Pas preswyl ar gyfer Teyrnas Dduw

Pas preswyl 589 ar gyfer teyrnas dduwYn y maes awyr roedd bwrdd gwybodaeth yn dweud: Argraffwch eich tocyn preswyl, fel arall efallai y bydd yn rhaid i chi dalu dirwy neu efallai y gwrthodir i chi fynd ar fwrdd. Gwnaeth y rhybudd hwn fi'n nerfus iawn. Daliais i estyn am fy nhocyn preswyl wedi'i argraffu yn fy bagiau llaw i sicrhau ei fod yn dal i fod yno!

Tybed pa mor nerfus y mae'n rhaid i'r siwrnai i deyrnas Dduw fod. Oes rhaid i ni baratoi ein bagiau yn unol â manylebau manwl gywir a darparu'r dogfennau cywir? A fydd asiant gwirio sylwgar sy'n barod i dynnu fy enw oddi ar y rhestr hedfan os na fyddaf yn cwrdd â'r holl ofynion?

Y gwir yw, nid oes angen i ni boeni oherwydd trefnodd Iesu bopeth inni: «Molwch i Dduw, Tad ein Harglwydd Iesu Grist! Yn ei drugaredd fawr rhoddodd fywyd newydd inni. Rydyn ni'n cael ein geni eto oherwydd i Iesu Grist gael ei godi oddi wrth y meirw, ac nawr rydyn ni'n llawn gobaith byw. Gobaith etifeddiaeth dragwyddol, ddibechod ac anorchfygol sydd gan Dduw ar y gweill i chi yn ei deyrnas »(1. Petrus 1,3-4 Gobaith i Bawb).

Mae'r Pentecost Cristnogol yn ein hatgoffa o'n dyfodol gogoneddus yng Nghrist yn ei deyrnas. Nid oes angen poeni. Gwnaeth Iesu bopeth droson ni. Gwnaeth yr archeb a thalodd y pris. Mae'n rhoi gwarant i ni ac yn ein paratoi i fod gydag ef am byth.
Darllenwyr cyntaf y 1. Roedd Peter yn byw mewn cyfnod ansicr. Roedd bywyd yn annheg, ac roedd erledigaeth mewn rhai lleoedd. Roedd y credinwyr yn sicr o un peth: “Tan hynny, bydd Duw yn eich amddiffyn trwy ei nerth, oherwydd eich bod yn ymddiried ynddo. Ac felly rydych chi'n profi ei iachawdwriaeth o'r diwedd, a fydd yn weladwy i bawb ar ddiwedd amser »(1. Petrus 1,5 Gobaith i bawb).

Rydyn ni'n dysgu am ein hiachawdwriaeth, a fydd yn weladwy ar ddiwedd amser! Tan hynny, bydd Duw yn ein cadw gyda'i allu. Mae Iesu mor ffyddlon fel ei fod wedi cadw lle inni yn nheyrnas Dduw: “Mae yna lawer o fflatiau yn nhŷ fy nhad. Oni bai am hynny, a fyddwn i wedi dweud wrthych chi: rydw i'n mynd i baratoi'r lle i chi? " (Ioan 14,2).

Yn y Llythyr at yr Hebreaid, ar ôl cyfieithu’r Beibl, nodir Gobaith i Bawb ein bod wedi ein cofrestru yn y nefoedd, hynny yw, yn nheyrnas Dduw. “Rydych chi ymhlith ei blant, y gwnaeth ef eu bendithio'n arbennig ac y mae eu henwau wedi'u hysgrifennu yn y nefoedd. Rydych chi wedi cymryd lloches yn Nuw a fydd yn barnu pawb. Rydych yn perthyn i’r un eglwys fawr â’r holl fodelau ffydd hyn sydd eisoes wedi cyrraedd eu nod ac wedi dod o hyd i gymeradwyaeth Duw ”(Hebreaid 12,23 Gobaith i bawb).
Ar ôl esgyniad Iesu i'r nefoedd, anfonodd Iesu a Duw Dad yr Ysbryd Glân i drigo ynom ni. Nid yn unig y mae'r Ysbryd Glân yn cario ymlaen waith teyrnas nerthol Crist ynom ni, ond ef hefyd yw "gwarant ein hetifeddiaeth": "Beth yw addewid ein hetifeddiaeth, er ein prynedigaeth, y dylem ddod yn eiddo iddo am ganmoliaeth ei ogoniant "(Effesiaid 1,14).
Efallai eich bod chi'n cofio'r gân "Sentimental Journey" gan Doris Day, Ringo Starr a chantorion eraill. Wrth gwrs, mae ein dyfodol gyda Duw gymaint yn fwy na chyfres o atgofion a disgwyliadau gobeithiol: "Yr hyn na welodd unrhyw lygad, ni chlywodd unrhyw glust, ac ni ddaeth calon neb, yr hyn y mae Duw wedi'i baratoi ar gyfer y rhai sy'n ei garu" (1. Corinthiaid 2,9).

Sut bynnag rydych chi'n teimlo ar eich taith tuag at Deyrnas Dduw, peidiwch â gadael i ddatganiadau gwrthgyferbyniol eich cynhyrfu a pheidiwch â'ch gwneud chi'n nerfus fel roeddwn i. Byddwch yn hyderus bod gennych eich archeb yn ddiogel yn eich poced. Fel plant, gallwch edrych ymlaen at y ffaith eich bod chi ar fwrdd Crist.

gan James Henderson