Mae'n wirioneddol gyflawn

436 mae wedi ei wneud mewn gwirioneddGwnaeth Iesu ddatganiad dadlennol am yr Ysgrythurau i grŵp o arweinwyr Iddewig oedd yn ei erlid: “Mae’r union Ysgrythurau yn pwyntio ata i” (Ioan 5,39 cyfieithiad Genefa Newydd). Flynyddoedd yn ddiweddarach cadarnhawyd y gwirionedd hwn gan angel yr Arglwydd mewn proclamasiwn: "Canys proffwydoliaeth Ysbryd Duw yw neges Iesu" (Datguddiad 1 Cor.9,10 cyfieithiad Genefa Newydd).

Yn anffodus, roedd yr arweinwyr Iddewig ar hyn o bryd yn anwybyddu gwirionedd yr Ysgrythurau a hunaniaeth Iesu fel Mab Duw. Yn lle, roedd defodau crefyddol y deml yn Jerwsalem yng nghanol eu diddordeb oherwydd ei bod yn rhoi eu manteision eu hunain iddynt. Felly collasant olwg ar Dduw Israel ac ni allent weld cyflawniad y proffwydoliaethau yn y person ac yng ngwasanaeth Iesu, y Meseia addawedig.

Roedd y deml yn Jerwsalem yn odidog iawn. Ysgrifennodd yr hanesydd a'r ysgolhaig Iddewig Flavius ​​Josephus: «Mae'r ffasâd marmor gwyn sgleiniog wedi'i addurno ag aur ac o harddwch rhyfeddol. Clywsant broffwydoliaeth Iesu y byddai'r deml odidog hon, y ganolfan addoli o dan yr Hen Gyfamod, yn cael ei dinistrio'n llwyr. Mae dinistr a arwyddodd gynllun iachawdwriaeth Duw ar gyfer yr holl ddynoliaeth yn cael ei wneud ar yr adeg iawn heb y deml hon. Pa syndod a pha sioc a achosodd bobl.

Yn amlwg nid oedd y deml yn Jerwsalem wedi gwneud argraff arbennig ar Iesu, a hynny gyda rheswm da. Roedd yn gwybod na all gogoniant Duw gael ei ragori gan unrhyw strwythur o waith dyn, waeth pa mor fawreddog. Dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion y byddai'r deml yn cael ei disodli. Nid oedd y deml bellach yn gwasanaethu'r pwrpas y'i hadeiladwyd ar ei gyfer. Esboniodd Iesu, "Onid yw'n ysgrifenedig, 'Bydd fy nhŷ i yn dŷ gweddi i'r holl genhedloedd? Ond gwnaethost ef yn ffau lladron" (Marc 11,17 cyfieithiad Genefa Newydd).

Darllenwch hefyd yr hyn y mae Efengyl Mathew yn ei adrodd am hyn: «Gadawodd Iesu y deml ac roedd ar fin mynd i ffwrdd. Yna daeth ei ddisgyblion ato a thynnu ei sylw at ysblander adeiladau'r deml. Mae hyn i gyd yn creu argraff arnat ti, yn tydi? meddai Iesu. Ond yr wyf yn eich sicrhau: Ni adewir carreg heb ei throi yma; bydd popeth yn cael ei ddinistrio" (Mathew 24,1-2, Luc 21,6 cyfieithiad Genefa Newydd).

Roedd dau achlysur pan ragwelodd Iesu ddinistr Jerwsalem a'r deml oedd ar ddod. Y digwyddiad cyntaf oedd ei fynediad buddugoliaethus i Jerwsalem, pan roddodd pobl eu dillad ar y llawr o'i flaen. Roedd yn arwydd o addoliad i bersonoliaethau uchel eu statws.

