Defnyddiwch y rhodd o amser

defnyddio rhodd ein hamserAr Fedi 20, dathlodd yr Iddewon y Flwyddyn Newydd, gŵyl â sawl ystyr. Felly mae un yn dathlu dechrau'r cylch blynyddol, yn coffáu creu Adda ac Efa ac mae hefyd yn coffáu creu'r bydysawd, sy'n cynnwys dechrau amser. Wrth imi ddarllen am amser, cofiais fod sawl ystyr i amser hefyd. Un ohonynt yw bod amser yn ased sydd gan biliwnyddion a cardotwyr fel ei gilydd. Mae gan bob un ohonom 86.400 eiliad y dydd. Ond gan na allwn ei arbed (ni ellir gorddynnu neu dynnu amser yn ôl), mae'r cwestiwn yn codi: "Sut ydyn ni'n defnyddio'r amser sydd ar gael inni?"

Gwerth amser

Roedd Paul yn ymwybodol o werth amser ac yn annog Cristnogion i “brynu amser” (Eff. 5,16). Cyn i ni edrych yn agosach ar ystyr yr adnod hon, hoffwn rannu gyda chi gerdd sy'n disgrifio gwerth mawr amser:

Profwch werth amser

I ddarganfod gwerth blwyddyn, gofynnwch i fyfyriwr a fethodd ei arholiad terfynol.
I ddarganfod gwerth mis, gofynnwch i fam a esgorodd ar blentyn yn rhy gynnar.
I ddarganfod gwerth wythnos, gofynnwch i olygydd papur newydd wythnosol.
I ddarganfod gwerth awr, gofynnwch i'r cariadon sy'n aros i weld ei gilydd.
I ddarganfod gwerth munud, gofynnwch i rywun a fethodd eu trên, bws neu hediad.
I ddarganfod gwerth eiliad, gofynnwch i rywun sydd wedi goroesi damwain.
I ddarganfod gwerth milieiliad, gofynnwch i rywun a enillodd fedal arian yn y Gemau Olympaidd. Nid yw amser yn aros i unrhyw un.
Casglwch bob eiliad sydd gennych, oherwydd mae'n werthfawr.
Rhannwch ef gyda rhywun arbennig a bydd yn dod yn fwy gwerthfawr fyth.

(Awdur yn anhysbys)

Sut mae amser yn cael ei brynu allan?

Mae'r gerdd hon yn dod â hi i bwynt mewn perthynas ag amser y mae Paul yn ei wneud yn debyg iawn yn Effesiaid 5. Mae dau air yn y Testament Newydd sy'n cael eu cyfieithu o'r Roeg fel prynu allan. Un yw agorazo, sy'n cyfeirio at brynu pethau mewn marchnad arferol (agora). Y llall yw exagorazo, sy'n cyfeirio at brynu pethau y tu allan iddo. Mae Paul yn defnyddio'r gair exagorazo yn Eph. 5,15-16 ac yn ein cynhyrfu: «Rhowch sylw gofalus i sut rydych chi'n byw; Peidiwch â gweithredu'n annoeth, ond ceisiwch fod yn ddoeth. Manteisiwch ar bob cyfle i wneud daioni yn yr amser gwael hwn »[New Life, SMC, 2011]. Yng nghyfieithiad Luther ym 1912 mae'n dweud "buy out time." Mae'n ymddangos bod Paul eisiau ein hannog i brynu'r amser y tu allan i'r farchnad arferol.

Nid ydym yn gyfarwydd iawn â'r gair "prynu allan". Mewn bywyd busnes, deellir ei fod yn "prynu'n wag" neu yn yr ystyr "setlo i lawr". Os na allai person dalu ei ddyledion, gallent wneud cytundeb i logi eu hunain fel gweision i'r person oedd yn ddyledus iddynt nes bod y dyledion wedi'u talu. Gellid terfynu eu gwasanaeth yn gynamserol hefyd pe bai rhywun yn talu'r ddyled yn ei le. Os prynwyd dyledwr allan o'r gwasanaeth yn y modd hwn, cyfeiriwyd at y broses hon fel “sbarduno neu adbrynu”.

Gellir sbarduno pethau gwerthfawr hefyd - fel rydyn ni'n ei wybod o siopau gwystlo heddiw. Ar y naill law, mae Paul yn dweud wrthym am ddefnyddio neu brynu amser. Ar y llaw arall, yn seiliedig ar gyd-destun cyfarwyddyd Paul, gwelwn y dylem fod yn ddilynwyr Iesu. Mae Paul yn dweud wrthym am ddeall y dylem ganolbwyntio ar yr un a brynodd yr amser inni. Ei ddadl yw peidio â gwastraffu amser ar bethau eraill sy'n ein cadw rhag canolbwyntio ar Iesu a'r gwaith a wahoddodd ni i'w wneud.

