Arwydd yr amseroedd

arwydd o amserYstyr yr efengyl yw "newyddion da". Am flynyddoedd nid oedd yr efengyl yn newyddion da i mi oherwydd am ran helaeth o fy mywyd cefais fy nysgu ein bod yn byw yn y dyddiau diwethaf. Roeddwn i'n credu bod "diwedd y byd" yn dod mewn ychydig flynyddoedd, ond pe bawn i'n ymddwyn yn unol â hynny byddwn yn cael fy arbed yn y Gorthrymder Mawr. Gall y math hwn o fyd-olwg fod yn gaeth, fel bod rhywun yn tueddu i weld popeth sy'n digwydd yn y byd trwy lens dehongliad rhyfedd o ddigwyddiadau a fydd yn digwydd yn yr amseroedd diwedd. Heddiw nid yw'r ffordd hon o feddwl bellach yn ganolbwynt fy ffydd Gristnogol a sylfaen fy mherthynas â Duw, ac rwy'n ddiolchgar iawn amdano.

Yn y dyddiau diwethaf

Ysgrifennodd Paul at Timotheus: "Fe ddylech chi wybod y daw amseroedd gwael yn y dyddiau diwethaf" (2. Timotheus 3,1). Beth mae'r newyddion yn ei adrodd bob dydd heddiw? Rydyn ni'n gweld delweddau o ryfeloedd creulon a dinasoedd wedi'u bomio. Adroddiadau am ffoaduriaid yn gadael eu gwlad heb unrhyw obaith. Ymosodiadau terfysgol sy'n achosi dioddefaint ac ofn. Rydyn ni'n profi trychinebau naturiol neu ddaeargrynfeydd sy'n dinistrio popeth rydyn ni wedi'i adeiladu. A oes uchafbwynt? A fydd yr Ail Ryfel Byd arnom yn fuan?

Pan soniodd Paul am y dyddiau diwethaf, nid oedd yn rhagweld y dyfodol. Yn hytrach, roedd yn siarad am y sefyllfa yr oedd yn byw ynddi a sut roedd ei amgylchedd yn datblygu. Roedd y dyddiau diwethaf, meddai Pedr ar y Pentecost, pan ddyfynnodd y proffwyd Joel, eisoes yn y ganrif gyntaf: “Bydd yn digwydd yn y dyddiau diwethaf, meddai Duw, yna byddaf yn tywallt fy Ysbryd ar bob cnawd; a bydd eich meibion ​​a'ch merched yn proffwydo, a bydd eich dynion ifanc yn gweld gweledigaethau, a bydd gan eich henuriaid freuddwydion »(Actau'r Apostolion 2,16-un).

Dechreuodd y dyddiau olaf gyda Iesu Grist! "Amser maith yn ôl siaradodd Duw â'n cyndeidiau lawer gwaith ac mewn amrywiol ffyrdd trwy'r proffwydi, ond yn y dyddiau diwethaf hyn fe siaradodd â ni trwy ei Fab" (Hebreaid 1,1-2 Beibl Bywyd Newydd).

Mae'r efengyl yn ymwneud ag Iesu, pwy ydyw, yr hyn a wnaeth a'r hyn sy'n bosibl o'i herwydd. Pan godwyd Iesu oddi wrth y meirw, newidiodd popeth - i bawb - p'un a oeddent yn ei wybod ai peidio. Gwnaeth Iesu bopeth yn newydd: «Oherwydd ynddo ef y crëwyd popeth sydd yn y nefoedd ac ar y ddaear, y gweladwy a'r anweledig, boed yn orseddau neu'n llywodraethwyr neu'n bwerau neu'n awdurdodau; mae popeth yn cael ei greu trwyddo ac iddo. Ac y mae yn anad dim, ac y mae popeth yn ei gynnwys ynddo »(Colosiaid 1,16-un).

Rhyfeloedd, newyn a daeargrynfeydd

Am ganrifoedd mae cymdeithasau wedi cwympo ac mae trais yn ffrwydro. Mae rhyfeloedd wedi bod yn rhan o'n cymdeithas erioed. Mae trychinebau naturiol wedi plagio dynoliaeth ers miloedd o flynyddoedd.

Dywedodd Iesu: “Byddwch chi'n clywed am ryfeloedd a rhyfeloedd yn crio; gwyliwch a pheidiwch â bod ofn. Oherwydd bod yn rhaid ei wneud. Ond nid dyna'r diwedd eto. Oherwydd bydd un bobl yn codi yn erbyn un arall, ac un deyrnas yn erbyn un arall; a bydd newyn a daeargrynfeydd yma ac acw. Ond hyn oll yw dechrau llafur »(Mathew 24,7-un).

Bydd rhyfel, newyn, trychineb ac erledigaeth, ond peidiwch â gadael i hynny eich poeni. Mae'r byd wedi gweld llawer o drychinebau ers i The Last Days ddechrau bron i 2000 o flynyddoedd yn ôl ac rwy'n siŵr y bydd llawer mwy. Gall Duw roi diwedd ar broblemau'r byd unrhyw bryd y mae eisiau. Ar yr un pryd, rwy'n edrych ymlaen at y diwrnod mawr i ddod pan fydd Iesu'n dychwelyd. Un diwrnod bydd y diwedd yn dod mewn gwirionedd.

A bod yn onest, mae angen ffydd a gobaith arnom, p'un a oes rhyfel ai peidio, p'un a yw'r diwedd yn agos ai peidio. Mae angen ffydd a sêl ni waeth pa mor ddrwg yw'r dyddiau, ni waeth faint o drychinebau sy'n digwydd. Nid yw hyn yn newid ein cyfrifoldeb i Dduw. Os ydych chi'n gwylio'r byd, gallwch weld trychinebau yn Affrica, Asia, Ewrop, Oceania ac America. Gallwch weld y caeau sy'n wyn ac yn aeddfed i'w cynaeafu. Mae yna waith cyhyd â'i fod yn ddydd. Fe ddylech chi wneud eich gorau gyda'r hyn sydd gennych chi.