Sylwch ar yr hyn y mae Luc yn ei ddweud: “Yn awr, wrth i Iesu nesáu at y ddinas a'i gweld yn gorwedd o'i flaen, fe wylodd amdani a dweud, ‘Pe baech chithau'n gwybod heddiw beth fyddai'n dod â heddwch i chi! Ond yn awr y mae wedi ei guddio oddi wrthych, nid ydych yn ei weld. Mae amser yn dod i chi pan fydd eich gelynion yn taflu wal o'ch cwmpas, yn gwarchae arnoch chi, ac yn aflonyddu arnoch chi ar bob ochr. Byddan nhw'n eich dinistrio chi ac yn torri i lawr eich plant sy'n trigo ynoch chi, ac ni fyddant yn gadael carreg heb ei throi yn yr holl ddinas, oherwydd ni wnaethoch adnabod yr amser y cyfarfu Duw â chi" (Luc 19,41-44 cyfieithiad Genefa Newydd).

Digwyddodd yr ail ddigwyddiad, lle rhagfynegodd Iesu ddinistr Jerwsalem, pan arweiniwyd Iesu trwy'r ddinas i le ei groeshoeliad. Gorlawnodd pobl yn yr alïau, ei elynion a'i ddilynwyr selog. Proffwydodd Iesu beth fyddai'n digwydd i'r ddinas a'r deml a beth fyddai'n digwydd i'r bobl o ganlyniad i'r dinistr gan y Rhufeiniaid.

Darllenwch yr hyn y mae Luc yn ei adrodd: “Roedd tyrfa fawr yn dilyn Iesu, gan gynnwys llawer o wragedd a oedd yn wylo ac yn wylo amdano. Ond troes Iesu atyn nhw a dweud, “Gwragedd Jerwsalem, peidiwch ag wylo amdanaf i! wylwch drosoch eich hunain a thros eich plant! Oherwydd y mae'r amser yn dod pan ddywedir: Hapus yw'r merched sy'n hesb, heb roi genedigaeth i blentyn! Yna byddan nhw'n dweud wrth y mynyddoedd: Syrthiwch arnom ni! Ac i'r bryniau: claddwch ni!' (Luc 23,27-30 cyfieithiad Genefa Newydd).

Gwyddom o hanes y daeth proffwydoliaeth Iesu yn wir tua 40 mlynedd ar ôl iddo gael ei gyhoeddi. Yn 66 OC bu gwrthryfel yn yr Iddewon yn erbyn y Rhufeiniaid ac yn 70 OC cafodd y deml ei rhwygo, dinistriwyd y rhan fwyaf o Jerwsalem a dioddefodd y bobl yn ofnadwy. Digwyddodd popeth fel y rhagwelodd Iesu yn anffodus.

Pan lefodd Iesu ar y groes, "Gorphenwyd," yr oedd, nid yn unig yn cyfeirio at gyflawni ei waith cymodlon o brynedigaeth, ond yr oedd hefyd yn datgan fod yr Hen Gyfamod (ffordd Israel o fyw ac addoliad yn ol cyfraith Moses." ) cyflawni amcan Duw am yr oedd wedi rhoddi, cyflawni. Gyda marwolaeth Iesu, atgyfodiad, esgyniad ac anfoniad yr Ysbryd Glân, mae Duw yng Nghrist a thrwyddo a thrwy’r Ysbryd Glân wedi cwblhau’r gwaith o gymodi’r holl ddynolryw ag ef ei hun. Yn awr y mae'r hyn a ragfynegodd y proffwyd Jeremeia yn digwydd: “Wele, y mae'r amser yn dod, medd yr Arglwydd, pan fyddaf yn gwneud cyfamod newydd â thŷ Israel ac â thŷ Jwda, nid fel y cyfamod a wneuthum â'u hynafiaid. , pan gymmerais hwynt erbyn llaw i'w dwyn allan o wlad yr Aipht, a wneuthum gyfamod yr hwn ni chadwasant, er mai myfi oedd eu harglwydd, medd yr Arglwydd; ond hwn fydd y cyfamod a wnaf â thŷ Israel ar ôl yr amser hwnnw, medd yr Arglwydd: Rhoddaf fy nghyfraith yn eu calonnau, ac ysgrifennaf hi ar eu meddyliau, a hwythau a fyddant yn bobl i mi, a minnau yn bobl iddynt. Dduw. Ac ni ddysg neb ei gilydd, na brawd i'w gilydd, gan ddywedyd, " Adnabyddwch yr Arglwydd," eithr hwy a'm hadwaenant oll, bychan a mawr, medd yr Arglwydd ; oherwydd maddeuaf iddynt eu hanwiredd, ac ni chofiaf byth eu pechod.” (Jeremeia 31,31-un).

