Ydych chi'n teimlo'n euog?

Mae yna arweinwyr Cristnogol sy'n ceisio gwneud i bobl deimlo'n euog yn rheolaidd fel y gallant weithio'n galetach i drosi eraill. Mae bugeiliaid yn brysur yn annog eu heglwysi i wneud gweithredoedd da. Mae'n waith anodd, ac ni allwch feio bugeiliaid os cânt eu temtio weithiau i ddefnyddio dadleuon sy'n gwneud i bobl deimlo'n euog er mwyn eu symud. Ond mae yna ddulliau sy'n waeth nag eraill, ac un o'r gwaethaf yw'r farn anysgrifeniadol bod pobl yn uffern oherwydd na wnaethoch chi o bawb bregethu'r efengyl iddyn nhw cyn iddyn nhw farw. Efallai eich bod chi'n adnabod rhywun sy'n teimlo'n ddrwg ac yn euog am esgeuluso rhannu'r efengyl â rhywun sydd wedi marw ers hynny. Efallai eich bod chi'n teimlo'r un ffordd.

Rwy’n cofio arweinydd ieuenctid Cristnogol ffrind ysgol a ddywedodd wrth grŵp yn ei arddegau y stori dywyll o gwrdd â dyn lle roedd yn teimlo ysgogiad cryf i egluro’r efengyl iddo ond wedi methu â gwneud hynny. Yn ddiweddarach, dysgodd fod y dyn wedi ei daro gan gar yr un diwrnod a bu farw. "Mae'r dyn hwn bellach yn Uffern ac mewn poen annisgrifiadwy," meddai wrth y grŵp. Yna, ar ôl saib dramatig, ychwanegodd, "a fi sy'n gyfrifol am hyn i gyd!" Dywedodd wrthynt mai oherwydd hyn yr oedd yn dioddef o hunllefau ac yn gorwedd yn sobor yn ei wely ar y ffaith ofnadwy o'i fethiant, lle byddai'r dyn tlawd hwnnw'n dioddef trallod uffern danllyd am byth.

Ar y naill law, maen nhw'n gwybod ac yn dysgu bod 'Duw mor caru'r byd nes iddo anfon Iesu i gael ei achub, ond ar y llaw arall mae'n ymddangos eu bod nhw'n credu bod Duw yn anfon pobl i uffern oherwydd ein bod ni'n methu â phregethu'r efengyl iddyn nhw. Gelwir hyn yn "anghyseinedd gwybyddol" - pan gredir dwy athrawiaeth wrthwynebol ar yr un pryd. Mae rhai ohonyn nhw'n credu'n llawen yng ngrym a chariad Duw, ond ar yr un pryd maen nhw'n gweithredu fel pe bai dwylo Duw wedi'u clymu i achub pobl pe na fyddem ni'n llwyddo i'w cyrraedd mewn pryd. Meddai Iesu yn Joh. 6,40: «Oherwydd dyma ewyllys fy Nhad, y dylai pwy bynnag sy'n gweld y Mab ac yn credu ynddo gael bywyd tragwyddol; a byddaf yn ei godi i fyny ar y diwrnod olaf. "

Busnes Duw yw iachawdwriaeth, ac mae'r Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân yn ei wneud yn dda iawn. Bendith yw bod yn rhan o'r gwaith da. Ond dylem hefyd fod yn ymwybodol bod Duw yn aml yn gweithio er gwaethaf ein hanallu. Os ydych chi wedi cael eich beichio â chydwybod euog am fethu â phregethu'r efengyl i berson cyn iddyn nhw farw, pam na wnewch chi drosglwyddo'r baich i Iesu? Nid yw Duw yn rhy drwsgl. Nid oes neb yn llithro ei fysedd a does dim rhaid i neb fynd i Uffern o'ch herwydd chi. Mae ein Duw yn dda ac yn drugarog ac yn nerthol. Gallwch ymddiried ynddo i fod yno i bawb, nid dim ond chi, y ffordd honno.

gan Joseph Tkach


pdfYdych chi'n teimlo'n euog?