Penillion Lwmp Aur

Mae David Letterman, gwesteiwr sioe adloniant Americanaidd, yn adnabyddus am ei ddeg rhestr orau; gofynnir i mi yn aml am fy deg hoff ffilm, llyfr, caneuon, bwydydd a chwrw gorau. Mae'n debyg bod gennych chi hoff restrau hefyd. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae rhai o fy erthyglau wedi eu seilio ar fy deg hoff bennill o'r Beibl. Dyma chwech ohonyn nhw:

  • "Nid yw'r sawl nad yw'n caru yn adnabod Duw, oherwydd cariad yw Duw."1. Johannes 4,8)
  • “Fe wnaeth Crist ein rhyddhau ni i fod yn rhydd! Felly sefyll yn gadarn a pheidiwch â gadael i iau y caethiwed gael ei osod arnoch chi eto! ”(Galatiaid 5,1)
  • "Oherwydd nid anfonodd Duw ei Fab i'r byd i farnu'r byd, ond er mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo." (Ioan 3:17) "
  • Ond mae Duw yn dangos ei gariad tuag atom ni yn y ffaith bod Crist wedi marw droson ni pan oedden ni'n dal yn bechaduriaid ”(Rhuf 5,8) "
  • Felly nawr does dim condemniad i’r rhai sydd yng Nghrist Iesu ”(Rhuf 8,1) "
  • Oherwydd mae cariad Crist yn ein hannog, yn enwedig gan ein bod yn argyhoeddedig, os yw 'un' wedi marw i bawb, yna maen nhw i gyd wedi marw. A dyna pam y bu farw dros bawb, fel na fydd y rhai sy'n byw yno yn byw iddyn nhw eu hunain mwyach, ond i'r sawl a fu farw ac a gododd drostyn nhw. "(2. Corinthiaid 5,14-15)

Mae darllen yr adnodau hyn yn rhoi nerth i mi ac rydw i bob amser yn eu galw'n benillion aur. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf wrth i mi ddysgu mwy a mwy o gariad rhyfeddol, diddiwedd Duw, mae'r rhestr hon wedi newid yn gyson. Roedd chwilio am y doethineb hwn fel helfa drysor am aur - y deunydd rhyfeddol hwn sydd i'w gael ym myd natur mewn sawl maint a siâp, o ficrosgopig i enfawr. Yn yr un modd ag y mae aur yn ei holl ymddangosiadau annisgwyl, gall cariad anadferadwy Duw sy'n ein hamgylchynu ymddangos mewn ffurfiau annisgwyl ac mewn lleoedd annisgwyl. Mae'r diwinydd TF Torrance yn disgrifio'r cariad hwn fel a ganlyn:

“Mae Duw yn eich caru chi gymaint nes iddo roi ei hun yn IesuChrist, ei Fab annwyl. Fe roddodd ei gyfanrwydd fel Duw er eich iachawdwriaeth. Yn Iesu, sylweddolodd Duw ei gariad anfeidrol tuag atoch chi yn eich natur ddynol mewn ffordd mor derfynol fel na allai ei ddadwneud mwyach heb wadu’r ymgnawdoliad a’r groes ac felly ei hun. Bu farw Iesu Grist yn arbennig ar eich rhan oherwydd eich bod yn bechadurus ac yn annheilwng ohono. Mae eisoes wedi gwneud un ei hun i chi, ni waeth a ydych chi'n credu ynddo ai peidio. Mae wedi eich bondio ag ef ei hun mewn ffordd mor ddwfn trwy ei gariad fel na fydd byth yn gadael i chi fynd. Hyd yn oed os gwrthodwch ef a dymuno ichi fynd i uffern, ni fydd ei gariad yn eich gadael. Felly, edifarhewch a chredwch mai Iesu Grist yw eich Arglwydd a'ch Gwaredwr ”(Cyfryngu Crist, t. 94)

Mae ein gwerthfawrogiad o gariad Duw yn cynyddu wrth ddarllen y Beibl oherwydd Iesu, cariad Duw, yw ei bwynt angor. Felly mae'n fy ngwneud i'n drist pan fydd yr arolygon barn diweddaraf yn dangos nad yw llawer o Gristnogion yn treulio llawer o amser “yng Ngair Duw”. Yr eironi, fodd bynnag, yw bod arolwg twf twf ysbrydol Bill Hybel, 87% o ymatebwyr wedi ticio mai “cymorth eglwysig i ddeall y Beibl yn ddwfn” oedd eu prif angen ysbrydol. Mae'n eironig hefyd i'r ymatebwyr nodi prif wendid eu plwyfi fel eu methiant i esbonio'r Beibl mewn ffordd ddealladwy. Yr unig ffordd i ddod o hyd i nygets aur y Beibl yw cloddio trwyddynt trwy astudiaeth Feiblaidd ailadroddus a meddylgar. Yn ddiweddar roeddwn yn darllen y llyfr Micah (un o'r mân broffwydi) pan ddes i ar draws y trysorfa hon: "

Ble mae'r fath Dduw â chi sy'n maddau pechod ac yn cylchredeg dyled y rhai sydd ar ôl o'i etifeddiaeth; pwy sydd ddim yn glynu wrth ei ddicter am byth, oherwydd mae'n drugarog! ”(Micah 7,18)

Pregethodd Micah y gwirionedd hwn am Dduw pan gyhoeddodd Eseia amser yr alltudiaeth. Roedd yn gyfnod o riportio trychinebau. Yn dal i fod, roedd Micha yn obeithiol oherwydd ei fod yn gwybod bod Duw yn raslon. Mae gwreiddiau'r gair Hebraeg am drugaredd yn yr iaith a ddefnyddir ar gyfer contractau rhwng pobl.

Mae contractau o'r fath yn cynnwys addewidion o deyrngarwch ffyddlon sy'n rhwymol ac a roddir ar yr un pryd yn rhydd. Dyma hefyd sut mae gras Duw i'w ddeall. Mae Micah yn crybwyll bod gras Duw wedi ei addo i gyndeidiau Israel, hyd yn oed os nad oedden nhw'n deilwng ohono. Mae'n galonogol ac yn ysgogol deall bod gan Dduw yn ei drugaredd yr un peth ar ein cyfer ni. Gellir cyfieithu’r gair Hebraeg am drugaredd a ddefnyddir ym Micah fel cariad rhydd a ffyddlon neu gariad annioddefol. Gallwn fod yn sicr na fydd trugaredd Duw byth yn cael ei wrthod inni oherwydd ei fod yn ei natur i fod yn ffyddlon, fel y mae wedi addo inni fod. Mae cariad Duw yn ddiysgog a bydd bob amser yn raslon inni. Dyna pam y gallwn alw allan ato: "Dduw, trugarha wrthyf bechadur!"8,13). Am adnod lwmp aur.

gan Joseph Tkach


pdfPenillion Lwmp Aur