Gyda'r geiriau "Mae'n cael ei wneud," cyhoeddodd Iesu y newyddion da am sefydlu'r Cyfamod Newydd. Mae'r hen wedi mynd heibio, mae'r newydd wedi dod. Hoeliwyd pechod ar y groes a daeth gras Duw atom trwy weithred adbrynu Crist o gymodi, a alluogodd waith dwys yr Ysbryd Glân i adnewyddu ein calonnau a'n meddyliau. Mae'r newid hwn yn caniatáu inni gymryd rhan yn y natur ddynol a adnewyddwyd gan Iesu Grist. Cyflawnwyd yr hyn a addawyd ac a ddangoswyd o dan yr Hen Gyfamod trwy Grist yn y Cyfamod Newydd.

Fel y dysgodd yr Apostol Paul, cyflawnodd Crist (y Cyfamod Newydd personol) drosom yr hyn na allai ac na ddylai cyfraith Moses (yr Hen Gyfamod) ei gyflawni. “Pa gasgliad ddylem ni ddod o hyn? Mae pobl nad ydynt yn Iddewon wedi cael eu datgan yn gyfiawn gan Dduw heb unrhyw ymdrech. Maent wedi derbyn cyfiawnder yn seiliedig ar ffydd. Nid yw Israel, ar y llaw arall, yn ei holl ymdrechion i gyflawni'r gyfraith a thrwy hynny gyrraedd cyfiawnder, wedi cyrraedd y nod y mae'r gyfraith yn ymwneud ag ef. Pam ddim? Am nad ffydd oedd y sylfaen ar ba un yr adeiladasant; tybient y gallent gyraedd y nod trwy eu hymdrechiadau eu hunain. Y rhwystr y baasent arno oedd "y maen tramgwydd" (Rhufeiniaid 9,30-32 cyfieithiad Genefa Newydd).

Cafodd Phariseaid amser Iesu a'r credinwyr a ddaeth o Iddewiaeth eu dylanwadu gan falchder a phechod trwy eu hagwedd gyfreithiol yn amser yr Apostol Paul. Roeddent yn tybio y gallent, trwy eu hymdrechion crefyddol eu hunain, gyrraedd yr hyn y gall Duw ei Hun trwy ras, yn Iesu a thrwyddo, wneud drosom. Roedd eu hen ddull cyfamod (cyfiawnder gwaith) yn llygredigaeth a ddaeth yn sgil pŵer pechod. Yn sicr nid oedd diffyg gras a ffydd yn yr hen gyfamod, ond fel y gwyddai Duw eisoes, byddai Israel yn troi cefn ar y gras hwnnw.

Dyna pam y cynlluniwyd y cyfamod newydd o'r dechrau fel cyflawniad o'r hen gyfamod. Cyflawniad a gyflawnwyd ym mherson Iesu a thrwy ei weinidogaeth a thrwy'r Ysbryd Glân. Fe achubodd y ddynoliaeth rhag balchder a grym pechod a chreu dyfnder newydd mewn perthnasoedd â phawb ledled y byd. Perthynas sy'n arwain at fywyd tragwyddol ym mhresenoldeb y Duw Triune.

