Beth yw eich barn chi am bobl nad ydynt yn gredinwyr?

483 sut mae credinwyr yn meddwl am bobl nad ydyn nhw'n creduRwy'n mynd i'r afael â chwestiwn pwysig i chi: Sut ydych chi'n teimlo am bobl nad ydyn nhw'n credu? Rwy'n credu bod hwnnw'n gwestiwn y dylem i gyd fod yn meddwl amdano! Atebodd Chuck Colson, sylfaenydd y Gymrodoriaeth Carchardai yn yr Unol Daleithiau, y cwestiwn hwn gyda chyfatebiaeth: “Pe bai dyn dall yn camu ar eich troed neu'n tywallt coffi poeth dros eich crys, a fyddech chi'n ddig gydag ef? Mae'n ateb nad ydym ni, yn union oherwydd na all dyn dall weld beth sydd o'i flaen ».

Cofiwch na all pobl na chawsant eu galw o'r blaen i gredu yng Nghrist weld y gwir o flaen eu llygaid. "I'r anghredinwyr, y mae Duw'r byd hwn wedi dallu eu meddyliau iddynt rhag gweld golau llachar Efengyl gogoniant Crist, sydd ar ddelw Duw" (2. Corinthiaid 4,4). Ond ar yr adeg iawn yn unig, mae'r Ysbryd Glân yn agor eu llygaid ysbrydol fel y gallant weld. "A gadewch iddo (Iesu Grist) roi llygaid goleuedig calonnau i chi, er mwyn i chi wybod pa obaith rydych chi'n cael eich galw ohono, pa mor gyfoethog yw gogoniant ei etifeddiaeth i'r saint" (Effesiaid 1,18). Galwodd Tadau'r Eglwys y digwyddiad hwn yn "wyrth yr oleuedigaeth". Pan fydd hynny'n digwydd, mae'n bosibl i bobl ddod i gredu. Maent yn credu oherwydd eu bod bellach yn gallu ei weld â'u llygaid eu hunain. Er bod rhai pobl, er gwaethaf gweld llygaid, yn dewis peidio â chredu, credaf y bydd y rhan fwyaf ohonynt ar ryw adeg yn eu bywydau yn ymateb yn gadarnhaol i alwad glir Duw. Rwy’n gweddïo y byddwch yn gwneud hyn yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach, fel y gallwch chi eisoes yn ystod yr amser hwn brofi’r heddwch a’r llawenydd o adnabod Duw a dweud wrth eraill am Dduw.

Credwn ein bod yn cydnabod bod gan bobl nad ydynt yn credu syniadau anghywir am Dduw. Mae rhai o'r syniadau hyn yn ganlyniad enghreifftiau gwael gan Gristnogion. Cododd eraill o farnau afresymegol a hapfasnachol am Dduw a glywyd ers blynyddoedd. Mae'r camsyniadau hyn yn gwaethygu dallineb ysbrydol. Sut ydyn ni'n ymateb i'w hanghrediniaeth? Yn anffodus, rydym ni Gristnogion yn ymateb gydag adeiladu waliau amddiffynnol neu hyd yn oed wrthod cryf. Trwy adeiladu'r waliau hyn, rydyn ni'n edrych dros y realiti bod y rhai nad ydyn nhw'n credu mor bwysig i Dduw â chredinwyr. Rydyn ni'n anghofio bod Mab Duw wedi dod i'r ddaear nid yn unig i gredinwyr, ond i bawb.

Pan ddechreuodd Iesu ei weinidogaeth ar y ddaear, nid oedd unrhyw Gristnogion - roedd y mwyafrif o'r bobl yn anghredinwyr, hyd yn oed Iddewon yr amser hwnnw. Ond diolch byth, roedd Iesu'n ffrind i bechaduriaid - eiriolwr yr anghredinwyr. Dywedodd: "Nid y cryf sydd angen meddyg, ond y sâl" (Mathew 9,12). Ymrwymodd Iesu ei hun i chwilio am bechaduriaid coll i'w dderbyn a'r iachawdwriaeth a gynigiodd iddynt. Felly treuliodd ran helaeth o'i amser gyda phobl yr oedd eraill yn eu hystyried yn annheilwng ac yn ddibwys. Felly, fe wnaeth arweinwyr crefyddol yr Iddewon frandio Iesu fel "wolverine, yfwr gwin a ffrind i gasglwyr trethi a phechaduriaid" (Luc 7,34).

