Ble mae Iesu'n byw?

165 ble mae jesws yn bywRydym yn addoli Gwaredwr atgyfodedig. Mae hynny'n golygu bod Iesu'n byw. Ond ble mae e'n byw? Oes ganddo dŷ? Efallai ei fod yn byw ymhellach i lawr y stryd na'r un sy'n gwirfoddoli yn y lloches i'r digartref. Efallai ei fod hefyd yn byw yn y tŷ mawr ar y gornel gyda phlant maeth. Efallai ei fod yn byw yn eich tŷ chi hefyd - fel yr un a dorrodd lawnt y cymydog pan oedd yn sâl. Gallai Iesu hyd yn oed wisgo'ch dillad fel y gwnaethoch pan oeddech chi'n helpu menyw y gadawyd ei char ar y briffordd.

Ydy, mae Iesu'n fyw, ac mae'n byw ym mhawb sydd wedi'i dderbyn fel Gwaredwr ac Arglwydd. Dywedodd Paul iddo gael ei groeshoelio gyda Christ. Dyna pam y gallai ddweud: “Ac eto rwy’n byw; ond nid fi mwyach, ond mae Crist yn byw ynof fi. Ond yr hyn rydw i bellach yn byw yn y cnawd, rydw i'n byw mewn ffydd ym Mab Duw, a oedd yn fy ngharu i ac a roddodd ei hun i fyny drosof ”(Gal. 2,20).

Mae byw bywyd Crist yn golygu ein bod ni'n fynegiant o'r bywyd roedd yn byw yma ar y ddaear. Mae ein bywyd wedi ymgolli yn ei fywyd ac yn unedig ag ef. Mae'r datganiad hunaniaeth hwn yn perthyn i un gangen o'r groes hunaniaeth yr oeddem wedi'i hadeiladu. Mae ein mynegiadau o gariad a gofal yn naturiol yn dilyn ein galwad (sylfaen y groes) pan fydd un wedi dod yn greadigaeth newydd (boncyff y groes) ac wedi ei gysgodi gan ras Duw (croesfar y groes).

Rydyn ni'n fynegiant o fywyd Crist oherwydd Ef yw ein bywyd go iawn (Col. 3,4). Dinasyddion y nefoedd ydyn ni, nid y ddaear, a dim ond preswylwyr dros dro ein cyrff corfforol ydyn ni. Mae ein bywydau fel chwa o stêm sy'n diflannu mewn amrantiad. Mae Iesu ynom ni yn barhaol ac yn real.

Mae Rhufeiniaid 12, Effesiaid 4-5, a Col. 3 yn dangos i ni sut i fyw gwir fywyd Crist. Yn gyntaf rhaid i ni drwsio ein syllu ar realiti’r nefoedd, ac yna rhoi i farwolaeth y pethau drwg sydd wedi’u cuddio ynom (Col. 3,1.5). Mae adnod 12 yn egluro y dylem "fel dewis Duw, seintiau ac annwyl, ddenu trugaredd gynnes, caredigrwydd, gostyngeiddrwydd, addfwynder, goddefgarwch." Mae adnod 14 yn ein cyfarwyddo: "Dros hyn i gyd [rhoi] ar gariad, sef bond perffeithrwydd."

Gan fod ein bywyd go iawn yn Iesu, rydyn ni'n cynrychioli ei gorff corfforol ar y ddaear ac yn arwain bywyd ysbrydol Iesu o gariad a rhoi. Ni yw'r galon y mae'n caru â hi, y breichiau y mae'n cofleidio â nhw, y dwylo y mae'n helpu gyda nhw, y llygaid y mae'n gweld gyda nhw, a'r geg y mae'n annog eraill gyda hi ac yn canmol Duw. Yn y bywyd hwn ni yw'r unig un y mae pobl yn ei weld gan Iesu. Felly dylai ei fywyd, yr ydym yn ei fynegi, fod yn un da yn well! Bydd hynny'n wir hefyd os gwnawn bopeth dros gynulleidfa un dyn - dros Dduw a phopeth er Ei ogoniant.

Felly ble mae Iesu'n byw nawr? Mae'n byw lle rydyn ni'n byw (col. 1,27b). Ydyn ni'n gadael i'w fywyd ddisgleirio drwodd neu ydyn ni'n ei gadw dan glo, wedi'i guddio'n rhy ddwfn i gael sylw neu i helpu eraill? Os felly, gadewch inni guddio ein bywydau ynddo (Col. 3,3) a gadewch inni ganiatáu iddo fyw trwom ni.

gan Tammy Tkach


pdfBle mae Iesu'n byw?