Yr angor am oes

457 yr angor am oesOes angen angor arnoch chi ar gyfer eich bywyd? Stormydd Bywyd Yn Ceisio Eich Cwympo ar Greigiau Realiti? Mae problemau teuluol, colli swydd, marwolaeth rhywun annwyl neu salwch difrifol yn bygwth ysgubo'ch cartref i ffwrdd. Angor eich bywyd a sylfaen eich tŷ yw gobaith sicr iachawdwriaeth trwy Iesu Grist!

Mae treialon yn eich gorlifo fel tonnau'n chwalu ar long. Mae tonnau'n pentyrru'n uchel uwch eich pennau. Mae llu o ddŵr yn rholio tuag at longau fel wal ac yn eu malu - mae adroddiadau o'r fath wedi cael eu diswyddo ers amser maith fel straeon morwyr. Erbyn hyn rydych chi'n gwybod: Mae tonnau anghenfil. Yna mae'r atgofion o hwylio heddychlon ar ddyfroedd llyfn ar ben. Ar hyn o bryd nid oes ond meddyliau am y broses barhaus o achub. Y cwestiwn yw: goroesi neu suddo? Fodd bynnag, i wrthsefyll stormydd bywyd, mae angen angor arnoch i'ch dal yn ei le. Mae hyn er mwyn eich cadw rhag chwalu ar lannau creigiog.

Dywed llyfr yr Hebreaid fod gennym angor, gobaith sicr iachawdwriaeth trwy Iesu Grist: «Nawr mae'n wir amhosibl i Dduw orwedd beth bynnag, ond yma mae wedi ymrwymo ei hun mewn dwy ffordd - trwy'r addewid a thrwy'r llw y ddau y mae yn anadferadwy. Mae hyn yn anogaeth gref inni wneud popeth o fewn ein gallu i gyflawni nod ein gobaith sydd o'n blaenau. Y gobaith hwn yw ein lloches; mae'n angor sicr a chadarn i'n bywydau, gan ein cysylltu â'r rhan fwyaf mewnol o'r cysegr nefol, y gofod y tu ôl i'r llen »(Hebreaid 6,18-19 cyfieithiad Genefa Newydd).

Mae eich gobaith am fywyd tragwyddol wedi'i angori yn y nefoedd, lle na all stormydd eich bywyd fyth suddo'ch llong! Mae'r stormydd yn dal i ddod a chynddeiriog o'ch cwmpas. Mae'r tonnau'n eich taro chi, ond rydych chi'n gwybod nad oes angen i chi ofni. Mae'ch angor yn sefydlog yn yr awyr anghredadwy. Mae eich bywyd yn cael ei achub gan Iesu ei hun ac am byth! Mae gennych angor am oes sy'n rhoi sefydlogrwydd a diogelwch i chi pan fydd eich bywyd yn cael ei daro'n galed.

Dysgodd Iesu rywbeth tebyg yn y Bregeth ar y Mynydd: “Dyna pam mae pawb sy’n clywed fy ngeiriau ac yn gweithredu yn unol â hynny fel dyn doeth sy’n adeiladu ei dŷ ar dir creigiog. Yna pan ddaw tywallt i lawr a masau dŵr yn gorlifo i mewn a phan fydd y storm yn cynddeiriog ac yn taro'r tŷ gyda grym llawn, nid yw'n cwympo; mae wedi'i adeiladu ar dir creigiog. Ond mae unrhyw un sy'n clywed fy ngeiriau ac nad yw'n gweithredu arnyn nhw fel dyn ffôl sy'n adeiladu ei dŷ ar dir tywodlyd. Pan fydd tywallt dŵr wedyn yn cwympo a masau dŵr yn gorlifo i mewn, a phan fydd y storm yn cynddeiriog ac yn taro'r tŷ gyda grym llawn, mae'n cwympo ac yn cael ei ddinistrio'n llwyr »(Matt. 7,24-27 cyfieithiad Genefa Newydd).

Mae Iesu'n disgrifio dau grŵp o bobl yma: y rhai sy'n ei ddilyn, a'r rhai nad ydynt yn ei ddilyn. Mae'r ddau yn adeiladu tai sy'n edrych yn neis ac yn gallu cadw trefn ar eu bywydau. Mae'r dŵr uchel a'r tonnau llanw yn taro'r graig (Iesu) ac ni allant niweidio'r tŷ. Nid yw gwrando ar Iesu yn atal y glaw, y dŵr a'r gwynt, mae'n atal cwymp llwyr. Pan fydd stormydd bywyd yn eich taro, mae angen sylfaen gadarn ar gyfer eich sefydlogi.

Mae Iesu yn ein cynghori nid yn unig i adeiladu ein bywydau trwy glywed Ei eiriau, ond eu rhoi ar waith. Mae angen mwy nag enw Iesu arnom. Mae angen i ni fod yn barod i wneud yr hyn mae'n ei ddweud. Fe ddylen ni ymddiried yn Iesu ym mywyd beunyddiol a byw mewn ffydd ynddo. Iesu sy'n rhoi'r dewis i chi. Mae'n dweud beth fydd yn digwydd os na fyddwch chi'n dibynnu arno. Mae eich ymddygiad yn dangos a ydych chi'n ei gredu ac yn ymddiried ynddo.

gan Joseph Tkach


 

pdfYr angor am oes