Mae'r Efengyl yn datgelu'r gwir i ni: «Daeth Iesu Fab Duw yn ddyn a oedd yn byw yn ein plith, wedi marw ac esgyn i'r nefoedd; gwnaeth hyn i bawb ». Mae'r Ysgrythur yn dweud wrthym fod Duw yn caru "y byd". (Johannes 3,16) Ni all hynny ond golygu bod y rhan fwyaf o'r bobl yn anghredinwyr. Mae'r un Duw yn ein galw ni'n gredinwyr, fel Iesu, i garu pawb. Ar gyfer hyn mae angen y mewnwelediad i'w gweld fel "ddim eto'n gredinwyr yng Nghrist" - fel y rhai sy'n perthyn iddo, y bu farw ac y cododd Iesu drostyn nhw eto. Yn anffodus, mae hyn yn anodd iawn i lawer o Gristnogion. Mae'n ymddangos bod yna ddigon o Gristnogion sy'n barod i farnu eraill. Cyhoeddodd Mab Duw: "Oherwydd nid anfonodd Duw ei Fab i'r byd i farnu'r byd, ond er mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo" (Ioan 3,17). Yn anffodus, mae rhai Cristnogion mor selog wrth farnu anghredinwyr nes eu bod yn llwyr anwybyddu'r ffordd y mae Duw y Tad yn eu gweld - fel Ei blant annwyl. I'r bobl hyn anfonodd ei fab i farw drostyn nhw, er na allen nhw (eto) ei gydnabod na'i garu. Efallai ein bod ni'n eu gweld fel anghredinwyr neu anghredinwyr, ond mae Duw yn eu hystyried yn gredinwyr yn y dyfodol. Cyn i'r Ysbryd Glân agor llygaid anghredwr, maent ar gau gyda dallineb anghrediniaeth - wedi'u drysu gan gysyniadau diwinyddol anghywir am hunaniaeth a chariad Duw. Yn union o dan yr amodau hyn y mae'n rhaid i ni eu caru yn lle eu hosgoi neu eu gwrthod. Fe ddylen ni weddïo pan fydd yr Ysbryd Glân yn eu galluogi, y byddan nhw'n deall y newyddion da am ras cymodi Duw ac yn derbyn y gwir gyda ffydd. Boed i'r bobl hyn fynd i mewn i'r bywyd newydd o dan gyfarwyddyd a rheol Duw, a bydded i'r Ysbryd Glân eu galluogi i brofi'r heddwch a roddir iddynt fel plant Duw.

Wrth i ni fyfyrio ar anghredinwyr, gadewch inni gofio gorchymyn Iesu: "Fy ngorchymyn i yw eich bod chi'n caru'ch gilydd fel dwi'n dy garu di (Ioan 1)5,12). » A sut mae Iesu'n ein caru ni? Trwy adael inni rannu yn ei fywyd a'i gariad. Nid yw'n codi waliau i wahanu credinwyr ac anghredinwyr. Dywed yr Efengylau wrthym fod Iesu wedi caru a derbyn casglwyr treth, godinebwyr, meddu ar, a gwahangleifion. Roedd ei gariad hefyd at ferched ag enw drwg, milwyr a oedd yn ei watwar a'i guro, a'r troseddwyr croeshoeliedig wrth ei ochr. Wrth i Iesu hongian ar y groes a chofio am yr holl bobl hyn, gweddïodd: «Dad, maddeuwch iddyn nhw; oherwydd nad ydyn nhw'n gwybod beth maen nhw'n ei wneud! " (Luc 23,34). Mae Iesu yn eu caru ac yn eu derbyn i gyd fel y gallant oll dderbyn maddeuant ganddo, fel eu Gwaredwr a'u Harglwydd, a byw mewn cymundeb â'u Tad Nefol trwy'r Ysbryd Glân.

Mae Iesu'n rhoi cyfran i chi yn ei gariad at yr anghredinwyr. Wrth wneud hynny, rydych chi'n gweld y bobl hyn fel eiddo Duw, a greodd ac y bydd yn ei adbrynu, er gwaethaf y ffaith nad ydyn nhw eto'n adnabod yr un sy'n eu caru. Os ydyn nhw'n cynnal y persbectif hwn, bydd eu hagweddau a'u hymddygiad tuag at bobl nad ydyn nhw'n credu yn newid. Byddant yn derbyn y bobl hyn sydd â breichiau agored fel aelodau teulu amddifad a dieithr a fydd ond yn dod i adnabod eu tad go iawn. Fel brodyr a chwiorydd coll, nid ydyn nhw'n ymwybodol eu bod nhw'n perthyn i ni trwy Grist. Ceisiwch gwrdd â phobl nad ydyn nhw'n credu â chariad Duw, fel y gallan nhw hefyd groesawu gras Duw yn eu bywydau.

gan Joseph Tkach