gadw draw oddi wrthyn nhw? Yn Mathew 24,6-7 dywedir wrthym y bydd cenhedloedd yn codi yn erbyn ei gilydd ac y bydd yna lawer o ryfeloedd. Nid yw hyn yn ddim byd newydd. Pryd fu erioed amser pan nad oedd rhyfel yn y byd? Mae amseroedd wedi bod yn ddrwg erioed ac mae pethau'n parhau i waethygu, nid yn well. Rhyfeddwn pa mor ddrwg y mae'n rhaid iddo ei gael cyn i Grist ddychwelyd. Dydw i ddim yn gwybod.

Ysgrifennodd Paul: "Ond gyda phobl ddrygionus a thwyllwyr, yr hiraf y mae'n ei gael, y gwaethaf" (2. Timotheus 3,13). Mor ddrwg ag y mae'n ei gael, mae Paul yn parhau: "Ond rydych chi'n aros gyda'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu a'r hyn a ymddiriedwyd i chi" (2. Timotheus 3,14).

Hynny yw, ni waeth pa mor ddrwg y mae'n ei gael, dylem barhau i ddal gafael ar ffydd yng Nghrist. Fe ddylen ni wneud yr hyn rydyn ni'n ei wybod a dysgu o'r ysgrythurau trwy'r Ysbryd Glân. Ynghanol proffwydoliaeth Feiblaidd, mae Duw bob amser yn dweud wrth bobl am beidio ag ofni. "Paid ag ofni!" (Daniel 10,12.19). Bydd pethau drwg yn digwydd, ond mae Duw yn rheoli popeth. Dywedodd Iesu: “Rwyf wedi siarad hyn â chi er mwyn i chi gael heddwch ynof. Yn y byd mae ofn arnoch chi; ond byddwch o sirioldeb da, gorchfygais y byd »(Ioan 16,33).

Mae dwy ffordd o edrych ar y geiriau "Dewch, Iesu, dewch". Mae un yn mynegi'r hiraeth am ddychwelyd Crist. Yr ail, ein cais gweddi, yn llyfr y Datguddiad "Amen, ie, dewch, Arglwydd Iesu!" (Datguddiad 22,20).

«Rwy'n ymddiried yn fy nghalon ac yn preswylio ynof fy hun. Helpwch fi i'ch adnabod chi'n well Rhowch eich heddwch i mi yn y byd anhrefnus hwn ».

Gadewch inni gymryd mwy o amser i fyw mewn perthynas bersonol â Christ! Yna nid oes angen i ni boeni am ddiwedd y byd.

gan Barbara Dahlgren


pdfDewch, Arglwydd Iesu