Penderfynwch wenu

penderfynu gwenuAr ôl siopa am ychydig o bethau Nadoligaidd yn Costco [tebyg i Manor], mi wnes i wenu ar ddynes ganol oed oedd yn cerdded i mewn yn union fel roeddwn i'n cerdded i'r maes parcio. Edrychodd y wraig arnaf a gofyn, "Ydy'r bobl y tu mewn yn brafiach na'r bobl y tu allan?" Hmmm, meddyliais. "Dydw i ddim yn siŵr," dywedais, "ond yr wyf yn gobeithio fy mod!" Mae Rhagfyr yn fis prysur. Y paratoadau ar gyfer  Gall y Nadolig fod yn flinedig a chymylu ein hysbryd. Gall y partïon, addurno'r tŷ, cylchlythyrau busnes, oriau hir, aros mewn llinellau hir, tagfeydd traffig, ac amser teulu oll fynd ar ein nerfau a mynd yn wirioneddol annifyr. Yna rydych chi am ddod o hyd i'r anrheg iawn i bawb ar y rhestr a sylweddoli eto y gall rhoi anrhegion fod yn ddrud iawn.

Beth bynnag sydd i'w wneud, rwy'n meddwl bod rhywbeth y gallwch chi ei roi i unrhyw un rydych chi'n cwrdd â nhw ar yr adeg hon o'r flwyddyn ac nid yw hyd yn oed yn costio dim. GWên! Mae gwên yn anrheg berffaith i bawb o bob diwylliant, ym mhob iaith, pob hil a phob oed. Gallwch ei roi i ffrindiau, perthnasau, cydweithwyr a dieithriaid. Mae'n addas i bawb ac yn sicr o wneud i berson edrych yn iau ac yn fwy deniadol.

Rhodd fuddiol iawn yw gwên. Da yw i'r sawl sy'n rhoi'r wen a'r sawl sy'n ei derbyn. Mae ymchwil yn dangos y gall gwenu newid hwyliau, lleihau straen, rhoi hwb i'r system imiwnedd a gostwng pwysedd gwaed; yn ogystal, gellir rhyddhau endorffinau, poenladdwyr naturiol a serotonin i'r corff.

Mae gwenu yn heintus - mewn ffordd dda. dr Mae Daniel Goleman, seicolegydd ac awdur y llyfr Social Intelligence yn esbonio bod un allwedd i ddeall y ffenomen hon yn gorwedd mewn celloedd nerfol a elwir yn niwronau drych. Mae gennym ni i gyd niwronau drych. Mae Goleman yn ysgrifennu mai eu hunig swydd yw "adnabod gwên a chael ni i wenu yn ôl." Wrth gwrs, mae hyn hefyd yn berthnasol i wyneb tywyll. Felly gallwn ddewis. A fyddai’n well gennym pe bai pobl yn gwenu arnom neu’n gwenu arnom? Oeddech chi'n gwybod y gall hyd yn oed gwen ffug wneud ichi deimlo'n hapusach?

Gallwn ddysgu rhywbeth hyd yn oed gan fabanod. Mae'n well gan fabi newydd-anedig wyneb gwenu nag wyneb niwtral. Mae babanod yn dangos wyneb gwenu o lawenydd a hapusrwydd i'w hanwyliaid. Wrth siarad am fabanod, beth am y babi sy'n ymgorffori'r tymor gwyliau hwn? Daeth Iesu i roi rheswm i bobl wenu. Cyn iddo ddod nid oedd gobaith. Ond ar ddiwrnod ei eni bu dathlu mawr. “Ac yn ddisymwth y bu gyda’r angel dyrfa o’r nefol lu yn moli Duw ac yn dywedyd, Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd ymhlith dynion y mae yn dda ganddo” (Luc. 2,8-un).

Mae'r Nadolig yn ddathliad o lawenydd a gwenu! Gallwch chi addurno, dathlu, siopa, canu, a hyd yn oed dreulio amser gyda'ch teulu, ond os nad ydych chi'n gwenu yna nid ydych chi'n dathlu mewn gwirionedd. Gwenwch! Rwy'n siŵr y gallwch chi. Nid yw'n brifo o gwbl! Nid yw'n costio goramser nac arian. Mae'n anrheg a fydd yn falch o gael ei drosglwyddo ac a ddaw yn ôl atoch. Rwy'n cael y syniad pan rydyn ni'n gwenu ar bobl eraill, mae Iesu'n gwenu arnom ni hefyd.

Awgrymiadau ar sut i gymhwyso ein penderfyniad yn llwyddiannus

  • Gwenwch yn gyntaf pan fyddwch chi'n codi yn y bore, hyd yn oed os nad oes neb yn ei weld. Mae'n pennu alaw'r dydd.
  • Gwenwch ar y bobl rydych chi'n cwrdd â nhw trwy gydol y dydd, p'un a ydyn nhw'n gwenu arnoch chi ai peidio. Gall osod naws eich diwrnod.
  • Gwenwch cyn defnyddio'r ffôn. Mae'n pennu alaw tôn eich llais.
  • Gwenwch wrth glywed cerddoriaeth y Nadolig a meddwl am enedigaeth Crist. Mae'n gosod alaw eich bywyd ysbrydol.
  • Gwena cyn mynd i gysgu a diolch i Dduw am y pethau bychain a ddigwyddodd i ti yn ystod y dydd. Mae'n gosod y dôn ar gyfer noson well o gwsg.

gan Barbara Dahlgren


pdfPenderfynwch wenu