Mae Duw yn emosiynol

"Nid yw bechgyn yn crio."
"Mae menywod yn emosiynol."
"Peidiwch â bod yn sissy!"
"Mae'r eglwys ar gyfer sissies yn unig."

Mae'n debyg eich bod wedi clywed y datganiadau hyn o'r blaen. Maen nhw'n rhoi'r argraff bod gan emosiwn rywbeth i'w wneud â gwendid. Maen nhw'n dweud bod yn rhaid i chi fod yn gryf ac yn llym i fwrw ymlaen mewn bywyd a bod yn llwyddiannus. Fel dyn mae'n rhaid i chi esgus nad oes gennych chi unrhyw deimladau. Fel menyw sydd eisiau bod yn llwyddiannus ym myd busnes, mae'n rhaid i chi fod yn galed, yn cŵl ac yn emosiynol. Nid oes gan fenywod emosiynol le ar y llawr gweithredol. A yw mewn gwirionedd felly? A ddylem ni fod yn emosiynol ai peidio? Ydyn ni'n fwy normal pan rydyn ni'n dangos llai o deimladau? Sut gwnaeth Duw ein creu ni? A greodd ni ni fel bodau emosiynol, emosiynol ai peidio? Dywed rhai fod dynion yn llai emosiynol a dyna pam y creodd Duw fodau dynol fel creaduriaid llai emosiynol, a arweiniodd at lawer o ystrydebau am ddynion a menywod. Mae cymdeithas yn honni bod dynion yn cael eu cyhuddo'n llai emosiynol a bod menywod yn rhy emosiynol yn ôl.

Cafodd bodau dynol eu creu ar ddelw Duw. Ond pa fath o lun yw hynny mewn gwirionedd? Dywedodd Paul am Iesu: "Ef yw delwedd y Duw anweledig, y cyntaf-anedig cyn yr holl greadigaeth" (Colosiaid 1,15). Er mwyn deall pwy ydyn ni ar ddelw Duw, mae angen i ni edrych ar Iesu oherwydd Ef yw gwir ddelwedd Duw. Roedd ein Gwir Hunaniaeth Satan, y Twyllwr, eisiau ein twyllo am ein gwir hunaniaeth o'r dechrau. Credaf fod byd emosiynau hefyd yn rhan o'n hunaniaeth ac mae Satan eisiau ein twyllo am ein teimladau. Mae'n ceisio gwneud inni gredu ei bod yn wan ac yn dwp i ganfod teimladau a rhoi lle iddynt. Dywedodd Paul am Satan ei fod yn dallu’r anghredinwyr rhag gweld golau llachar Efengyl gogoniant Crist, sydd ar ddelw Duw (2. Corinthiaid 4,4).

Y gwir yw: mae Duw yn emosiynol! Mae pobl yn emosiynol! Mae dynion yn emosiynol! Canfu astudiaeth ddiweddar gan sefydliad seicolegol (Mindlab) fod dynion yn fwy emosiynol na menywod. Mesurwyd ymatebion emosiynol dynion a menywod ar lefel seicolegol. Dangoswyd, er bod mwy o emosiynau yn cael eu mesur mewn dynion nag mewn menywod, roedd y pynciau prawf yn eu teimlo’n llai. Dangosodd menywod lai o emosiynau yn ystod y mesuriad, ond roeddent yn eu teimlo mwy na'r pynciau prawf gwrywaidd.

Mae bodau dynol yn fodau emosiynol. Mae bod yn emosiynol yn golygu bod yn ddynol. Ac i'r gwrthwyneb: mae bod yn ddideimlad i fod yn annynol. Os nad oes gennych emosiynau a theimladau yna nid ydych chi'n berson go iawn. Pan fydd plentyn yn cael ei dreisio, mae'n annynol i beidio â theimlo unrhyw beth. Yn anffodus, rydyn ni'n anelu at atal ein teimladau fel petaen nhw'n rhywbeth drwg; mae llawer o Gristnogion yn rhwbio'u hunain yn erbyn meddwl Iesu dig. Mae'n rhy emosiynol iddyn nhw. Nid ydyn nhw'n gwybod beth i feddwl am Iesu sy'n gweithredu fel hyn: "Ac fe wnaeth sgwrio allan o raffau a'u gyrru i gyd allan i'r deml gyda'r defaid a'r gwartheg a thywallt yr arian i'r newidwyr a churo dros y byrddau "(Ioan 2,15). Nid ydyn nhw chwaith yn gwybod beth i feddwl am Iesu sy'n wylo ac yn sobri am ffrind marw. Ond Johannes 11,35 yn adrodd yn union amdano. Wylodd Iesu fwy nag yr ydym yn ei sylweddoli. Mae Luc hefyd yn sôn am hyn: "A phan ddaeth yn agos, gwelodd y ddinas ac wylo drosti" (Luc 19,41). Ystyr y gair Groeg am grio yw sobio allan yn uchel. Rwy’n falch bod Iesu wedi gwylltio ac yn mynegi ei deimladau - hyd yn oed pan oedd yn crio. Byddai'n well gennyf wasanaethu Duw enaid nag un dideimlad. Mae'r Duw a ddatgelir yn y Beibl yn Dduw dicter, cenfigen, tristwch, llawenydd, cariad a thosturi. Pe na bai gan Dduw deimladau, ni fyddai’n poeni a ydym yn mynd i’r tân tragwyddol ai peidio. Mae'n union oherwydd bod ganddo deimladau mor ddwfn inni nes iddo anfon ei fab ei hun i'r byd hwn er mwyn iddo farw unwaith ac am byth i bawb. Diolch i dduw mae'n emosiynol. Mae pobl yn emosiynol oherwydd eu bod ar ddelw Duw emosiynol.

Emosiynau am y pethau iawn

Gadewch i'ch hun fod yn emosiynol. Mae'n ddynol, hyd yn oed yn ddwyfol, bod fel hyn. Peidiwch â gadael i'r diafol eich gwneud chi'n annynol. Gweddïwch y bydd y Tad Nefol yn eich helpu i deimlo emosiynau am y pethau iawn. Peidiwch â bod yn ddig am brisiau bwyd uchel. Byddwch yn ddig am lofruddiaeth, treisio, a cham-drin plant. Gall gemau teledu a chyfrifiadurol adael i'n hemosiynau farw. Mae'n hawdd cyrraedd pwynt lle nad ydym yn teimlo unrhyw beth mwyach, hyd yn oed i Gristnogion sy'n cael eu lladd am eu ffydd. Am anfoesoldeb rhywiol a welwn ar y teledu ac yn y sinema, ar gyfer plant sy'n amddifad oherwydd HIV ac Ebola.

Un o'r problemau mwyaf gyda phechod yw llygredd ein hemosiynau. Nid ydym bellach yn gwybod sut beth yw teimlo. Gweddïwch y bydd yr Ysbryd Glân yn gwella'ch bywyd emosiynol ac yn newid eich emosiynau i'r hyn oedd gan Iesu trwy'r Ysbryd Glân. Er mwyn i chi allu crio am bethau yr oedd Iesu'n crio amdanynt, yn ddig gyda nhw am bethau yr oedd Iesu'n ddig gyda nhw, ac yn teimlo angerdd am y pethau hynny y bu Iesu'n angerddol amdanyn nhw.

gan Takalani Musekwa


pdfMae Duw yn emosiynol