Iesu gwaith perffaith iachawdwriaeth

169 Gwaith iachawdwriaeth perffaith IesuTua diwedd ei Efengyl, gallwch ddarllen y sylwadau hynod ddiddorol hyn gan yr Apostol Ioan: «Gwnaeth Iesu lawer o arwyddion eraill gerbron ei ddisgyblion, nad ydynt wedi'u hysgrifennu yn y llyfr hwn [...] Ond pe bai un yn cael ei ysgrifennu i lawr un ar ôl y llall, yna credaf na all y byd amgyffred y llyfrau y mae angen eu hysgrifennu »(Ioan 20,30:2; 1,25). Yn seiliedig ar y sylwadau hyn ac o ystyried y gwahaniaethau rhwng y pedair Efengyl, gellir dod i'r casgliad na ysgrifennwyd y sylwadau a grybwyllwyd fel olion cyflawn o fywyd Iesu. Mae Ioan yn egluro mai bwriad ei ysgrifau "er mwyn i chi gredu mai Iesu yw Crist, Mab Duw, ac y gallwch chi, trwy ffydd, gael bywyd yn ei enw" (Ioan 20,31). Prif ffocws yr Efengylau yw cyhoeddi'r newyddion da am y Gwaredwr a'r iachawdwriaeth a roddwyd inni ynddo.

Er bod Ioan yn gweld iachawdwriaeth (bywyd) yn gysylltiedig ag enw Iesu yn adnod 31, mae Cristnogion yn siarad am gael eu hachub trwy farwolaeth Iesu. Er bod y datganiad cryno hwn yn gywir hyd yn hyn, gall unig gyfeiriad iachawdwriaeth at farwolaeth Iesu guddio cyflawnder pwy ydyw a beth a wnaeth er ein hiachawdwriaeth. Mae digwyddiadau’r Wythnos Sanctaidd yn ein hatgoffa bod yn rhaid edrych ar farwolaeth Iesu - o bwysigrwydd hanfodol fel y mae - mewn cyd-destun mwy sy’n cynnwys Ymgnawdoliad ein Harglwydd, ei farwolaeth, ei atgyfodiad a’i esgyniad i’r nefoedd. Maent i gyd yn gerrig milltir hanfodol, wedi'u plethu'n annatod yn ei waith adbrynu - y gwaith sy'n rhoi bywyd inni yn ei enw. Felly yn ystod yr Wythnos Sanctaidd, fel yng ngweddill y flwyddyn, rydyn ni am weld yn Iesu waith perffaith y prynedigaeth.

ymgnawdoliad

Nid genedigaeth bob dydd person cyffredin oedd genedigaeth Iesu. Mor unigryw ym mhob ffordd, mae'n ymgorffori dechrau ymgnawdoliad Duw ei hun. Gyda genedigaeth Iesu daeth Duw atom fel bod dynol yn yr un modd ag y mae pob bod dynol wedi'i eni ers Adda. Er iddo aros yr hyn ydoedd, cymerodd Mab Tragwyddol Dduw fywyd dynol yn ei gyfanrwydd o'r dechrau i'r diwedd, o'i eni hyd ei farwolaeth. Fel person, mae'n hollol Dduw ac yn gwbl ddynol. Yn y datganiad llethol hwn rydym yn dod o hyd i ystyr tragwyddol sy'n haeddu gwerthfawrogiad yr un mor dragwyddol.
 
Gyda'i ymgnawdoliad, camodd Mab tragwyddol Duw allan o dragwyddoldeb ac, fel bod dynol wedi'i wneud o gnawd a gwaed, aeth i mewn i'w greadigaeth, a oedd yn cael ei reoli gan amser a gofod. "A daeth y Gair yn gnawd ac yn preswylio yn ein plith, a gwelsom ei ogoniant, gogoniant fel unig anedig Fab y Tad, yn llawn gras a gwirionedd" (Ioan 1,14).

Roedd Iesu yn wir yn ddyn go iawn yn ei holl ddynoliaeth, ond ar yr un pryd roedd hefyd yn hollol Dduw - o'r un natur â'r Tad a'r Ysbryd Glân. Mae ei eni yn cyflawni llawer o broffwydoliaethau ac yn ymgorffori addewid ein hiachawdwriaeth.

