Eglwys, a anwyd eto

014 aileni eglwys Dros y pymtheng mlynedd diwethaf, mae'r Ysbryd Glân wedi bendithio Eglwys Dduw ledled y byd gyda thwf digynsail mewn dealltwriaeth athrawiaethol a sensitifrwydd i'r byd o'n cwmpas, yn enwedig Cristnogion eraill. Ond roedd maint a chyflymder y newidiadau ers marwolaeth ein sylfaenydd Herbert W. Armstrong yn syfrdanu cefnogwyr a gwrthwynebwyr. Mae'n werth stopio meddwl am yr hyn a gollwyd gennym a'r hyn a enillwyd gennym.

Mae ein credoau a'n harferion wedi bod yn destun proses barhaus o adolygu o dan gyfarwyddyd y Pastor Cyffredinol Joseph W. Tkach (fy nhad), a olynodd Mr. Armstrong yn ei swydd. Cyn i fy nhad farw, penododd fi i fod yn olynydd iddo.

Rwy'n ddiolchgar am yr arddull arweinyddiaeth tîm-ganolog a gyflwynodd fy nhad. Rwyf hefyd yn ddiolchgar am yr undod ymhlith y rhai a safodd yn ei ymyl ac sy'n parhau i'm cefnogi wrth inni ymostwng i awdurdod yr Ysgrythur a gwaith yr Ysbryd Glân.

Wedi mynd yw ein hobsesiwn â dehongliad cyfreithlon o'r Hen Destament, ein cred bod Prydain Fawr a'r Unol Daleithiau yn ddisgynyddion i bobl Israel "Israeliaeth Brydeinig", a'n mynnu bod gan ein henwad berthynas unigryw â Duw. Wedi mynd yw ein condemniadau o wyddoniaeth feddygol, defnyddio colur, a gwyliau Cristnogol traddodiadol fel y Pasg a'r Nadolig. Gwrthodwyd ein barn hirsefydlog bod Duw yn deulu o ysbrydion di-rif y gellir geni bodau dynol iddynt, wedi'i ddisodli gan farn Feiblaidd gywir ar Dduw sydd wedi bodoli am dragwyddoldeb mewn tri pherson, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân .

Rydyn ni nawr yn cofleidio ac yn hyrwyddo thema ganolog y Testament Newydd: bywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Bellach mae gwaith adbrynu Iesu dros ddynoliaeth yn ganolbwynt i’n prif gyhoeddiad, The Plain Truth, yn hytrach na dyfalu proffwydol ar ddiwedd yr amser. Cyhoeddwn ffrwythlondeb llawn aberth dirprwyol ein Harglwydd er mwyn ein hachub rhag y gosb eithaf am bechod. Rydyn ni'n dysgu iachawdwriaeth trwy ras wedi'i seilio'n llwyr ar ffydd, heb droi at weithredoedd o unrhyw fath. Rydyn ni'n deall bod ein gweithiau Cristnogol yn gyfystyr â'n hymateb ysbrydoledig, diolchgar i waith Duw droson ni - "Rydyn ni'n caru oherwydd iddo ein caru ni gyntaf" (1 Ioan 4 : 19) - a thrwy'r gweithiau hyn nid ydym yn "cymhwyso" ein hunain ar gyfer unrhyw beth, nac yn gorfodi Duw i ymyrryd ar ein rhan. Fel y dywedodd William Barclay, "Rydyn ni'n cael ein hachub i weithredoedd da, nid gweithredoedd da".

Mynegodd fy nhad i'r Eglwys y ddysgeidiaeth ysgrythurol fod Cristnogion o dan y cyfamod newydd, nid yr hen. Arweiniodd y ddysgeidiaeth hon inni gefnu ar anghenion blaenorol - bod Cristnogion yn cadw'r seithfed diwrnod Saboth fel amser sanctaidd, bod yn rhaid i Gristnogion gadw'r dyddiau gwledd blynyddol a orchmynnir i'r bobl yn Lefiticus 3 a 5, bod Cristnogion yn ymrwymedig i roi tithing triphlyg ac na chaniateir i Gristnogion fwyta bwydydd a ystyriwyd yn aflan o dan yr Hen Gyfamod.

Yr holl newidiadau hyn mewn dim ond deng mlynedd? Mae llawer bellach yn dweud wrthym nad oes tebygiadau hanesyddol i gywiriadau cwrs dwys o'r maint hwn, o leiaf ers dyddiau Eglwys y Testament Newydd.

Mae arweinyddiaeth ac aelodau ffyddlon Eglwys Dduw ledled y byd yn ddiolchgar iawn am ras Duw y cawsom ein harwain i'r goleuni trwyddo. Ond nid oedd ein cynnydd heb gost. Mae incwm wedi gostwng yn ddramatig, rydym wedi colli miliynau o ddoleri ac wedi cael ein gorfodi i ddiswyddo cannoedd o weithwyr hirhoedlog. Gostyngodd nifer yr aelodau. Gadawodd sawl carfan inni ddychwelyd i un neu swydd athrawiaethol neu ddiwylliannol flaenorol. O ganlyniad, gwahanwyd teuluoedd a rhoddwyd y gorau i gyfeillgarwch, weithiau gyda theimladau a chyhuddiadau blin, brifo. Rydym yn drist iawn ac yn gweddïo y bydd Duw yn rhoi iachâd a chymod.

Nid oedd yn ofynnol i aelodau gael cred bersonol ar ein credoau newydd, ac nid oedd disgwyl i aelodau fabwysiadu ein credoau newydd yn awtomatig. Rydym wedi pwysleisio'r angen am ffydd bersonol yn Iesu Grist, ac wedi cyfarwyddo ein bugeiliaid i fod yn amyneddgar gydag aelodau ac i ddeall eu hanawsterau wrth ddeall a derbyn newidiadau athrawiaethol a gweinyddol.

Trotz der materiellen Verluste haben wir viel gewonnen. Wie Paulus schrieb, was immer in dem, was wir früher vertraten, für uns ein Gewinn war, das erachten wir jetzt für Schaden um Christi willen. Wir finden Ermutigung und Trost indem wir Christus und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen, und so seinem Tode gleichgestaltet werden und zur Auferstehung von den Toten gelangen (Philipper 3,7-11).

Rydym yn ddiolchgar am y cyd-Gristnogion hynny - Hank Hanegraaff, Ruth Tucker, David Neff, William G. Brafford, a ffrindiau ym Mhrifysgol Pazusa Pacific, Fuller Theological Seminary, Coleg Regent, ac eraill - sydd wedi estyn ein llaw i'r gymuned wrth i ni fynd ymdrechu'n ddiffuant i ddilyn Iesu Grist mewn ffydd. Rydym yn croesawu’r fendith ein bod yn rhan nid yn unig o sefydliad corfforol bach, unigryw, ond o Gorff Crist, y gymuned sy’n Eglwys Dduw, ac y gallwn wneud popeth yn ein gallu i helpu, efengyl Iesu Grist. i rannu gyda'r byd i gyd.

Cyflwynodd fy nhad Joseph W. Tkach ei hun i wirionedd yr Ysgrythurau. Wrth wynebu gwrthwynebiad, mynnodd mai Iesu Grist fyddai'r Arglwydd. Roedd yn was gostyngedig a ffyddlon i Iesu Grist, a ganiataodd i Dduw ei arwain ef ac Eglwys Dduw ledled y byd i gyfoeth ei ras. Trwy ddibynnu ar Dduw mewn ffydd a gweddi daer, rydym yn bwriadu cynnal y cwrs y mae Iesu Grist wedi'i osod arnom yn llawn.

gan Joseph Tkack