Dyna yr wyf yn ei garu am Iesu

486 dwi'n caru hynny am jeswsPan ofynnir i mi pam fy mod yn caru Iesu, yr ateb sy'n gywir yn y Beibl yw: "Rwy'n caru Iesu oherwydd ei fod yn fy ngharu i yn gyntaf ac oherwydd ei fod yn barod i roi popeth i mi (1. Johannes 4,19). Dyna pam dwi'n caru Iesu fel person cyfan, nid dim ond rhannau neu agweddau ohono. Rwy'n caru fy ngwraig nid yn unig oherwydd ei gwên, ei thrwyn neu ei hamynedd.

Os ydych chi'n caru rhywun yn fawr iawn, bydd gennych restr hir wrth law yn gyflym, sy'n eu gwneud yn arbennig o ddeniadol. Rwy'n caru Iesu oherwydd ni fyddwn yno hebddo. Rwy'n caru Iesu oherwydd nid yw byth yn fy siomi. Rwy'n caru Iesu oherwydd oherwydd. . .

Ond mae'n debyg mai'r cwestiwn yw a oes yna beth arbennig iawn am Iesu sy'n golygu llawer i mi pan dwi'n meddwl amdano mewn cariad!? Ac yn wir - mae yna un: "Rwy'n caru Iesu yn fwy na dim, oherwydd mae ei faddeuant yn golygu nad oes raid i mi gyfleu llun hardd ohonof fy hun i bobl eraill mwyach, ond gall fod yn agored i'm gwendidau, camgymeriadau, hyd yn oed pechodau".

I mi, mae dilyn Iesu yn anad dim yn fater ymarferol. Dyma lle mae maddeuant pechodau a achosodd Iesu yn dod i rym. Rwy'n credu ei bod hi'n wych peidio â gorfod profi i bawb fy mod i'n ddi-ffael ac yn berffaith. Mae'r bywyd ffug hwn yn fy ninistrio'n feddyliol. Mae'r tincian cyson gyda fy masgiau a'r symudiadau gorchudd cyson yn cymryd amser a nerfau ac fel arfer nid ydyn nhw'n gweithio yn y diwedd.

Bu farw Iesu ar y groes ar ran fy mhechodau a'm camgymeriadau. Os yw fy nghamgymeriadau eisoes wedi eu maddau, rhaid ei bod yn llawer haws imi gyfaddef pwy ydw i mewn gwirionedd.

Nid wyf yn gweld yr holl beth fel trwydded gan Iesu i wneud llawer o gamgymeriadau neu i gamu'n galed ar bechod. Nid maddeuant yn unig sy'n clirio'r gorffennol. Mae hefyd yn rhoi'r nerth i chi newid rhywbeth mewn gwirionedd. Mae'r pŵer hwn nid yn unig yn cael ei ddisgrifio yn y Beibl o ganlyniad i faddeuant, mae mewn gwirionedd yn fy nhroi o gwmpas. Beth bynnag, mae yna ddigon i newid gyda mi. Mae'n hanfodol i'm perthynas â Iesu bod fy ffydd yn dechrau gyda fy hunanfeirniadaeth. Yn y Beibl, mae ffydd yn dechrau gyda'r ymwybyddiaeth o annigonolrwydd a gwendid eich hun. Mae'n beirniadu nid yn unig yr anghredinwyr a'r byd drwg, ond hefyd y credinwyr. Mae llyfrau cyfan yn yr Hen Destament wedi'u neilltuo i ddatgelu amodau'n ddi-baid ymhlith pobl Israel. Mae llyfrau’r Testament Newydd Cyfan yn datgelu’r sefyllfa enbyd mewn cymunedau Cristnogol.

Mae Iesu'n eu rhyddhau am hunanfeirniadaeth. O'r diwedd, gallwch chi ollwng eich mwgwd a bod yr hyn ydych chi. Am ryddhad!

gan Thomas Schirrmacher


pdfDyna yr wyf yn ei garu am Iesu