Dewch fel y mae!

152 dewch y ffordd yr ydych chi

Mae Billy Graham yn aml wedi defnyddio mynegiad i annog pobl i dderbyn y prynedigaeth sydd gennym yn Iesu: Dywedodd, "Dewch fel yr ydych chi!" Mae'n ein hatgoffa bod Duw yn gweld popeth: ein gorau a'n gwaethaf, ac eto mae'n ein caru ni. Mae'r alwad "dim ond i ddod fel yr ydych chi" yn adlewyrchiad o eiriau'r apostol Paul:

«Oherwydd bu farw Crist drosom yn annuwiol hyd yn oed pan oeddem yn wan. Prin fod unrhyw un yn marw er mwyn dyn cyfiawn; er mwyn daioni gall fentro'i fywyd. Ond mae Duw yn dangos ei gariad tuag atom ni yn y ffaith bod Crist wedi marw droson ni tra ein bod ni'n dal yn bechaduriaid »(Rhufeiniaid 5,6-un).

Nid yw llawer o bobl heddiw hyd yn oed yn meddwl o ran pechod. Mae ein cenhedlaeth fodern ac ôl-fodern yn meddwl mwy o ran teimlad o "wacter", "anobaith" neu "disynnwyr", ac maen nhw'n gweld achos eu brwydr fewnol mewn teimlad o israddoldeb. Efallai y byddan nhw'n ceisio caru eu hunain fel ffordd o ddod yn hoffus, ond yn fwy tebygol na pheidio, maen nhw'n teimlo eu bod nhw wedi gorffen yn llwyr, wedi torri, ac na fyddan nhw byth yn ddiogel eto. Nid yw Duw yn ein diffinio trwy ein diffygion a'n methiannau; mae'n gweld ein bywyd cyfan. Y drwg fel y da ac mae'n ein caru'n ddiamod. Er nad yw'n anodd i Dduw ein caru ni, rydyn ni'n aml yn ei chael hi'n anodd derbyn y cariad hwn. Gwyddom yn ddwfn nad ydym yn deilwng o'r cariad hwn.

Im 15. Yn y eg ganrif, fe frwydrodd Martin Luther frwydr anodd i fyw bywyd moesol berffaith. Daliodd ati i fethu. Yn ei rwystredigaeth darganfu o'r diwedd ryddid yng ngras Duw. Erbyn hynny, roedd Luther wedi uniaethu â’i bechodau - a dod o hyd i anobaith yn unig - yn lle uniaethu â Iesu, Mab perffaith ac annwyl Duw a gymerodd ymaith bechodau’r byd, gan gynnwys rhai Luther.

Mae Duw yn dy garu di. Hyd yn oed os yw Duw yn casáu pechod o waelod ei galon, nid yw'n casáu chi. Mae Duw yn caru pawb. Mae'n casáu pechod yn union oherwydd ei fod yn brifo ac yn dinistrio pobl.

Mae "Dewch fel yr ydych chi" yn golygu nad yw Duw yn aros ichi wella cyn i chi ddod ato. Mae eisoes yn eich caru chi, er gwaethaf yr hyn rydych chi wedi'i wneud. Iesu yw'r ffordd sicr i mewn i deyrnas Dduw a'r help perffaith allan o'u holl angen. Beth sy'n eich dal yn ôl o'r profiad o brofi cariad Duw? Beth bynnag ydyw: trosglwyddo'r baich hwn i Iesu, mae'n fwy na gallu ei gario yn eich lle?

gan Joseph Tkach