Beth ddylen ni ei wneud?

Ble rydyn ni nawr yn y broffwydoliaeth? Dyma'r amser i'r eglwys bregethu'r efengyl. Mae Iesu yn ein galw i ddyfalbarhad er mwyn rhedeg y ras i’r diwedd gydag amynedd. Mae Paul hefyd yn sôn am y diwedd pan ryddheir y greadigaeth o faich amherffeithrwydd a phan roddir rhyddid a gogoniant yn y dyfodol i blant Duw.

«A ninnau hyd yn oed, y mae Duw eisoes wedi rhoi i’w ysbryd iddo, ran gyntaf yr etifeddiaeth yn y dyfodol, hyd yn oed rydym yn dal i griddfan yn fewnol oherwydd bod gwireddu’n llawn yr hyn yr ydym i fod i fod yn feibion ​​a merched Duw: rydym yn aros am fod ein corff hefyd wedi ei achub »(Rhufeiniaid 8,23 cyfieithiad Genefa Newydd).

Rydyn ni'n gweld problemau'r byd hwn ac yn aros yn amyneddgar: «Oherwydd rydyn ni'n cael ein hachub i obeithio. Ond nid gobaith yw'r gobaith a welir; oherwydd sut allwch chi obeithio am yr hyn rydych chi'n ei weld? Ond pan rydyn ni'n gobeithio am yr hyn nad ydyn ni'n ei weld, rydyn ni'n aros amdano gydag amynedd ”(adn. 24-25).

Profodd Pedr yr un sefyllfa, roedd yn aros am ddiwrnod yr Arglwydd: “Ond fe ddaw diwrnod yr Arglwydd fel lleidr; yna bydd y nefoedd yn toddi gyda damwain fawr; ond bydd yr elfennau'n toddi o'r gwres, ac ni cheir hyd i'r ddaear a'r gweithiau sydd arni »((2. Petrus 3,10).

Pa gyngor y mae'n ei roi inni? Beth ddylen ni ei wneud wrth aros am ddiwrnod yr Arglwydd? Sut byddwn ni'n byw Rydyn ni i fyw bywydau sanctaidd a dwyfol. "Os yw hyn i gyd yn mynd i ddiddymu, sut mae'n rhaid i chi sefyll yno mewn rhodfa sanctaidd a bod yn dduwiol, sy'n aros am ddyfodiad dydd Duw ac yn prysuro i'w gyfarfod" (adnodau 11-12).

Eich cyfrifoldeb chi yw hynny bob dydd. Fe'ch gelwir i fyw bywydau sanctaidd. Ni ragwelodd Iesu pryd y byddai diwedd y byd yn dod oherwydd nad oedd yn ei adnabod ac nid oeddem ychwaith: «Ond does neb yn gwybod am y dydd a'r awr, nid hyd yn oed yr angylion yn y nefoedd, nid hyd yn oed y Mab, ond y Tad yn unig »(Mathew 24,36).

Bywyd ysbrydol

Am wlad Israel o dan yr hen gyfamod, addawodd Duw ei fendithio â chyfamod arbennig pe bai'r genedl yn ufuddhau iddo. Byddai'n atal y trychinebau naturiol sydd fel rheol yn taro'r drygionus a'r cyfiawn. Ni roddodd y warant hon i genhedloedd eraill. Ni all y cenhedloedd modern hawlio fel addewidion y bendithion a roddodd Duw i Israel mewn cyfamod arbennig, sydd bellach wedi darfod.
Yn y byd syrthiedig hwn, mae Duw yn caniatáu trychinebau naturiol, pechodau a drygau. Mae hefyd yn gwneud i'r haul ddisgleirio ac mae'r glaw yn disgyn ar y drwg a'r da. Fel y dengys enghreifftiau Job a Iesu inni, mae hefyd yn gadael i ddrwg ddisgyn ar y cyfiawn. Weithiau mae Duw yn ymyrryd mewn materion corfforol i'n helpu ni. Ond nid yw'r cyfamod newydd yn rhoi unrhyw warantau ynghylch pryd, sut a ble y bydd yn ei wneud. Mae'r cyfamod newydd yn ein galw i gredu er gwaethaf yr amgylchiadau. Mae'n ein galw i fod yn ffyddlon er gwaethaf erledigaeth ac i fod yn amyneddgar er gwaethaf yr hiraeth selog am y byd gwell a ddaw yn sgil Iesu.

Mae'r cyfamod newydd, y cyfamod gwell, yn cynnig bywyd ysbrydol ac nid yw'n gwarantu bendithion corfforol. Ffydd yw canolbwyntio ar yr ysbrydol yn hytrach na'r corfforol.

Dyma un meddwl arall a all helpu i roi proffwydoliaeth mewn persbectif. Prif bwrpas proffwydoliaeth yw peidio â chanolbwyntio ar ddata; yn hytrach, ei brif bwrpas yw ein pwyntio at Iesu fel y gallwn ei adnabod. Iesu yw'r fendith fwyaf y gallwch ei derbyn yn eich bywyd. Cyn gynted ag y byddwch wedi cyflawni'r nod hwn, canolbwyntiwch mwyach ar y llwybr sy'n arwain ato, ond ar y bywyd rhyfeddol ynghyd â Iesu mewn cymundeb â'r Tad a'r Ysbryd Glân.

gan Joseph Tkach