Gwaith Duw ydym ni

Mae blwyddyn newydd yn cychwyn yn y byd cythryblus hwn wrth i ni barhau â'n taith anhygoel ymhellach ac yn ddyfnach i deyrnas Dduw! Fel yr ysgrifennodd Paul, gwnaeth Duw ni yn ddinasyddion ei deyrnas pan wnaeth “ein gwaredu o nerth y tywyllwch a’n trosglwyddo i deyrnas ei annwyl Fab, y mae gennym brynedigaeth ynddo, sef maddeuant pechodau” (Col. 1,13-un).

Gan fod ein dinasyddiaeth yn y nefoedd (Phil. 3,20), mae'n rhaid i ni wasanaethu Duw, i fod yn ddwylo ac yn freichiau yn y byd, trwy garu ein cymdogion fel ni ein hunain. Oherwydd ein bod ni'n perthyn i Grist, ac nid ni ein hunain na'r byd o'n cwmpas, nid ydym i gael ein dyddio y dylai Drygioni cael ei oresgyn, ond dylai oresgyn drygioni trwy dda (Rhuf. 12,21). Duw sydd â'r honiad cyntaf arnom, a'r sail i'r honiad hwnnw yw iddo E'n cymodi a'n rhyddhau yn rhydd ac yn osgeiddig pan oeddem yn dal mewn caethiwed anobeithiol i bechod.

Efallai ichi glywed y stori am y dyn a fu farw, yna deffrodd a gweld ei hun yn sefyll o flaen Iesu, o flaen giât euraidd enfawr gydag arwydd a oedd yn darllen: "Teyrnas Nefoedd". Dywedodd Iesu, “Mae angen miliwn o bwyntiau arnoch chi i fynd i’r nefoedd. Dywedwch wrthyf yr holl bethau da a wnaethoch y gallwn eu hychwanegu at eich cyfrif - a phan gawn filiwn o bwyntiau byddaf yn agor y giât ac yn gadael i chi ddod i mewn. "

Dywedodd y dyn, "Dirwy, gawn ni weld. Roeddwn yn briod â'r un fenyw am 50 mlynedd ac nid wyf erioed wedi twyllo na dweud celwydd. "Dywedodd Iesu," Mae hyn yn fendigedig. Rydych chi'n cael tri phwynt amdano. "Dywedodd y dyn:" Dim ond tri phwynt? Beth am fy mhresenoldeb perffaith yn y gwasanaethau a'm tithing perffaith? A beth am fy alms a fy ngweinidogaeth? Beth ydw i'n ei gael ar gyfer hyn i gyd? Edrychodd Iesu ar ei fwrdd pwyntiau a dweud: “Mae hynny'n gwneud 28 pwynt. Daw hynny â chi i 31 pwynt. Dim ond 999.969 sydd ei angen arnoch chi. Beth arall wnaethoch chi Aeth y dyn i banig. "Dyma'r gorau sydd gen i," griddfanodd, a dim ond 31 pwynt sydd werth! Wna i byth mo’i wneud! ”Syrthiodd i’w liniau a gweiddi:“ Arglwydd, trugarha wrthyf! ”“ Wedi gwneud! ”Ebychodd Iesu. "Miliwn o bwyntiau. Dewch i mewn! "

Mae hon yn stori giwt sy'n dangos gwirionedd anhygoel a rhyfeddol. Fel Paul yn Colosiaid 1,12 ysgrifennodd, mae'n Dduw "sydd wedi ein gwneud ni'n ffit i gael ein hetifeddu gan y saint yn y goleuni". Creadigaeth Duw ein hunain ydyn ni, wedi ein cymodi a'n rhyddhau trwy Grist, dim ond oherwydd bod Duw yn ein caru ni! Un o fy hoff ysgrythurau yw Effesiaid 2,1-10. Sylwch ar y geiriau mewn print trwm:

"Roeddech chithau hefyd wedi marw gan eich camweddau a'ch pechodau ... Yn eu plith roeddem i gyd unwaith yn byw ein bywydau yn nymuniadau ein cnawd ac yn gwneud ewyllys y cnawd a'r synhwyrau ac yn blant dicter yn ôl natur yn ogystal ag eraill. Ond gwnaeth Duw, sy'n gyfoethog o drugaredd, yn ei gariad mawr, yr oedd yn ein caru ni ag ef hefyd ni a oedd yn farw mewn pechodau yn fyw gyda Christ allan o ras - fe'ch achubwyd; ac fe gododd ni i fyny gyda ni a'n sefydlu yn y nefoedd yng Nghrist Iesu, fel y byddai yn yr amseroedd sydd i ddod yn dangos cyfoeth afieithus ei ras trwy ei ddaioni tuag atom ni yng Nghrist Iesu. Oherwydd trwy ras yr ydych wedi eich achub trwy ffydd, ac nid oddi wrthych: rhodd Duw ydyw, nid o weithredoedd, fel na all neb ymffrostio. Oherwydd mai ni yw ei waith, a grëwyd yng Nghrist Iesu ar gyfer gweithredoedd da y mae Duw wedi'u paratoi ymlaen llaw y dylem gerdded ynddo. "

Beth allai fod yn fwy calonogol? Nid yw ein hiachawdwriaeth yn dibynnu arnom ni - mae'n dibynnu ar Dduw. Oherwydd ei fod yn ein caru ni gymaint, yng Nghrist gwnaeth bopeth oedd yn angenrheidiol i'w sicrhau. Ni yw ei greadigaeth newydd (2 Cor. 5,17; Gal. 6,15). Fe allwn ni wneud gweithredoedd da oherwydd i Dduw ein rhyddhau ni o gadwynau pechod a'n hawlio drosto'i hun. Ni yw'r hyn a wnaeth Duw inni ac mae'n gorchymyn inni y dylem yn wir fod yr hyn ydym - y greadigaeth newydd a wnaeth Ef yng Nghrist.

Am obaith rhyfeddol a pha deimlad o heddwch y gallwn ei gynnig yn y flwyddyn newydd, hyd yn oed yng nghanol amseroedd cythryblus a pheryglus! Mae ein dyfodol yn perthyn i Grist!

gan Joseph Tkach


pdfGwaith Duw ydym ni