Isod mae'r sylwebaeth ar Effesiaid 5,16 o Gyfrol 1 o »Astudiaethau Geiriau Wuest yn y Testament Newydd yng Ngwlad Groeg:

Daw “prynu allan” o'r gair Groeg exagorazo (ἐξαγοραζω), ac mae'n golygu “prynu allan”. Yn y rhan ganol a ddefnyddir yma mae'n golygu "prynu allan i chi'ch hun neu er eich budd eich hun." A siarad yn ffigurol, mae'n golygu "defnyddio pob cyfle i ddefnydd doeth a sanctaidd wneud daioni", fel mai diwydrwydd a gwneud daioni yw'r modd talu yr ydym yn caffael amser drwyddo "(Thayer). Nid chronos (χρονος) yw “amser”, hy “amser fel y cyfryw”, ond kairos (καιρος), “yr amser sydd i’w ystyried yn gyfnod strategol, epochal, amserol a ffafriol”. Ni ddylai un ymdrechu i ddefnyddio'r amser fel y cyfryw orau â phosibl, ond i fanteisio ar y cyfleoedd sy'n cyflwyno'u hunain.

Gan na ellir ystyried amser fel nwydd fel y gellir ei brynu allan yn llythrennol, rydym yn deall datganiad Paul yn drosiadol, sydd yn ei hanfod yn golygu y dylem wneud y defnydd gorau o'r sefyllfa yr ydym ynddi. Os gwnawn hynny, bydd gan ein hamser fwy o ystyr ac ystyr a bydd hefyd yn "talu ar ei ganfed".

Rhodd gan Dduw yw amser

Fel rhan o greadigaeth Duw, mae amser yn rhodd inni. Mae gan rai fwy ohono ac mae gan rai lai. Oherwydd datblygiadau meddygol, geneteg dda, a bendithion Duw, bydd llawer ohonom yn byw i fod dros 90 a rhai hyd yn oed dros 100. Clywsom yn ddiweddar am ddyn yn Indonesia a fu farw yn 146 oed! Nid oes ots faint o amser mae Duw yn ei roi inni, oherwydd Iesu yw Arglwydd amser. Trwy'r Ymgnawdoliad, daeth Mab Tragwyddol Duw o dragwyddoldeb i amser. Felly, roedd profiadau Iesu wedi creu amser yn wahanol nag yr ydym ni. Mae ein hamser wedi'i greu yn gyfyngedig o ran hyd, tra bod amser Duw y tu allan i'r greadigaeth yn ddiderfyn. Nid yw amser Duw wedi'i rannu'n adrannau, fel y mae gyda ni, i'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Mae amser Duw hefyd o ansawdd hollol wahanol - math o amser na allwn ei ddeall yn llawn. Yr hyn y gallwn (ac y dylem) ei wneud yw byw yn ein hamser gyda'r hyder sicr y byddwn yn cwrdd â'n Creawdwr a'n Gwaredwr yn ei amser, tragwyddoldeb.

Peidiwch â defnyddio na gwastraffu amser yn anghywir

Pan fyddwn yn siarad yn drosiadol am amser ac yn dweud pethau fel "peidiwch â gwastraffu amser", rydym yn golygu mewn ffordd y gallem golli'r defnydd cywir o'n hamser gwerthfawr. Mae'n digwydd pan fyddwn yn caniatáu i rywun neu rywbeth gymryd ein hamser ar gyfer pethau nad ydynt o unrhyw werth i ni. Mynegir hyn yn ffigurol, ystyr yr hyn y mae Paul eisiau ei ddweud wrthym: "Prynwch yr amser". Mae bellach yn ein cynhyrfu i beidio â chamddefnyddio na gwastraffu ein hamser mewn ffordd sy'n peri inni fethu â chyfrannu at yr hyn sy'n werthfawr i Dduw ac i ni Gristnogion.

Yn y cyd-destun hwn, gan ei fod yn ymwneud â "phrynu amser," rhaid inni gofio bod ein hamser wedi'i brynu allan a'i adennill gyntaf trwy faddeuant Duw trwy ei Fab. Yna rydym yn parhau i brynu amser allan trwy ddefnyddio ein hamser yn iawn i gyfrannu at berthynas gynyddol â Duw a gyda'n gilydd. Rhodd Duw i ni yw'r prynu hwn allan o amser. Pan mae Paul yn dweud wrthym yn Effesiaid 5,15 yn ein cynhyrfu i "edrych yn ofalus ar y ffordd yr ydym yn arwain ein bywydau, nid mor annoeth ond mor ddoeth," mae'n ein cyfarwyddo i fanteisio ar y cyfleoedd y mae'r amser yn eu cynnig inni i anrhydeddu Duw.

Ein cenhadaeth »rhwng amseroedd»

Mae Duw wedi rhoi amser inni gerdded yn ei olau, i gymryd rhan yng ngweinidogaeth yr Ysbryd Glân gyda Iesu wrth symud y genhadaeth ymlaen. I wneud hyn rydyn ni wedi cael yr "amser rhwng amseroedd" Adfent gyntaf ac ail Adfent Crist. Ein cenhadaeth ar yr adeg hon yw helpu pobl eraill i chwilio a gwybodaeth am Dduw a'u helpu i fyw bywyd o ffydd a chariad, yn ogystal ag yn yr hyder sicr y bydd Duw yn y diwedd yr holl greadigaeth wedi prynu allan yn llawn, sy'n cynnwys amser. Rwy’n gweddïo y byddwn ni yn y GCI yn prynu allan yr amser y mae Duw wedi’i roi inni trwy fyw a chyhoeddi efengyl cymod Duw yng Nghrist yn ffyddlon.

Mewn diolchgarwch am roddion amser a thragwyddoldeb Duw,

Joseph Tkach

Präsident
CYFLWYNO CYMUNED GRACE


pdfDefnyddiwch rodd ein hamser