Ffordd well

343 ffordd wellGofynnodd fy merch imi yn ddiweddar: "Mam, a oes mwy nag un ffordd mewn gwirionedd i groenio cath"? Chwarddais. Roedd hi'n gwybod beth oedd ystyr y dywediad, ond roedd ganddi gwestiwn go iawn am y gath wael hon. Fel arfer mae mwy nag un ffordd i wneud rhywbeth. O ran gwneud pethau anodd, rydyn ni'n Americanwyr yn credu mewn "dyfeisgarwch hen Americanaidd da". Yna mae gennym yr ystrydeb: "Angenrheidrwydd yw mam y ddyfais". Os bydd yr ymgais gyntaf yn methu, byddwch yn sicrhau eich hun ac yn gadael un arall ymlaen.

Pan ddysgodd Iesu amdano'i hun a ffyrdd Duw, rhoddodd bersbectif newydd i bopeth. Fe ddangosodd ffordd well iddyn nhw, ffordd o ysbryd y gyfraith, nid y llythyr (o'r gyfraith). Fe ddangosodd iddyn nhw ffordd cariad yn lle'r ffordd o farnu a gwrthbwyso. Daeth â nhw (a ninnau) mewn ffordd well.

Ond ni chyfaddawdodd sut i gyrraedd iachawdwriaeth. Nododd llawer o'i straeon am annigonolrwydd y gyfraith mai dim ond un ffordd sydd i fynd o gwmpas rhai pethau. Y ffordd i iachawdwriaeth yw'r ffordd trwy Iesu yn unig - a Iesu yn unig. "Myfi yw'r ffordd, y gwir a'r bywyd," meddai yn Ioan 14,6. Gyda hynny ni adawodd unrhyw amheuaeth nad oes raid i chi chwilio am unrhyw un arall (cyfieithiad: New Life, 2002, drwyddo draw).

Dywedodd Pedr wrth Annas, yr archoffeiriad, Caiaffas, Ioan, Alecsander a pherthnasau eraill yr archoffeiriad nad oes iachawdwriaeth heblaw trwy Iesu. "Yn yr holl nefoedd nid oes enw arall y gall dynion alw arno i gael ei achub" (Apostolion. 4,12).

Mae Paul yn ailadrodd hyn yn ei lythyr at Timotheus: "Oherwydd nid oes ond un Duw ac un cyfryngwr rhwng Duw a dynion: dyna Grist Iesu, a ddaeth yn ddyn" (1. Timotheus 2,5). Fodd bynnag, mae yna rai o hyd sy'n chwilio am opsiynau a dewisiadau amgen eraill. "Beth? Ni allwch ddweud wrthyf mai dim ond un ffordd sydd. Rwyf am fod yn rhydd i wneud fy mhenderfyniad fy hun! "

Mae llawer yn rhoi cynnig ar grefyddau amgen. Mae cyfarwyddiadau dwyreiniol yn arbennig o boblogaidd. Mae rhai eisiau cael profiad ysbrydol, ond heb strwythur eglwys. Mae rhai yn troi at yr ocwlt. Ac yna mae yna Gristnogion sy'n credu bod angen iddyn nhw fynd y tu hwnt i sylfaen credu yng Nghrist yn unig. Gelwir hyn yn "Grist plws".
Efallai i rai bod y weithred syml o ffydd heb wneud dim er iachawdwriaeth yn ymddangos yn ffordd rhy hawdd. Neu yn rhy hawdd. Neu mae'n ymddangos yn rhy hawdd dianc gyda'r lleidr ar y groes y caniatawyd ple syml Iesu i'w gofio. A ellid dileu cofnod troseddol troseddwr yr oedd ei weithredoedd heinous yn mynnu bod y croeshoeliad yn cael ei ddileu - dim ond trwy broffesiwn ffydd syml i ddieithryn a oedd yn hongian ar y groes agosaf? Roedd ffydd y lleidr yn ddigon i Iesu. Heb betruso, addawodd dragwyddoldeb i’r dyn hwn ym Mharadwys (Luc 23: 42-43).

Mae Iesu'n dangos i ni nad oes raid i ni chwilio am ddewisiadau amgen, opsiynau na ffyrdd eraill o groenu'r gath ddiarhebol. Mae'n rhaid i ni gyfaddef ar lafar mai Iesu yw ein Harglwydd a chredu gyda'n holl galon fod Duw wedi ei godi oddi wrth y meirw ac y bydd yn ein hachub (Rhufeiniaid 10: 9).

gan Tammy Tkach


pdfFfordd well