Ni ddaeth yr ymgnawdoliad i ben gyda genedigaeth Iesu - parhaodd y tu hwnt i'w fywyd daearol cyfan ac mae'n dal i gael ei wireddu heddiw gyda'i fywyd dynol gogoneddus. Mae Mab Duw ymgnawdoledig (hy ymgnawdoledig) yn aros yn ei hanfod gyda'r Tad a'r Ysbryd Glân - mae ei natur ddwyfol yn ddiamod yn bresennol ac yn hollalluog yn y gwaith - sy'n rhoi ystyr unigryw i'w fywyd fel bod dynol. Dyma mae'n ei ddweud yn y Rhufeiniaid 8,3-4: «Oherwydd yr hyn a oedd yn amhosibl i'r gyfraith, oherwydd iddo gael ei wanhau gan y cnawd, gwnaeth Duw: Anfonodd ei Fab ar ffurf cnawd pechadurus ac am bechod a chondemnio pechod yn y cnawd, ag ef gyfiawnder, oddi wrth y Gyfraith. mynnu, yn cael ei gyflawni ynom ni, sydd bellach ddim yn byw yn ôl y cnawd, ond yn ôl yr ysbryd. " Â Paul ymlaen i egluro “ein bod yn cael ein hachub gan ei fywyd” (Rhufeiniaid 5,10).

Mae cysylltiad annatod rhwng bywyd a gwaith Iesu - mae'r ddau yn rhan o'r ymgnawdoliad. Yr Iesu-ddyn Iesu yw'r archoffeiriad a'r cyfryngwr perffaith rhwng Duw a dyn. Cymerodd ran yn y natur ddynol a daeth â chyfiawnder i ddynolryw trwy fyw bywyd dibechod. Mae'r ffaith hon yn caniatáu inni ddeall sut y gall feithrin perthynas â Duw a phobl. Tra ein bod fel arfer yn dathlu ei eni adeg y Nadolig, mae digwyddiadau ei fywyd cyfan bob amser yn rhan o'n canmoliaeth hollgynhwysol - hyd yn oed yn ystod yr Wythnos Sanctaidd. Mae ei fywyd yn datgelu natur berthynol ein hiachawdwriaeth. Daeth Iesu, ar ffurf ei hun, â Duw a dynoliaeth ynghyd mewn perthynas berffaith.

Tod

Mae'r datganiad byr ein bod wedi ein hachub trwy farwolaeth Iesu yn arwain rhai i gamdybio bod ei farwolaeth yn gymod a ddaeth â Duw i ras. Rwy'n gweddïo y byddwn ni i gyd yn gweld cuddni'r meddwl hwn. Mae TF Torrance yn ysgrifennu, yn erbyn cefndir dealltwriaeth gywir o aberthau’r Hen Destament, nad ydym yn gweld aberth paganaidd er mwyn maddeuant ym marwolaeth Iesu, ond tystiolaeth bwerus ewyllys Duw grasol (Cymod: Yr Person a Gwaith Crist: Person a gweinidogaeth Crist], tt. 38-39). Roedd defodau aberthol paganaidd yn seiliedig ar yr egwyddor o ddial, tra bod system aberthol Israel yn seiliedig ar faddeuant a chymod. Yn lle ennill maddeuant gyda chymorth offrymau, gwelodd yr Israeliaid eu hunain wedi eu galluogi gan Dduw i fod yn ddieuog o’u pechodau ac felly cymodi ag ef.

Dyluniwyd aberthau Israel i dystio a datgelu cariad a gras Duw gan gyfeirio at dynged marwolaeth Iesu, a roddir yn y cymod â'r Tad. Gyda’i farwolaeth, gorchfygodd ein Harglwydd Satan hefyd a chymryd pŵer oddi wrth farwolaeth ei hun: «Oherwydd bod y plant bellach o gnawd a gwaed, fe’i derbyniodd yn gyfartal, fel y byddai, trwy ei farwolaeth, yn cymryd pŵer oddi wrtho a oedd â phwer drosto marwolaeth, sef i'r diafol, ac achubodd y rhai a oedd, trwy ofn marwolaeth, yn gorfod bod yn weision trwy gydol eu hoes »(Hebreaid 2,14-15). Ychwanegodd Paul fod yn rhaid i Iesu “lywodraethu nes bod Duw yn rhoi pob gelyn o dan ei draed. Y gelyn olaf i gael ei ddinistrio yw marwolaeth »((1. Corinthiaid 15,25-26). Mae marwolaeth Iesu yn amlygu agwedd atoning ein hiachawdwriaeth.