Er mwyn dangos pwysigrwydd mawr yr hyn oedd yn digwydd ar groes Calfaria, yn fuan ar ôl i Iesu weiddi, "Mae'n cael ei wneud", ysgwyd dinas Jerwsalem gan ddaeargryn. Newidiodd bodolaeth ddynol yn sylfaenol ac arwain at gyflawni'r proffwydoliaethau ynghylch dinistrio Jerwsalem a'r deml yn ogystal â sefydlu'r Cyfamod Newydd:

  • Rhwygodd y llen yn y deml, a oedd yn atal mynediad i'r Sacrament Bendigedig, mewn dau o'r top i'r gwaelod.
  • Beddau wedi'u hagor. Codwyd llawer o seintiau ymadawedig.
  • Roedd y gwylwyr yn cydnabod Iesu fel Mab Duw.
  • Gwnaeth yr hen gyfamod ffordd i'r cyfamod newydd.

Pan waeddodd Iesu y geiriau "Mae'n cael ei gyflawni", datganodd ddiwedd presenoldeb Duw mewn teml o waith dyn, yn y "Mwyaf Sanctaidd". Yn ei lythyrau at y Corinthiaid, ysgrifennodd Paul fod Duw bellach yn byw mewn teml anghorfforol, wedi'i siapio gan yr Ysbryd Glân:

«Oni wyddoch mai teml Dduw ydych, a bod Ysbryd Duw yn trigo yn eich canol? Mae pwy bynnag sy'n dinistrio teml Dduw yn ei ddinistrio ei hun oherwydd ei fod yn dod â barn Duw arno'i hun. Canys sanctaidd yw teml Dduw, a’r deml sanctaidd honno ydych chwi” (1 Cor. 3,16-17, 2. Corinthiaid 6,16 cyfieithiad Genefa Newydd).

Dywedodd yr Apostol Paul fel hyn: “Dewch ato! Y maen byw hwnnw y mae dynion wedi ei wrthod, ond a ddewisodd Duw ei hun ac sydd yn ei olwg ef yn amhrisiadwy. Caniatewch i chwi gael eich cynnwys yn feini bywiol yn y tŷ sydd yn cael ei adeiladu gan Dduw a'i lenwi â'i Ysbryd. Byddwch wedi eich sefydlu'n offeiriadaeth sanctaidd er mwyn ichwi offrymu aberthau o'i Ysbryd i Dduw – aberthau y mae'n ymhyfrydu ynddynt oherwydd eu bod yn seiliedig ar waith Iesu Grist. «Chwi, fodd bynnag, yw pobl etholedig Duw; Offeiriadaeth frenhinol wyt ti, cenedl sanctaidd, pobl sy'n perthyn iddo ef yn unig, wedi'ch comisiynu i gyhoeddi ei weithredoedd mawr - gweithredoedd yr hwn a'ch galwodd allan o'r tywyllwch i'w ryfeddol olau."1. peder 2,4-5 a 9 Cyfieithiad Genefa Newydd).

Yn ogystal, mae ein holl amser yn cael ei nodi a'i wneud yn sanctaidd wrth i ni fyw o dan y Cyfamod Newydd, sy'n golygu ein bod ni trwy'r Ysbryd Glân yn cymryd rhan yn ei wasanaeth parhaus gyda Iesu. Ni waeth a ydym yn gweithio yn ein proffesiynau yn ein gweithleoedd neu'n cymryd rhan yn ein hamser rhydd, rydym yn ddinasyddion y nefoedd, teyrnas Dduw. Rydyn ni'n byw'r bywyd newydd yng Nghrist a byddwn ni'n byw naill ai tan ein marwolaeth neu tan ddychweliad Iesu.

Rhai annwyl, nid yw'r hen orchymyn yn bodoli mwyach. Yng Nghrist rydyn ni'n greadur newydd, wedi'i alw gan Dduw ac wedi'i gyfarparu â'r Ysbryd Glân. Gyda Iesu rydyn ni ar genhadaeth i fyw a rhannu'r newyddion da. Gadewch i ni gymryd rhan yng ngwaith ein tad! Trwy'r Ysbryd Glân yn rhannu ym mywyd Iesu, rydyn ni'n un ac yn gysylltiedig.

gan Joseph Tkach


pdfMae'n wirioneddol gyflawn