atgyfodiad

Ddydd Sul y Pasg rydyn ni'n dathlu atgyfodiad Iesu, sy'n cyflawni llawer o broffwydoliaethau'r Hen Destament. Mae ysgrifennwr yr Hebreaid yn tynnu sylw bod iachawdwriaeth Isaac rhag marwolaeth yn adlewyrchu'r atgyfodiad (Hebreaid 11,18-19). O lyfr Jona rydyn ni'n dysgu ei fod "dridiau a thair noson" yng nghorff y pysgod mawr (Jon 2: 1). Cyfeiriodd Iesu at y digwyddiad hwnnw ynglŷn â’i farwolaeth, ei gladdedigaeth, a’i atgyfodiad2,39-40); Mathew 16,4 a 21; John 2,18-un).

Rydyn ni'n dathlu atgyfodiad Iesu gyda llawenydd mawr oherwydd mae'n ein hatgoffa nad yw marwolaeth yn derfynol. Yn hytrach, mae'n cynrychioli cam canolradd ar ein ffordd i'r dyfodol - bywyd tragwyddol mewn cymundeb â Duw. Yn ystod y Pasg rydyn ni'n dathlu buddugoliaeth Iesu dros farwolaeth a'r bywyd newydd y byddwn ni'n ei gael ynddo. Edrychwn ymlaen yn llawen at amser Datguddiad 21,4 yr araith yw: «[...] a bydd Duw yn sychu'r holl ddagrau o'u llygaid, ac ni fydd mwy o farwolaeth, ac ni fydd tristwch na briw na phoen; oherwydd bod y cyntaf wedi mynd heibio. " Mae'r atgyfodiad yn cynrychioli gobaith ein hiachawdwriaeth.

Dyrchafael

Arweiniodd genedigaeth Iesu at ei fywyd a'i fywyd hyd at ei farwolaeth. Ni allwn wahanu ei farwolaeth oddi wrth ei atgyfodiad, ac ni allwn wahanu ei atgyfodiad oddi wrth ei esgyniad. Ni ddaeth allan o'r bedd i fyw bywyd dynol. Aeth i fyny i'r Nefoedd yn y natur ddynol ogoneddus, a dim ond gyda'r digwyddiad gwych hwn y dechreuodd y gwaith.

Yn y cyflwyniad i lyfr Atonement Torrances, ysgrifennodd Robert Walker: "Gyda'r atgyfodiad, mae Iesu'n cymryd ein bod fel bod dynol ac yn dod ag ef i bresenoldeb Duw yn undod a chymundeb cariad Trinitaraidd." Fe wnaeth CS Lewis ei roi fel hyn: "Yn hanes Cristnogol, mae Duw yn disgyn ac yna'n esgyn eto." Y newyddion da rhyfeddol yw bod Iesu wedi ein codi gydag ef. "[...] ac fe gododd ni gyda ni a'n sefydlu yn y nefoedd yng Nghrist Iesu, er mwyn iddo, yn yr amseroedd sydd i ddod, ddangos cyfoeth toreithiog ei ras trwy ei ddaioni tuag atom ni yng Nghrist Iesu" (Effesiaid 2,6-un).

Ymgnawdoliad, marwolaeth, atgyfodiad ac esgyniad - maen nhw i gyd yn rhan o'n prynedigaeth ac felly'n canmoliaeth yn yr Wythnos Sanctaidd. Mae'r cerrig milltir hyn yn tynnu sylw at bopeth y mae Iesu wedi'i gyflawni i ni gyda'i fywyd a'i waith cyfan. Gadewch inni weld mwy a mwy pwy ydyw a beth mae wedi'i wneud i ni trwy gydol y flwyddyn. Mae'n sefyll am waith perffaith y prynedigaeth.

Boed i'r bendithion rydyn ni'n eu profi trwy Iesu Grist gael eu rhoi i chi a'ch anwyliaid,

Joseph Tkach

Präsident
CYFLWYNO CYMUNED GRACE


pdfIesu gwaith perffaith iachawdwriaeth